“Hanano u mbem kii? Telep, u sôblana.”​—MINSON MI BAÔMA 22:16.

TJÉMBI: 51, 135

1. Kii bagwal ba ba yé bikristen, ba ngwés ndugi yi ilole man wap a nkôs sôble?

“HALA a bi yoñ me ngandak sôñ i kal Pua bo m’ma le me bé gwés sôblana, yak bo ba bé kwélés me mu jam li. Ba bééna ngôñ i tibil yi too me bé nok makidik me bi yoñ. Sôk bi sôk, hilo 31 hi sôñ Libuy li nyéé i nwii 1934, hi yé tôbôtôbô i niñ yem, inyule me bi sôblana yokela.” Ni bini bibuk nyen Blossom Brandt a bi toñol jam li bi pémél nye, ngéda a yoñ makidik i sôblana. Yak i len ini, bagwal ba gwé nlélém ngôñ i hôla bon bap i yoñ makidik malam. Ibale ba nkal man wap le a bem ndugi ilole a nsôblana, ibabé i bana njom ilam, hala a nla ôbôs maada mé ni Djob. (Yakôbô 4:17) Jon, ilole bon bap ba nsôblana, bagwal ba gwé ngôñ i ba nkwoog nkaa le ba yé bebee i yila nnigil Kristô.

2. (a) Kii bagwélél ba makiiña bahogi ba bi yimbe? (b) Kii di ga tehe munu yigil ini?

2 Bagwélél ba makiiña bahogi ba bi kal le, mu kii ba  nyuuga makoda, ba mbéna boma boñge ba ba gwé bebee le 20 ma nwii i ke ni bisu, ba yé ngi sôblana, ndi ki le ba bi néñél ikété mahaa ma Mbôgi Yéhôva. Libim ikété yap li nke makoda, ba yoñok ngaba i likalô. Ba nyoñ bomede kiki Mbôgi Yéhôva. Ndi inyu ngandak manjom, ba nkon woñi i ti bomede nkikip yak Yéhôva ni i kôs sôble. Kii i nla ba njom? Inyu bahogi, bagwal bap bon ba ntinde bo i tiñha sôblana. Munu yigil ini, di ga tehe manjom ma-na ma ma nsôña bagwal bahogi i hôla bon bap i hol ikepam i sôble.

BAA MAN WEM A MPAMNA NWII INYU KÔS SÔBLE?

3. Kii i bé tééñga bagwal ba Blossom?

3 Bagwal ba Blossom ba di mbôk sima i liben li bisu, ba bé badba too ngond yap i bé toi nhôôlak inyu nok kii i yé sôble, ni le makidik ma, ma nlôôha ba mahee. Lelaa bagwal ba nla yi ibale man wap a yé bebee i ti nyemede nkikip yak Yéhôva?

4. Lelaa oda Yésu di nléba i kaat Matéô 28:19, 20, i nhôla bagwal mu kii ba niiga bon bap?

4 Matéô 28:19, 20. Kiki di ntehe i yigil i bisu, Bibel i nti bé ngim nwii mi tôbôtôbô mut a nlama bana inyu sôblana. Ndi bagwal ba nla ôt nseñ i hek pék mu ngobol bibuk bini le, i yilha mut nnigil. Bibuk bini ni hop Grikia le, ‘i yilha bôt banigil,’ i kaat Matéô 28:19 bi nkobla le, i niiga mut ni njômbi le a yila nnigil. Nnigil a yé mut nu a nigil, a nogok biniigana bi Yésu, a yoñok ki makidik i noñ gwo. Jon, bagwal ba nlama bana njômbi le ba niiga bon bap ibôdôl bo nkéñéé, ni ngôñ i hôla bo i yila minsôblege mi banigil ba Kristô. I yé ntiik le, nkéñéé man u nla bé kôs sôble. Ndi Bibel i ñunda le yak disii di boñge di nla nok maliga, ni diihe ki mo.

5, 6. (a) Ñañ u Bibel inyu Timôtéô u niiga kii bés inyu sôble yé? (b) Lelaa bagwal ba ba gwé pék, ba ntibil hôla bon bap?

