Ke i miñañ

Ke i miño mi bibuk

NKUM NTAT—INYU YIGIL Matjel 2018

Nkum Ntat nunu a gwé gwigil inyu sonde i 2 letee 29 Matôp, 2018.

Di kôna hémle ni manôgla ma Nôa, Daniel, ni Hiôb

I bôt baa bana ba ba bé ba tiñi ni Djob, ba bi boma mandutu di mboma len. Kii i bi hôla bo i téñbe ni Djob, ni i ba manôgla?

Baa u nyi toi Yéhôva nlélém kiki Nôa, Daniel, ni Hiôb ba bé yi nye?

Lelaa bôlôm bana ba bi pam i yi Numpémba? Lelaa ba bi ôt nseñ ni yi i? Lelaa di nla hôlôs hémle yés kiki bo

ÑAÑ U NIÑ I BÔT

Ni Yéhôva mam momasôna ma nla bôña

Ndék bibuk bilam bi bi bi nôôga i matôa makeñi i Kirgistañ bi bi héñha niñ i babiina.

Kii yé i ba mut mbuu?

Bibel i nti bilem bilam bi bi nhôla i yimbe “mut mbuu,” ni bi bi mboñ le a ba maselna ni “mut minsôn.”

Di ke ni bisu hol i pes mbuu!

I bana yi i Bibel i nkola bé inyu yila nhôôlak mut i pes mbuu. Kii ipe i mbéda?

Maséé​—Lem lam i nlôl ni Djob

Ibale u ntehe le mandutu ma u mboma hiki kel, ma mboñ le u nimis maséé moñ, lelaa u nla témbna moñ?

MASÔÔ MA NKUS MA ÑAÑ WÉS

Minkwel mi mbamba mi ntjam ñañ nlam i loñ Irlan

Kii i bi kwés C. T. Russell nkaa le “nwom mi yé bahôôlaga inyu libumbul”?