INYUKI u yé le u ba nkwoog nkaa le bibañga bi, bi yé maliga, ni le Yéhôva a ntôñ toi ni we? Njom yada i yé le, Bibel yomede i nkal hala. Kaat 1 Pétrô 5:7 i nkal le: “Yugyana ki nye nduña nan yosôna inyule a ntôñ ni bé [we].” Kii i nkwés we nkaa le Yéhôva Djob a ntôñ ni we?

DJOB A NJÉS BÔT I LIBAK LI MINSÔN

Yéñ hihéga i het Yéhôva a gwé loñgeñem, ni woo u néhi

Jam jada li yé le, Yéhôva a gwé bilem bilam bi u yé u nyéñ yak mawanda moñ u nlôôha gwés. I bet ba nkap ipôla yap, ba ban-ga ki loñgeñem ba yé ba sôk yila mawanda ma bas bas. Kii u ntehe, Yéhôva a gwé loñgeñem, a kabap ki hiki kel ni bôt ba binam. Di yoñ hihéga hiada: “A mpémhene bôt babe ni biloñge bi bôt jop [hiañgaa], a nôhnege bôt ba téé sép ni ba ba téé bé sép nop.” (Matéô 5:45) Kii mapubi ma hiañgaa ni nop bi mboñ? Ikété mam mape, Djob a ngwélél nop ni hiañgaa inyu ‘nuus bôt ni bijek, a nyônôs ki miñem nwap ni mahak.’ (Minson mi baôma 14:17) Ñ, Yéhôva a nyoñ bitelbene le hisi hi ti ngandak bijek, ni le je nlam u boñ bés le di ba maséé.

Inyuki ngandak bôt i nwo ni, ni njal? Inyule baane ba ba yé bôt ba binam ba nlôôs ngéda yap yosôna i lédés énél yap, ni inyu kot lingwañ ilole ba lémés niñ i bôt. A yii ndék ngéda le, Yéhôva a ga mélés i huluk i i mboñ le bôt ba wo ni njal, ngéda a ga héñha biane bi nkoñ isi bini ni Ane i i yé i ngii, i het Man wé a ñénél kiki Kiñe. Ha ngéda i, mut nye ki  nye a ga nok ha bé njal. Ilole i ngéda i i nkola, Djob a nit bagwélél bé ba ba tiñi ni nye. (Tjémbi 37:25) Baa hala a ñunda bé le Yéhôva a ntôñ ni bés?

INYU JAM LI TI NGÉDA YÉ, YÉHÔVA A NIMA BÉ

Yéñ hihéga i het Yéhôva a nti ngéda yé

Loñge liwanda li nti we ngéda yé. A nla tégbaha ngandak ngéda i kwel ni we inyu mam ma mbéñge bé boba. Ni le, loñge liwanda li ñemble we loñge loñge, ngéda u ntoñle nye mandutu moñ ni i mam ma ntééñga we. Baa yak Yéhôva a yé le a yoñ ngéda ni bés hala? Ntiik! A ñemble masoohe més. Jon, Bibel i nti bés makénd le di “téñbege ni masoohe,” ni le di ‘waa bañ i soohe.’Rôma 12:12; 1 Tésalônika 5:17, MN.

Ngeñ yañen Yéhôva a yé bebee i ti inyu emble masoohe moñ? Hihéga hiada ikété Bibel hi nti bés ndimbhe. Ilole Yésu a mpohol baôma bé, “a soohe Nyambe ngim u.” (Lukas 6:12) Mu masoohe ma, i nene le Yésu a bi sima jôl li hiki nnigil wé, bilem gwap bilam ni bibomb gwap. A bat ki Isañ wé mahôla inyu pohol bo. Ilole kel i bé yek, Yésu a bé yi le a mpohol i bet ba bé ba kôli i sal kiki baôma bé. Nye kiki Nwet ‘nu a ñemble masoohe,’ Yéhôva a yé maséé i emble masoohe ma ma nlôl miñem mi bôt bobasôna. (Tjémbi 65:3) To ibale mut a nlôôs ntandaa ngéda i soohe nye inyu mam ma nlôôha tééñga nye, Yéhôva a nsoñgol bé i ngéda di ntégbaha i soohe nye.