5 Timôtéô a bé nnigil nu a yoñ makidik i neebe maliga ngéda a bé a ngi yii sii mañge. Ñôma Paul a kal le Timôtéô a bi nigil maliga ibôdôl nye nkéñéé man. To hala kii Timôtéô a bi nañ ikété lihaa li li bé mbaglak i pes mbuu, nyañ nu a bé ngond Lôk Yuda, ni mbômbô yé ba bi lôôs nye lem i diihe Bitilna. Jon, a bé a umi siñ ikété hémle. (2 Timôtéô 1:5; 3:14, 15) Ngéda a bééna bebee le 20 nwii, Timôtéô a bé a ma yila nnigil, nu ba bé le ba ti minson mi tôbôtôbô ikété likoda.​—Minson mi baôma 16:1-3.

6 I yé ntiik le, hiki mañge a gwé jé libak; bobasôna ba nhôlôl bé nya yada. Boñge bahogi ba nhoo nok maliga, ba yoñ ki makidik i pala sôblana ngéda ba ngi yii boñge. Bape ba ga ba bé nkôôbaga inyu sôble, bo ngi pamna ngim nwii. Jon, bagwal ba ba gwé pék, ba nyégsa bé bon bap i sôblana. Maselna ni hala, ba nhôla hiki man wap i hol i pes mbuu kiki la yé. Bagwal ba nla nok maséé ngéda man wap a ñunda le a ndiihe bibuk bi kaat Bingéngén 27: 11. (Añ.) Ndi, ba nlama bé hôya njômbi yap kekikel​—i i yé le bon bap ba yila banigil ba Kristô. Ni mahoñol ma nyen, bagwal ba ga wan mbadga ini le, ‘Baa man wem a gwé yi i i kôli inyu ti nyemede nkikip yak Djob ni i sôblana?’

 BAA MAN WEM A GWÉ YI I KÔLI?

7. Baa mut a gwé ngôñ i kôs sôble, a nlama bana yi i Bibel yosôna? Toñol.

7 Kiki bagwal bon ba niiga lihaa jap, ba gwé ngôñ le bon bap ba bana bañga yi, i i ga hôla bo i ti bomede nkikip yak Djob. To hala, i mbéda bé le mut a bana yi yosôna ilole a nti nyemede nkikip yak Djob, ni le a nsôblana. Mbus sôble yap, banigil bobasôna ba nlama kônde hol inyu kôs bañga yi. (Añ Kôlôsé 1:9, 10.) Ndi, limbe libim li yi li mbéda mut inyu kôs sôble?

8, 9. Bimbe biniigana di nla ôt mu ñañ u Paul ni ntat ndap mok?

8 I jam li bi pémél lihaa jada i hiai bisu, li nla ti bagwal pék i len ini. (Minson mi baôma 16:25-33) Mu makiiña mé ma nyônôs ima, bebee le i nwii 50 N.Y., Paul a bi yuuga tison i Filipi. Ngéda a bé nyoo ni solôñ yé Silas, ba bi gwel bo ngi njom, ba ha ki bo mok. Ni ñem mau, hisi hi bôdôl nyeñg, kayéle hi pôgôs dikuu di ndap mok, makôga momasôna ma yibla. Mu kii ntat ndap mok a bé kon woñi le bebek, bôt ba mok ba yé le ba so, a bé sômbôl nolba, ha nyen Paul a sébél nye ni kiñ ngii. Paul bo Silas ba bi la tééne mut nu ni lihaa jé likalô. Ndi, gwéha yap inyu mam ba bi nigil inyu Yésu, i bi tinde bo i yoñ mambe makidik? Le ba sôblana ibabé tiñha. Bimbe biniigana di nla ôt mu ñañ u?

9 Kiki lem ha ngéda i, ntat ndap mok nu, a bé a ma tagbe nwii mi bé béda inyu téé nson sônda. A bé yi bé Bitilna. Jon, inyu bana bañga yi i Bibel, a bé lama nigil biniigana bi Bibel bi bisu, a bé lama ki nok kii i ba ngwélél Djob i nkobla, ni yoñ makidik i noñ biniigana bi Yésu. Mu ndék ngéda i, yi i a kôs ni njel biniigana bi Bibel bi bisu, ni diihe a bé diihe biniigana bi, bi bi tinde nye i pala bat sôble. Ibabé pééna, a bi ke ni bisu i nigil mbus sôble yé. Ni ndémbél i mahoñol, kii u nla boñ ngéda man woñ a nyis we le a gwé ngôñ i sôblana inyule a ngwés Yéhôva, ni le a ngwés nôgôl nye? A bé bagwal, ni nla yoñ bitelbene le a tehe mimañ inyu yi too a nyônôs mam ma mbéda inyu sôblana. * Kiki minsôblege mi bikristen mimpe, a’ ke ni bisu i nigil kii i yé sômbôl i Yéhôva ntel niñ yé yosôna, letee ni boga ni boga.​—Rôma 11:33, 34.

