“Lakii ni bé manôgla ngéda yosôna, . . . kenana yaga tohi nan lôñni bisu, ni woñi ni sehla.”​—FILIPI 2:12.

TJÉMBI: 133, 135

1. Inyuki sôble i yé jam li mahee? (Béñge titii i bibôdle.)

HIKI nwii dikôô di dikôô di banigil Bibel di nsôblana. Ngandak ikété yap i yé boñge​—ba wanda ni batitigi. Bahogi ba néñél i moo ma bagwal ba ba yé Mbôgi Yéhôva. Baa u yé wada mu i pôla yap? Ibale ñ, u kôli ni bibégés. Sôble i yé oda bikristen bi bi kôs, i yé ki jam li mahee di nlama boñ inyu kôs tohi.​—Matéô 28:19, 20; 1 Pétrô 3:21.

2. Inyuki u nlama bé kon woñi i ti wemede nkikip yak Djob, to keñgle makidik ma?

2 Tolakii sôble i nlona bés ngandak bisai, i yé ki mbegee ikeñi. Ni imbe njel? I kel sôble yoñ, ngéda ba bi bat mbadga ini le: “Inoñnaga ni sesema i Yésu Kristô, baa ni ntam bibéba binan, ni ti ki bébomede nkikip inyu boñ sômbôl i Yéhôva?”, u bi timbhe le ñ. Sôble i yé yimbne le u bôn Yéhôva le u nti wemede nkikip inyu boñ sômbôl yé. U bi unda i mbamba le u bôn Yéhôva le w’a gwés nye, u bii ki sômbôl yé i ngii mam momasôna. Hala a yé makidik ma ngui. Baa u ntam makidik moñ? Heni, u nlama bé boñ  hala. Inyule i ba i moo ma Yéhôva, i mah bé ba yom ibe. Di nyoñ le hihéga hi mut a mpohol njel ipe! Kiki a ta bé ni Yéhôva, a yé i si énél i Satan. Ndi Nsohop a ntôñ bé ni tohi yés. I yé ntiik le, a ga ba maséé ibale di ntémb i pes yé inyule di ntjél nit kahap i Yéhôva.

3. Bimbe bisai u nkôs ngéda u nti wemede nkikip yak Yéhôva?

3 Maselna ni mut a nit Satan, béñge bisai, we nsôblege kristen u gwé. Nano nu u nti wemede nkikip yak Yéhôva, u nla kal ni bôdôl le: “Yéhôva a yé ngam yem, m’a kon bé me woñi. Mut binam a nla boñ ki me?” (Tjémbi 118:6) W’a tehe bé nsima umpe kiki u, u gwé, i ba i pes Yéhôva, ni i yi le u nlémél nye.

MAKIDIK MOÑ WEMEDE

4, 5. (a) Inyuki li ti wemede nkikip li mbéñge ndik wetama? (b) Mambe mandutu ma ta ndik bé inyu boñge ba wanda?

4 Kiki nsôblege kristen, maada moñ ni Yéhôva ma ta bé kiki ‘ngababum le u nkôdôl.’ Maselna ni hala, tohi yoñ i mbéñge ndik wetama, to ibale u ngi yii i ndap bagwal boñ. Inyuki i yé nseñ i bigda hala? Inyule u nla bé yi i mam u ga boma i dilo di nlo. Kiki hihéga, ibale u bi sôblana we sii mañge, i nla pam le u boma mandutu ni mahoñol ma mondo ma ma ntééñga we, ngéda u ga yila njohok. Njohok hingonda hiada i kal le: “Mañge a nla nok liyot i ba Mbôgi Yéhôva, inyule a gwé ngôñ i je bijek bilam bi ngand ligwéé i suklu. Ndi, mbus ndék nwii, ngéda a mbôdôl bana ngôñ ikeñi i malal, ha nyen a gwé ngôñ i ba nkwoog nkaa le i nôgôl mambén ma Yéhôva i yé njel i nlôôha ba lam inyu yé.”

5 I yé ntiik le, boñge ba wanda botama bé bon ba mboma mandutu ma mondo. To mimañ mi bôt mi mi yé nsôblege, mi mboma manoodana i nya i mi bemek bé. Manoodana ma, ma nla lôl libii jap, makon, tole bôlô yap. Ibabé set, to di gwé mimbe nwii, hiki wada wés a ga boma mam m’a ha ndéñbe yé ipañ Yéhôva i biwénél.​—Yakôbô 1:12-14.

