Baa ni nyoñ ngéda i añ ba Nkum Ntat ba nsôk pam i masañ mana? Ibale ñ, ni béñge too ni nla timbhe mambadga ma noñ hanano:

Umbe ntén béba Yésu a bé pôdôl ngéda a bé ti maéba ma mpémél i kaat Matéô 18:15-17?

A bé pôdôl inyu béba i i nla sañglana ipôla bôt iba. Ndi i bé tihba yak béba i i nla boñ le ba pémés mut i ntôñ ibale i nsañglana bé. Kiki héga, i tjañgbene mut nu we ni nye ni nôgla inyu mam ma moni, tole i bep ôbôs jôl li mut ni njel hilégé.w16.05, pp. 6-7.

Kii u nla boñ inyu tibil ôt nseñ mu lisoñgol joñ li Bibel?

U nla boñ lana le: Soñgol ni mahoñol ma néhi, yéñ biniigana bi u nla ôt ; Badba le, ‘lelaa me nla gwélél ini pes i Bibel inyu hôla bape?’; gwélél bisélél u nla bana inyu boñ nyiña mu i jam u yé añ.w16.05, pp. 24-26.

Baa i yé béba le kristen i lep tolakii i nhémle bitugne?

Hémle inyu bitugne i mélés bé i njôghe keñi kristen i yé le i nôgda. Abraham a boñ malep inyu nyemb Sara. (Bibôdle 23:2) Kiki ngéda i mba i tagbe, hala nyen yak njôghe i ga sôs.wp16.3-F, p. 4.

I mut a bééna pôs tiñté i matila ntéñék i likas, ni bôt basamal bape ba bé ba gwé tjil yap bôt i woo, ba Ezékiel a tehe i yiinda, ba yé yimbne i kii?

Di nok le ba yé yimbne i mintôñ mi gwét mi biañgel mi mi bi yoñ ngaba i tjiba i Yérusalem, ni mi mi ga yoñ ngaba i tjiba i bibéba bi bôt i gwét bi Armagédôn. I len ini, i mut a bééna pôs tinté i matila ntéñék likas a yé Yésu Kristô, nu a mage i bet ba ga pei.w16.06, pp. 16-17.

Mambe mandutu Bibel i bi pei inyu boñ le di bana yo i len ini?

Bibel i bi pei (1) biuni bi gwom ba bé gwélél inyu tila yo, kiki bo makai bôt ba bé bok kiki pépa, ni bikôgôô bi binuga; (2) ngolba i baane ba m’bo ni ba ndôk bikristen ba ba bé noode tjé yo; ni (3) biliya bi bôt bape inyu jubus mahôha ikété ñwin u Bibel.wp16.4-F, pp. 4-7.

Ni mambe manjel kristen i nla suhus likala jé li niñ?

Nigil i yi mam ma yé toi we nseñ, u jôs lem i pémés moni inyu mam ma ta bé nseñ. Ôt nsoñgi inyu gwélél moni loñge. Héya tole u kap mam u ngwélél ha bé, u saa hiki pil u gwé. Suhus ngeñ u ntégbaha i yéñ moni, u hek ki pék inyu yi lelaa u nla kéñbaha nson woñ u ñañ nlam.w16.07, p. 10.

Bibel i ñunda kii i nlôôha ba nseñ iloo gôl to silba?

Kaat Hiôb 28:12, 15 i ñunda le pék i nlôl ni Djob i yé mahee ngandak iloo gôl to silba. Mu kii di nyéñ yo, di boñ biliya bi ngui inyu bana suhulnyu ni hémle i umi siñ.w16.08, pp. 18-19.

Baa i yé loñge le mankéé nu munlôm a bana liyéé i len ini?

I ngim biloñ, liyéé li mut a ñeñk tole a mbôñgôl loñge, li nla nene loñge i mis ma bôt, kayéle li kéñ bé ñañ nlam. Ndi to hala, ngim bilôk bikéé mu biloñ bi, bi nla pohol le b’a tééda bé mayéé. (1 Korintô 8:9) I ngim mambok ipe, i tééda liyéé i ti bé bikristen loñge mbôgi, mu kii bi ngwel nson u Ane.w16.09, p. 21.

Inyuki di nla hémle ñañ u Bibel u David bo Gôliat?

Ntel Gôliat a bééna inoñnaga ni Bibel, i nloo ndik ndék, hala wee ntel u woo (15 cm), i mut bikaat bi len bi nkal le a nloo bôt bobasôna ntel. David a bi niñ toi, kiki di ñañ mu minlômbi mi matila mi mi mpôdôl ndap i David, lôñni mu bibuk bi Yésu. Mam bôt ba bi pot ni tila inyu mambog momasôna het ñañ unu u bi tagbe, ma nyiba kiki mam ma yé ntiik.wp16.5-F, p. 13.

Mambe mahéñha ma yé ipôla yi, nokna, ni pék?

I mut a gwé yi a ntééda ngandak mam mu ño wé. Mut nu a gwé nokna, a ntibil tehe lelaa jam jada li gwé maada ni lipe. Ndi mut nu a gwé pék, a gwé ngab i pôdna yi ni nokna, kayéle a tibil ha gwo i bisélél.w16.10, p. 18.