IMBE SUKLU I YÉ LOÑGE INYU MAN WEM?

10, 11. (a) Mambe makidik bagwal bahogi ba bi yoñ? (b) Limbe jam bagwal ba nlama bugus inyu loñge i bon bap?

10 Bagwal bahogi ba bi kit le, i yé loñge le man wap a mélés ndugi suklu, a léba ki bôlô ilole a nkôs sôble. I ta bé béba i bana mahoñol ma, ndi baa hala a nhôla man wap i bana bañga niñ? Ngii mam momasôna, baa jam li, li nkiha ni Bitilna? Lelaa Bañga i Yéhôva i nti bés makénd mu jam li?​—Ñañal 12:1.

11 Nkoñ isi unu ni mam mé, bi nkolba mahoñol ni sômbôl i Yéhôva. (Yakôbô 4:7, 8; 1 Yôhanes 2:15-17; 5:19) Liwanda ni Yéhôva li yé bañga lisolbene inyu mañge ikolba Satan, nkoñ isi, ni mahoñol mé mabe. Ibale bagwal ba niiga man wap i bugus  suklu ni bôlô i niñ yé, hala a nla boñ le man wap a hoñol le mam ma nkoñ isi mon, ma nlôôha ba nseñ iloo maada mé ni Djob. Baa bagwal ba ba yé bikristen ba yé le ba ba maséé le, nkoñ isi won u niiga man wap yom a boñ inyu bana bañga niñ? Maliga ma yé le, di nléba bañga maséé, di ban-ga ki bañga niñ ngéda bibégés di nti Yéhôva gwon bi mbôk i niñ yés.​—Tjémbi 1:2, 3.

IBALE MAN WEM A NKWO IKÉTÉ BÉBA?

12. Inyuki bagwal bahogi ba ntinde bon bap i tiñha kôs sôble?

12 Mu kii a bé toñol manjom ma ma bi tinde nye i tuga man wé i kôs sôble, sita yada i kal le: “Me nwo nyuu i kal le, me bé kon woñi le ba nla pémés nye ntôñ ibale a mboñ béba ikeñi.” Kiki sita i, bagwal bahogi ba bé hoñol le i yé loñge inyu man wap le a tiñha kôs sôble letee a lela nwii mi likond tole njék binéñél. (Bibôdle 8:21; Bingéngén 22:15) Ba nla sôk kal le, ‘ntel wonsôna a yé ngi sôblana, ba nla bé pémés nye ntôñ.’ Inyuki mahoñol ma, ma ta bé malam?​—Yakôbô 1:22.

13. Baa mut a ga timbhe bé bisu bi Yéhôva, inyule a ntiñha sôblana? Toñol.

13 I yé ntiik le, bagwal ba ba yé bikristen ba gwé bé ngôñ le man wap a sôblana ilole a nyila nhôôlak inyu ti nyemede nkikip yak Yéhôva. Ndi, hala a yé hihôha hikeñi i hoñol le, man wés a’ timbhe bé bisu bi Yéhôva inyule a ta bé nsôblege. Inyuki hala? Inyule i mbéda ndik bé le man a ba nsôblaga inyu timbhe i bisu bi Yéhôva. Ndi, man a’ timbhe i bisu bi Djob ngéda a nyi mahoñol ma Yéhôva inyu kii i yé loñge ni béba. (Añ Yakôbô 4:17.) Ilole ba tjél le man wap a sôblana, bagwal ba ba gwé pék ba mboñ biliya i ti ndémbél ilam. Ba gwé ngôñ i niiga man wap ibôdôl nye ntitigi, i gwés matiñ ma nyôgi ma Yéhôva. (Lukas 6:40) Ntén Gwéha u, won w’a lôôha sôñ man woñ, inyule i ga tinde nye i noñ njel i téé sép i Yéhôva.​—Yésaya 35:8.