6. (a) Ni imbe njel i ti wemede nkikip yak Yéhôva i gwé bé nwaa? (b) Bimbe biniigana di nla ôt i kaat Filipi 4:11-13?

6 Inyu hôla we i téñbe ni Djob hiki ngéda, u hôya bañ le mbônga u bôñôl Yéhôva u bééna bé nwaa. Hala a nkobla le u bôn Nwet ngiinda yosôna le, u ga ke ni bisu i gwélél nye to ibale mawanda moñ tole bagwal boñ ba nwaa gwélél nye. (Tjémbi 27:10) To u mboma imbe ndutu, u nla soohe inyu bana ngui​—i i nlôl ni Yéhôva​—inyu yônôs mbônga woñ.​—Filipi 4:11-13.

7. Kii i sal inyu tohi yés “ni woñi ni sehla” i nkobla?

7 Yéhôva a gwé ngôñ le u ba liwanda jé. Ndi i tééda maada ma, ni sal inyu tohi yoñ bi mbat biliya. Inyu hala nyen Filipi 2:12 a nkal le: “Wee bébomede kenana yaga tohi nan lôñni bisu, ni woñi ni sehla.” Bibuk bini, bi ñunda le u nlama wan lelaa u nla tééda maada moñ malam ni Yéhôva, ni téñbe ni nye to ibale u mboma mandutu. U lôôha bañ bôdôl wemede ñem. Yak bagwélél ba Djob bahogi ba kôba ba bi baage. Jon, bimbe bitelbene u nla yoñ i sal inyu tohi yoñ?

YIGIL I BIBEL I YÉ NSEÑ

8. Kii i nigil wemede i nkobla, ni inyuki hala a yé nseñ?

8 Inyu ba liwanda li Yéhôva, u nlama  emble nye, u kwel ki we ni nye. Yigil Bibel i mut nyemede, i yé njel bisu di nla gwélél inyu emble Yéhôva. Hala a nkobla le u kôs yi mu kii u nsoñgol Bañga i Djob, u soñdaga ki yo ni bikaat bi ntôñ. Bigda le yigil Bibel i ta ndik bé kiki yigil i boñge i suklu. I nlama bé to ba kiki ngéda u nigil inyu lôôs manoodana i suklu. Yigil i num matam malam i yé kiki loñge nhiômôk i het u nla memle, ni léba bilem bilam bi Yéhôva bi u yik bé. Hala a’ hôla we i kôôge Djob bebee, ndi yak nye a’ kôôge we bebee.​—Yakôbô 4:8.

Lelaa we ni Yéhôva ni nkwel? (Béñge maben 8-11)

9. Bimbe bisélél bi nhôla we i yigil yoñ wemede?

9 Ntôñ u Yéhôva u nti bés ngandak bisélél, bi bi nla hôla we i bana loñge ntjegek ngéda inyu yigil. Kiki hihéga, ngéda u njôp i jw.org ni hop Pulasi, i si homa le “Outils d’étude de la Bible” tole “Bisélél inyu yigil Bibel,” i man ño nkwel le “Adolescents” tole “Boñge ba wanda,” i nla hôla we i ôt biniigana bi mahee mu miñañ mi Bibel. U gwé ki homa numpe mu i jw.org ni hop Pulasi le “Qu’enseigne réellement la Bible?” (Fiches d’étude) tole “Kii Bibel i niiga bés?” (Mapep inyu yigil), nu a nla hôla we i lédés hémle yoñ. Mapep ma yigil ma, ma nla hôla we i añle bôt bape mam u nhémle. U nla ki léba biniigana bipe inyu yigil yoñ ikété mbamble ni hop Pulasi le Réveillez-vous ! nu sôñ Avril 2009, i yigil i i gwé ño nkwel le “Les jeunes s’interrogent . . . Comment trouver du plaisir à lire la Bible?” Yigil ni soñda bi yé mahee ngandak mu kii di nsal inyu tohi yés.​—Tjémbi 119:105.

MASOOHE MA YÉ MAHEE

10. Inyuki masoohe ma yé jam li mahee inyu nsôblege kristen?

10 Tolakii i nigil bésbotama i yé ngim njel di nla gwélél inyu emble Yéhôva, masoohe mo ma yé njel di ngwélél inyu kwélés nye. Kristen i nlama bé tehe masoohe kiki yom binjénjé; tole ma ta bé kii ‘yom i makañ’ i i mboñ le u kôs to limbe jam u gwé ngôñ. Ndi masoohe ma yé toi bañga nkwel ni Nhek woñ. Yéhôva a gwé ngôñ i emble we. (Añ Filipi 4:6.) Ngéda u mboma  nduña nya ndi nya, Bibel i nti we maéba malam le “bééga Yéhôva mbegee yoñ.” (Tjémbi 55:23) Baa u nhémle toi hala? Ngandak lôk kéé i bôlôm ni i bôda i nla kal we ntiik le masoohe ma bi hôla bo. Ma nla yak hôla we!