DJOB A YÉ BEBEE I NWÉHÉL

Yéñ hihéga i het Yéhôva a yé bebee i nwéhél

Ngéda ngeñ nwéhél i nkola, biliya bi yé bi mbéda yak inyu biloñge bi mawanda. Ngim mangéda, bôt ba ñôbôs liwanda jap ni bape, to ibale li nom, inyule hala a nlédéé bo i boñ le nwéhél yap i yaaba. Yéhôva nye, a ta bé hala. Bibel i naña bôt bobasôna ba ngwés nye i bat nwéhél yé, inyule ‘nwéhél yé i nyaaba.’ (Yésaya 55:6, 7) Kii i ntinde Djob i bana nwéhél i nyaaba?

Njom i yé le, gwéha i Djob i mbuma ñañ. A bi lôôha gwés nkoñ isi kayéle a ti Man wé,  Yésu, inyu tohol bôt ba binam i béba ni i nyemb. (Yôhanes 3:16) Ni mbale, binoñ bi nhôla bés ngandak kiyaga. Ni njel sesema i Kristô, nwéhél i Djob i nyaaba inyu i bet a ngwés. Ñôma Yôhanes a tila le: “Ibale di mpahal bibéba gwés, a yé maliga, a téé ki sép i nwéhél bés bibéba.” (1 Yôhanes 1:9) Inyule Yéhôva a nwéhél bés, jon bôt ba nla ke ni bisu i ba liwanda ni nye, ni le i yi hala, i ntihba bés bañga litihbaga.

A NHÔLA WE I NGÉDA U GWÉ NGÔÑ NI NYE

Yéñ hihéga i het Yéhôva a nti bés mahôla ngéda di gwé ngôñ

Bañga liwanda li nti bôt bape mahôla ngéda ba gwé ngôñ ni mo. Baa yak Yéhôva a mboñ hala? Bañga yé le Bibel, i nkal le: “To a [ngwélél Djob] nkwo ya, a’ beha bé isi hies, inyule Yéhôva a nlédés nye ni woo wé.” (Tjémbi 37:24) Yéhôva ‘a nit bagwélél bé’ ikété ngandak manjel. Di béñge hihéga hini hi nlôl bés i ôn yada ba nsébél ni hop pulasi le, Les îles Caraïbes i tison i Sainte Croix.

Mawanda ma suklu ma mañge muda wada ma bé sômblak nyéksa nye i yéga libadô li nyuñg. Mbus le a bi bat Yéhôva mahôla ni njel masoohe, a kit le a ga timbhe bo. A bi gwélél ngim nkwel ba bi ti nye i tégbaha i bisu bi ndap suklu inyu toñol jam li mbéñge libadô li nyuñg. A bi gwélél kaat yada ni hop pulasi le Recueil d’histoires bibliques (Kaat yem i miñañ mi Bibel) inyu toñle bo lelaa ñañ u Sadrak, Mésak ni Abed-négô u bi éga makidik mé. A kal le: “Yéhôva a bi sôñ i bon ba Lôk Héber bana bo baa inyule ba bi bégés bé ôngba i gôl.” Mbus, a ti i bet ba bé ha i kaat i. Jôm li baudu ni wada ba bi bana ngôñ ni i kaat i. Kiki a bi tehe le Yéhôva a nti nye ngui ni pék i téé likalô mu nkwel u u bé let, a bi lôôha kon maséé.

Ibale u ma pééna le Yéhôva a ntôñ ni we, soñda i ngii minlôñ mi Bibel kiki mini Tjémbi 34:18-20; 55:23; ni 145:18, 19. Bat bôt ba yé Mbôgi Yéhôva ibôdôl behee, lelaa Yéhôva a bi tôñ ni bo. Ni le, i ngéda u gwé ngôñ ni mahôla ma Djob, bat nye mo ni njel masoohe. Mbus ndék ngéda, u ga tehe lelaa Yéhôva ‘a ntôñ ni we.’