YAK BAPE BA NLA HÔLA

14. Lelaa mimañ mi nla nit bagwal mu biliya ba mboñ inyu hôla bon bap i hol letee ni sôble?

14 Kiki batat bémba, mimañ mi likoda mi nla nit biliya bagwal ba mboñ, ngéda mi mbégés mam mut a nla yônôs i pes mbuu. Sita yada nu a bi sal kiki nsañal iloo 70 nwii, a mbigda nseñ u a kôs ngéda a bé kwel bona mankéé Charles T. Russell ngéda a bééna ndigi nwii minsamal. Sita i i nkal le: “A bi tégbaha 15 manut i kwel ni me inyu mam me bé le me yônôs i pes mbuu.” Ñ, ibale di nyoñ ngéda i ti mut makénd ni bibuk bilam, a’ hôya bé gwo niñ yé yosôna. (Bingéngén 25:11) Mimañ mi nla ki boñ le bagwal ba yoñ ngaba i bôlô maoñ ma Ndap Ane ni bon bap, ba tinak i boñge ba, minson mi mi kôli ni nwii wap, ni ngap yap.

15. Lelaa bôt bape ba likoda ba nla hôla boñge ba wanda?

15 Hiki wada wés ikété likoda, a nla hôla ngéda a ñunda le a ntôñ boñge. Hala a nkobla le, di yimbe biliya gwobisôna ba mboñ inyu hol i pes mbuu. Baa mañge a nti loñge ndimbhe i likoda? Baa a ntégbaha nkwel i likoda li ñem sonde? Baa a nyémbél ngim manoodana i suklu, tole a ntééne liwanda jé li suklu likalô? Di hoo  bégés nye inyu jam lilam a mboñ. Inyuki u nla bé yoñ bitelbene i kwel ni mañge wanda wada​—ilole likoda li mbôdôl tole i mamélél ma likoda​—u undga nye le u nsiñge nye? Hala a yé ngim manjel, i nla hôla boñge ba wanda, i nôgda le ba yé toi “ikété likoda likeñi.”​— Tjémbi 35:18.

HÔLA MAN WOÑ I HOL IKEPAM I SÔBLE

16, 17. (a) Mambe maada ma yé ipôla bilôl bi mut ni sôble yé? (b) Mambe maséé bagwal ba ba yé bikristen ba nla bana? (Béñge titii i bibôdle.)

16 I néñés boñge “ni niiga bo ikété maéba ma Nwet [Yéhôva],” i yé nsima nkeñi bagwal ba ba yé bikristen ba nla bana. (Efésô 6:4; Tjémbi 127:3) Maselna ni boñge ba ba bé gwéé i nlômbi litén li Israel, li li bi ti jomede nkikip inyu boñ sômbôl i Yéhôva, bon ba bikristen i len ini, ba ngwéé bé ikété i nya litén i. Jon, ba ngwééna bé gwéha inyu Djob to inyu maliga. Ibôdôl yaga hilo hi ligwéé li man wap, bagwal ba nlama hôla nye i ti nyemede nkikip, ni i sôblana inyu yila ngwélél Yéhôva. Ndi kii i nlôôha nseñ inyu tohi yé? I mbéda le, nyemede nyen a yoñ makidik i ti nyemede nkikip, i sôblana, ni i téñbe i gwélél Djob, inyu boñ le a pei i njiiha ikeñi.​—Matéô 24:13.

Bagwal ba nlama bana njômbi i hôla man wap i yila nnigil (Béñge maben 16, 17)

17 Ngéda Blossom Brandt a bi yoñ makidik i sôblana, bagwal bé, ba bé sômbôl yi ntiik too a bé nkôôbaga i yoñ makidik ma ngui ma i niñ yé. Ngéda ba bi ba nkwoog nkaa le a bé nkôôbaga, ba bi nit nye. Isañ a bi boñ loñge jam i u u nsôk, ilole a nkôs sôble. Blossom a nkal le: “A bi bat bés bobasôna le di ôm maboñ isi, ndi a boñ ni mo le masoohe. A kal Yéhôva le, a bé maséé ngandak inyu makidik me bi yoñ i ti memede nkikip yak Yéhôva.” Letee ni len, mbus 60 nwii, Blossom a nkal le: “Ni nla ba nkwoog nkaa le, to mbus nwii ndi nwii, m’a hôya bé i u u!” A bagwal, kinje maséé ni mahak ni ga kôs i tehe bon banan ba nti bomede nkikip yak Djob, ni i kôs sôble inyu yila bagwélél ba Yéhôva.

^ liboñ 9 Bagwal ba nla tiimba wan ni bon bap biniigana bi mahee, bi bi mpémél i kaat ni hop Pulasi le Les jeunes s’interrogent​—Réponses pratiques, Volume 2, mapep 304-310. Béñge yak i man kaat wés le Notre ministère du Royaume, Avril 2011, lipep 2, i homa le “Réponses à vos questions.”