11. Inyuki di nlama ti Yéhôva mayéga hiki ngéda?

11 Di nlama ndik bé soohe Yéhôva inyu bat nye mahôla. Bibel i nkal le: “Ni tinak ki mayéga.” (Kôlôsé 3:15) Ngim mangéda mandutu ma nla yuu bés kayéle di hôya bisai gwobisôna di nkôs. Jon hiki kel, di yoñ makidik i hoñol mam malam maa Djob a mbôñôl bés. Mbus, ni njel masoohe di ti Yéhôva mayéga inyu bisai bi. Higonda hi 18 nwii le Abigail, hi hi bi sôblana ngéda hi bééna 12 nwii, hi nkal le: “Me nhoñol le Yéhôva a kôli ni mayéga més iloo mut nye ki nye numpe ikété ngiinda yosôna. Di nlama ti nye mayéga hiki ngéda pôla i nene inyu makébla a nti bés. Me bi nok maéba malam lisañga jada le: Ibale Yéhôva a tinak bés bisai inoñnaga ni mayéga di bi ti nye inyu mam a bôñôl bés i kel i bôk tagbe, baa ki di ga kôs bañga jam?” *

MAM U MBOMA MA YÉ MAHEE

12, 13. Inyuki i yé nseñ le u bigda lelaa wemede u ma noode, ndi u tehe le Yéhôva a yé loñge?

12 Kiñe David, nu Djob a lôl mahôla ngéda a bi boma mandutu makeñi, a tôp ni bini bibuk le: “Noodana, ni tehe le Yéhôva a yé loñge, mut nu a nsolbene nyeni a yé kimasoda.” (Tjémbi 34:9) I pes kaat i, i ñunda le bésbomede di nlama noode ni tehe le Djob a yé loñge. Ngéda u ñañ Bibel ni bikaat bi ntôñ, ni ngéda u nke makoda, u ñemble miñañ mi bôt bape mi mi ñéba lelaa Yéhôva a bi hôla bo i téñbe. Ndi, kiki u ngi holok i pes mbuu, i mbéda le u tehe woo Yéhôva i niñ yoñ. Lelaa wemede u ma noode ndi u tehe le Yéhôva a yé loñge?

13 Njel i tôbôtôbô yada i yé, i i nhôla bikristen gwobisôna i noode, ni i tehe le Yéhôva a yé loñge. Yon i yé le, Djob a naña hiki wada wés i kôôge bebee ni nye, ni i kôôge Man wé bebee. Yésu a kal le: “Mut nye ki nye a nla bé lo meeni, hababé le Tata nu a om me a ôt nye.” (Yôhanes 6:44) Baa u nhoñol le bibuk bini bi mbéñge yak we? Mañge wanda a nla hoñol le: ‘Yéhôva a bi ôt bagwal bem i nyeni, yak me, me noñ ndik bo.’ Ndi ngéda u bé ti wemede nkikip yak Yéhôva, u sôblana, u bi éba le u bé bot nye liwanda. I len ini a nyi toi we. Bibel i nyis bés ntiik le: “Ibale mut a ngwés Nyambe, wee nyen a nyiba ni nye.” (1 Korintô 8:3) Bana lem i diihe, ni i ti mayéga inyu libak lini le Yéhôva a bi sébél we i ntôñ wé.

14, 15. Lelaa likalô li nla hôla we i lédés hémle yoñ?

14 Njel ipe u nla gwélél inyu noode ni tehe le Yéhôva a yé loñge, i yé ngéda a nit we mu kii u ntééne bôt bape likalô. U nla boñ hala ngéda u yé likalô, tole ngéda u yé suklu. Ngim mangéda, i nla ba nledek jam inyu bahogi i tééne bisega gwap bi suklu likalô. Ndi hala a nôôga. Bebek njom i yé le, ni nyi bé lelaa ba ga yoñ ñañ nlam. Téntén ngéda u nlama kwélés limut li bôt. Kii i nla hôla we?

