“Inyule mut a nkôôge bebee ni Nyambe a nlama hémle le a yé, ni le a yé mbom bôt ba nyéñ nye ibabé waa.”LÔK HÉBER 11:6, MN.

TJÉMBI: 136, 139

1, 2. (a) Mambe maada ma yé ipôla gwéha ni hémle? (b) Mambe mambadga di ga wan?

DI NGWÉS Yéhôva “inyule a bôk gwés bés.” (1 Yôhanes 4:19) Inyu unda bo gwéha yé, Yéhôva a bi yoñ makidik le a ga sayap bagwélél bé ba ba ntéñbe ni nye. Kiki di ga ke ni bisu i gwés Djob jés, hala nyen hémle yés i ga keñep; di ga hémle ndik bé le a yé, ndi di ga ba nkwoog nkaa le a yé nu a mbom yaga bôt a ngwés toi.Lôk Héber 11:6.

2 Hala a ta bé mu libag li Yéhôva le a tjél bom bagwélél bé. Hémle yés i ga ba bé i yôni ibale di ta bé nkwoog nkaa le Yéhôva a ga bom bôt ba nyéñ nye ibabé waa, inyule “hémle i yé i ba nkwoog nkaa inyu mam di mbôdôl ñem.” (Lôk Héber 11:1, MN) I bana hémle, i nkobla le di ba nkwoog nkaa le mimbônga mi Djob mi ga yon. Nano, lelaa i bana botñem inyu bibom di mbem i yé bés nseñ? Lelaa Yéhôva a mbom bagwélél bé ba kôba ni ba len? Di wan le jam li.

YÉHÔVA A MBÔN LE A GA SAYAP BAGWÉLÉL BÉ

3. Umbe mbônga u nlébna i kaat Malaki 3:10?

3 Yéhôva Djob a bi téñba nyemede litiñ le, a ga bom bagwélél bé ba ba ntéñbe ni nye; jon a nti bés makénd le di  yéñ bisai gwé. Bibel i nkal le: “‘Soho, noodana me, . . .’ hala nyen Yéhôva nu mintôñ a mpot, ‘ni tehe ibale m’a yible bé me bé biwinda bi ngii, ni kôp bé bisai bi nyaamba.’” (Malaki 3:10, MN) Di ñunda le di nti Yéhôva mayéga ngandak ngéda di neebe unu nsébla wé u gwéha.

4. Inyuki di nla bôdôl bibuk bi Yésu bi yé ikété kaat Matéô 6:33 ñem?

4 Yésu a bi kal banigil bé le, ibale ba nyéñ ndugi Ane, Djob a ga nit bo. (Añ Matéô 6:33.) Jam Yésu a bi kal li bé maliga inyule, ñañga u mimbônga mi Yéhôva u ñunda le nwominsô mi nyon hiki ngéda. Yésu a bé yi le mimbônga mi Djob mi nset bé kekikel. (Yésaya 55:11) Yak bés di nla ba nkwoog nkaa le, ibale di ñunda Yéhôva le di gwé bañga hémle, a ga yônôs unu mbônga wé, le: “M’a yôi yaga bé me we; to yék we kekikel.” (Lôk Héber 13:5) Di nla hégha bibuk bini ni jam Yésu a bi kal, le di nlama ndugi yéñ Ane Djob ni telepsép yé.

Yésu a bi unda le banigil bé ba bé lama kôs bibom inyu bisesema gwap (Béñge liben 5)

5. Inyuki ndimbhe Yésu a bi ti Pétrô i nhôlôs hémle?

5 Kel yada ñôma Pétrô a bi bat Yésu le: “Di bi yék mam momasôna, di noñ we, ndi d’a bana ki?” (Matéô 19:27) Yésu a bi unbene bé Pétrô inyu mbadga yé, ndi iloo hala, a bi kal banigil bé le ba ga kôhna bibom inyu biliya gwap bi ngui. Baôma, ba ba bi téñbe ni nye, ni bôt bape ki, ba ga ane ni nye i ngii. Ndi to hala, ba bé kôhna bisai yak ha i ngéda yap. Yésu a kal le: “Hi mut a nyék mandap, to lôkisañ i bôlôm to i bôda,  to isañ, to nyañ, to bon, to disi, inyu jôl jem, a’ kôs ngandak iloo ha, a’ kôdôl ki niñ boga.” (Matéô 19:29) Banigil bé ba bé lama kôhna bisai bi bi nloo billiya ba bi boñ huum. Baa lihaa di gwé i pes mbuu, basañ banyañ, bilôk bikéé bi bôlôm ni bi bôda, ni bon, baa ba gwé bé mahee iloo kii yosôna di bi tjôô inyule di yé yéñ Ane Djob?