15 Pog, bigda mam ma nkwés we nkaa ni hémle yoñ. Baa ba nla léba  homa wada le Fiches d’étude (Mapep inyu yigil), i jw.org ni hop woñ? Ibale u ta bé nkwoog nkaa, yoñ ngéda i wan mo. Ma bi bôña inyu hôla we i soñda biniigana bi hémle yoñ, inyuki u nhémle gwo, ni lelaa u nla toñle gwo bôt bape. Ngéda u mba nkwoog nkaa ni mam u nigil, u bak ki nkôôbaga loñge, u ga bana makénd i bok mbôgi inyu jôl li Yéhôva.​—Yérémia 20:8, 9.

16. Kii i nla hôla we i yémbél woñi i toñle bôt hémle yoñ?

16 I nla ki pam le, to ibale u yé nkôôbaga, u kon woñi i toñle bôt hémle yoñ. Sita yada i 18 nwii, nu a bi sôblana ngéda a bééna 13 nwii, a nkal le: “Me bé yi yom me nhémle, ndi ngim mangéda hala a bééne me nledek jam i pahal hémle yem.” Lelaa a bi yémbél ndutu i? A nkal le: “Me noode ndik boñ wengoñle yom i ta bé. Mawanda mem ma suklu ma mbéna pôdôl mam ba mboñ ibabé i kon woñi. Yak me me nlama boñ nlélém. Jon inyu bôdôl nkwel, me yé me leñ bo le: ‘Me bé niiga mut Bibel to kekii, ndi . . . ’ Mbus, me bé me kena nkwel wem ni bisu. To ibale nkwel u mbôdôl bé ni Bibel, bape ba nyéñ yi yom me mboñ ngéda me niiga bôt Bibel. Ngim mangéda ba mbat me mambadga mu. Mu kii me nke ni bisu i gwélél njel i inyu niiga, hala nyen mam ma nkônde tômbôl me. Mbus, me mbéna nôgda loñge ngandak!”

17. Lelaa litehge li hémle yoñ li nla hôla we i kwélés bôt bape?

17 Ngéda u nti bôt bape lipém, u tôñôk ki bo, i nla pam le yak bo ba ti we lipém. Olivia nu a gwé 17 nwii, ni nu a bi sôblana a bak sii mañge, a nkal le: “Me bé béna kon woñi le, ibale me njubus Bibel i nkwel wem ni bôt, ba tiga yoñ me kiki mut nu hémle i nyumus.” Mbus a bi héñha litehge jé li mam. Iloo le a bok mis mé i mam ma bé kônha nye woñi, Olivia a kal le: “Ngandak boñge ba wanda ba nyi bé yom yo kiki yo i mbéñge Mbôgi Yéhôva. Ndik bés bon ba nyi kiki Mbôgi Yéhôva. Jon maboñok més mon ma nla tinde bo i ti bés lipém. Ndi di ga boñ lelaa ibale di yé nsut, tole ibale hala a nlédél bés i pahal hémle yés? Ba nla hoñol le di ta bé maséé i ba Mbôgi Yéhôva. Ba nla ki tjél ti bés lipém inyule di nwo nyuu ni libak jés. Ndi, ibale di niiga ni nwee nyensôna, ibabé i kon woñi, kiki nkwel u hiki kel, b’a ti ndik bés lipém.”

DI KE NI BISU I SAL INYU TOHI YÉS

18. I sal inyu tohi yoñ i mbat le u boñ kii?

18 Kiki di ntehe, i sal inyu tohi yoñ i ta bé jam li minjôha. Ikété mam ma nla hôla we, di nla sima soñgol Bañga i Djob, i soñda yo, i soohe Yéhôva ni bigda i mam malam a ma bôñôl we. I boñ mam ma, i ga hôla we i nôgda toi le u yé liwanda li Yéhôva. I mam ma, m’a tinde we i pahlene bôt bape hémle yoñ.​—Tjémbi 73:28.

19. Inyuki i yé nseñ le di boñ biliya i sal inyu tohi yés?

19 Yésu a kal le: ‘Ibale mut a nsômbôl noñ me, a yôiba, a begee kék yé njiiha, ndi a noñ me.’ (Matéô 16:24) Inyu ba nnigil Yésu, di yé nyégsaga i ti bésbomede nkikip yak Djob, ni i kôs sôble. Hala a nlona bés bisai bi mbuma ñañ i len ini, ni botñem i niñ boga dilo di nlo. Jon, di gwé manjom momasôna i ke ni bisu i sal inyu tohi yés!

^ liboñ 11 Inyu kôhna biniigana bipe, ke i jw.org, u béñge ño nkwel le “Les jeunes s’interrogent​—Pourquoi devrais-je prier ?” ni Fiches de réflexion tole Mapep inyu ôt pék.