“HIKOBA INYU NIÑ YÉS”

6. Inyuki Yéhôva a mbôn bagwélél bé bibom?

6 Mu kiki Yéhôva a mbôn bagwélél bé bibom, a nhôla bo i ngéda ba mboma mandutu. U héa bisai di gwé i pes mbuu nano, bagwélél ba Yéhôva ba mbem bisai bikeñi mu dilo di nlo. (1 Timôtéô 4:8) Ñ, i ba nkwoog nkaa le Yéhôva a nyila “mbom bôt ba nyéñ nye ibabé waa,” i ga hôla bés i bana hémle i umi siñ.Lôk Héber 11:6.

7. Lelaa botñem yés i nla bane bés kiki hikoba?

7 Ikété nkwel wé i ngii hikôa, Yésu a bi kal le: “Bé kona maséé, ni hak ngandak, inyule nsaa nan u yé nkeñi ngii; inyule hala nyen ba tééñga bapôdôl ba ba bôk bé bisu.” (Matéô 5:12) U héya i bôt ba ga kôs bibom gwap nyoo ngii, yak i bôt ba ga niñ hana isi ikété paradis ba gwé njom i kon “maséé, ni hak ngandak.” (Tjémbi 37:11; Lukas 18:30) Too di ga niñ i ngii tole hana isi, di nla gwélél botñem “wengoñle hikoba” inyu niñ yés; “hi yé nkiboñ, hi nlet ki.” (Lôk Héber 6:17-20) Ndik kiki hikoba hi mboñ le sitima i nyeñg bañ ngandak, i bana botñem le di ga kôs bisai i nla hôla bés le di tomb bañ, le di tééda mbôô wés i pes mbuu. I nla hôla bés i bana ngui i mbéda i nihbe mandutu.

8. Lelaa ngui i botñem i nla suhus nduña?

8 Botñem yés i i umne i ngii Bibel i gwé ngui i suhus nduña di nla nôgda i len ini. Mimbônga mi Djob mi nsal kiki loñge lañ i i nhôyôs nduña i miñem nwés. Kinje hogbe di gwé i ‘bééga Yéhôva mbegee yés,’ di yik le ‘a ga lédés bés’! (Tjémbi 55:23) Di nla ba nkwoog nkaa le Djob a nla boñ “mam ma nlôôha yaga iloo mam momasôna di nsoohe to hoñol.” (Efésô 3:20) Hégda le jam lini: nlôñ unu u mbôn ndik bé ngandak mam, tole iloo héga, ndi u mbôn “mam ma nlôôha yaga iloo mam momasôna”!

9. Inyuki di nla ba nkwoog nkaa le Yéhôva a ga sayap bés?

9 Inyu kôhna bisai, di nlama unda hémle keñi inyu Yéhôva, di nôglak ki nye. Môsé a bi kal litén li Israél le: “Yéhôva a’ sayap we ntiik mu hisi Yéhôva Nyambe woñ a nti we inyu ngababum, i yoñ hio, i ba ni le u ntibil nôgôl kiñ Yéhôva Nyambe woñ, i tééda ni i boñ matiñ mana momasôna me nkal we i len ini. Inyule Yéhôva Nyambe woñ a’ sayap we, kiki a bôn we.” (Ndiimba Mbén 15:4-6) Baa u yé nkwoog nkaa le Yéhôva a ga sayap we ibale u nke ni bisu i téñbe i gwélél nye? U gwé yaga manjom malam i bana nya botñem i.

YÉHÔVA A BÉ MBOM WAP

10, 11. Lelaa Yéhôva a bi sayap Yôsef?

10 Bibel i bi tilbana inyu nseñ wés. I gwé ngandak miñañ i het Djob a bi sayap bagwélél bé, ba ba bé ba tiñi nye. (Rôma 15:4) Yôsef a bé ndémbél i mbuma ñañ. Bilôk bikéé gwé bi bi jubul nye jimb; mbus yak nwaa nwet wé a liibana nye; hala nyen Yôsef a bi sôk léña i mok i loñ Égiptô. Baa Djob a bi kôm nye mbus? Heni! “Ndi Yéhôva a ba ni Yôsef, a unda nye loñgeñem yé . . . Yéhôva a ba ni nye, ni le, jam a ba boñ, Yéhôva a ba lôôha tôôs jo.” (Bibôdle 39:21-23)  Ngéda Yôsef bé boma mandutu ma, a bi bem ngéda i Djob jé ni wongut.

11 I mbus ndék ñwii, Faraô a pémés Yôsef i mok, a yilha nkol unu ñane nu yônôs iba i loñ Égiptô. (Bibôdle 41:1, 37-43) Ngéda nwaa a bi ti nye bon bôlôm iba, “Yôsef a o mbôkgwéé jôl le Manasé, a kal le, ‘inyule Nyambe a bi boñ me le me hôya ngéba yem yosôna, yak ni ndap tata yosôna.’ A o ki nu nyônôs iba jôl le Éfraim, a kal le, ‘inyule Nyambe a bi boñ me le me gwal i loñ i ndééñga yem.’” (Bibôdle 41:51, 52) Kiki Yôsef a bi téñbe i gwés Djob, a bi kôhna bisai kayéle a la tééda niñ i bon ba Lôk Israél, ni niñ i bôt ba Égiptô. Litode lini le, Yôsef a bi yimbe le Yéhôva nyen a bé sayap nye, ni le nyen a bé bom nye.Bibôdle 45:5-9.

12. Lelaa Yésu a bi unda le a tiñi i gwés Djob yak ikété manoodana?

12 Yak Yésu Kristô a bi téñbe i nôgôl Djob i ngéda a bé boma manoodana mu hémle yé, ni Djob a bom nye. Kii i bi hôla nye i hônba? Bañga i Djob i ntoñol le: “Inyu maséé ma ba ma niñi nye bisu, a hônba kék njiiha, a bida bé ni wonyu.” (Lôk Héber 12:2, MN) Di nla kal ibabé pééna le, Yésu a bi kon maséé i pubus jôl li Djob. Jam lipe li yé le, Isañ wé a bi bom nye, a leege nye ni maséé, a ti ki nye bisai bipe bi mbuma ñañ. Bibel i nkal le a “yén isi woo walôm u yééne ane i Nyambe.” I nkônde ki homa numpe le: “Nyambe a yôgbaha nye, a ti ki nye jôl li nloo môl momasôna.”Filipi 2:9.

YÉHÔVA A NHÔYA BÉ NSON WÉS

13, 14. Kii Yéhôva a nôgda inyu mam malam di mboñ inyu yé?

13 Di nla ba nkwoog nkaa le Yéhôva a ndiihe biliya gwobisôna di mboñ inyu gwélél nye. A nyi mam ma ntééñga bés, tole pééna yo ki yo di nla bana. Djob a ñunda bés konangoo yé ngéda bigwel moo bi hañba bés, tole mbôô wés ni nduña di gwé bi nhubus bibégés di nti nye. Di nla ba nkwoog nkaa le Yéhôva a nyoñ ngéda i béñge hiki jam bagwélél bé ba boñ inyu tééda ndéñbe yap.Lôk Héber 6:10, 11.

14 Jam lipe di nlama tééda ikété mahoñol, li yé le di nla kôôge “Nu a ñemble masoohe,” di bak nkwoog nkaa le a ga yoñ ngéda ni mam ma ntééñga bés. (Tjémbi 65:3) “Tata nu konangoo, ni Nyambe nu lédésñem yosôna” a ga ti bés ngui i mbéda bés, i pes mbuu ni i pes mahoñol, inyu kolba nduña yés, bebeg a gwéélak bilôk bikéé gwés inyu boñ hala. (2 Korintô 1:3) Hala a ntihba Yéhôva ngéda di ñunda bôt bape konangoo. “Nu a nkon hiyeyeba ngoo a mpôôs Yéhôva, nyen a’ timbhe nye liboñok jé lilam.” (Bingéngén 19:17; Matéô 6:3, 4) Ngéda ni ñem wés wonsôna, di nhôla bôt ba yé ikété mandutu, Yéhôva a nyimbe maboñog més malam kiki ngim yom le di mpôôs Nye. Jon a mbôn le a ga bom i loñgeñem i.

BIBOM I LEN INI NI I BOGA NI BOGA

15. Bimbe bibom u yé bem? (Béñge titii i bibôdle bi yigil.)

15 Minhook mi bikristen mi nkon maséé ni ngéda mi ga kôs “ntut telepsép; . . . won Nwet, mpémés mbagi nu a téé sép, a’ ti [bo] yokel nu.” (2 Timôtéô 4:7, 8) Ndi, a ta bé le inyule u ga yén hana isi, jon u gwé bé mahee i mis ma Djob. Didun di “mintômba mimpe” mi Yésu, di nyamnda ni ngôñ i kôhna bom yap, hala wee niñ boga ikété paradis hana isi. Mu paradis, “b’a nok lingoñoo inyu ngandak nsañ.”Yôhanes 10:16; Tjémbi 37:11.

16. Imbe hogbe kaat 1 Yôhanes 3:19, 20 i nti bés?

 16 Ngim mangéda, di nla tehe le mam di mboñ ma yé disii, tole di nla mbadba ibale biliya gwés bi nlémél toi Yéhôva. Di nla yak nôgda le di kôli bé i kôhna bibom gwo ki gwo. Kekikel, di hôiga bañ le, “Nyambe a nloo miñem nwés, a nyi ki mam momasôna.” (Añ 1 Yôhanes 3:19, 20.) A mbom hiki jam di nliya i boñ ni ñem wés wonsôna, ni gwéha, ni hémle, to ibale bés di ntehe le jam di mboñ li gwé bé mahee to ndék.Markô 12:41-44.

17. Bimbe bibom di gwé i len ini?

17 Yak munu dilo di jiibe di nsôk di béba hiai hi Satan, Yéhôva a nsayap litén jé. A nyoñ bitelbene gwobisôna le bagwélél bé ba too yaga i libak li mbuu, ni ngandak bijek bi mbuu, i nya i gwé be hihéga. (Yésaya 54:13) Ndik kiki Yésu a bi bôn, Yéhôva a mbom bés i len ini, inyule a nti bés pôla i ba ikété lihaa jé li gwéha, hala wee bilôk bikéé gwés bi bôlôm ni bi bôda, lihaa li li nkot bôt ba biloñ gwobisôna. (Markô 10:29, 30) Jam lipe li yé le, i bôt ba nyéñ Djob ibabé waa ba ga saibana ni bini bibom bi mbuma ñañ le, nsañ u ñem, i kola ikété mam ba gwé, ni nôgda bañga maséé.Filipi 4:4-7.

18, 19. Kii bagwélél ba Yéhôva ba nôgda inyu bisai ba nkôs?

18 Bagwélél ba Yéhôva ba nkoñ isi ba nla ti mbôgi lam inyu bibom bi mbuma ñañ Yéhôva a ma ti bo. Kiki héga, Bianka nu loñ Jaman a nkal le: “Me ga waa bé ti Yéhôva mayéga inyu mahôla a nti me ngéda mandutu ma nkwél me, yak inyule a yé me pañ hiki kel. Nkoñ isi u yé yonok ni lisanda, ni yubda. Ndi, inyule me ngwel nson lôñ yada ni Yéhôva, me nôgda le a ntééda me isi bipapai gwé. Hiki ngéda me mbôñôl nye ngim mam i nene kiki bisesema, inyu timbhe me, a nti me bisai bi nloo bisesema gwem mbôgôl ngélé.”

19 Di yoñ ki hihéga hi Paôla, nu a gwé 70 ñwii. A niñ i loñ Kanada, ndi a gwé kon u nkak, kiki kula mbus, u u ntééñga nye ngandak. Paôla a nkal le: “Bibôk gwem, bi nkobla bé le yak likalô jem li nkwo bôk. Me ngwélél makeñge momasôna ma likalô, kiki bo i gwélél téléfôn, kwélés bôt ngéda me mboñ mam mem ma hiki kel. Inyu boñ le me kôhna makénd, me gwé man kaat het me ntila minlôñ mi Bibel, ni mahoñol me nyôñôl i bikaat bi ntôñ, kayéle me nla añ gwo i ngéda me ngwés. Me nsébél kaat i le, ‘Kaat yem i tohi.’” A nkônde ki le: “Ibale di mbok mis més mu mimbônga mi Yéhôva, nduña yés y’a nom bé. Hiki ngéda, Yéhôha a yé bebee inyu hôla bés, ibabé béñge mam ma mpémél bés.” Bebeg, mandutu u mboma ma nla ba mahéñha ni ma Bianka tole ma Paôla. Ndi, yak we u nla bigda i mangéda momasôna Yéhôva a bi sayap we, a sayap ki bet ba yé i pañ yoñ. Kinje loñge jam i tiimba hoñol lelaa, masañ mana, Yéhôva a yé bom we, ni lelaa a ga bom ki we dilo di nlo!

20. Kii di nla bem ibale di ke ni bisu i gwélél Yéhôva ni ngui yés yosôna?

20 Kekikel, u hôiga bañ le ngéda u néhne Djob ñem woñ ni njel masoohe, a ga ti we “bañga nsaa keñi.” U nla ba nkwoog nkaa le ‘ngéda u ga mal boñ sômbôl Nyambe, w’a tehe lelaa mimbônga nwé mi nyon.’ (Lôk Héber 10:35, 36, MN) Jon, di ke ni bisu i lédés hémle yés, ni gwelél Yéhôva ni ñem wés wonsôna. Di nla boñ hala, di yik le Yéhôva nyen a ga lona bés bibom di kôli bana.Kôlôsé 3:23, 24.