NWII ntagbe, ba bi téé dikôô di bilôk bikéé mimañ tole bahôla nson ikété makoda ma Mbôgi Yéhôva ma nkoñ isi wonsôna. Ibale u yé wada mukété bilôk bikéé bi gwéha bi, u nlama toi ba maséé ni nson u tôbôtôbô u ntip nkôs.

Ndi, hala a nla ki tééñga we ndék. Mañ wada u u ngi yii mañge wanda le Jason, u nkal le: “Ngéda ba bi tip téé me mañ, me bé nôgda wengoñle me bééna bôlô i nloo héga i sal.” Môsi bo Yérémia ba bi nôgda nlélém, ngéda ba bi kôs minson Yéhôva a ti bo. (Manyodi 4:10; Yérémia 1:6) Ibale u ma bana minlélém mi mahoñol, lelaa u nla yémbél mo, ni ke ni bisu i hol? Di wan ndémbél i nnigil wada le Timôtéô nu a bé kristen.​—Minson mi baôma 16:1-3.

KÔNA NDÉMBÉL I TIMÔTÉÔ

I nene le Timôtéô a bééna yom kiki bo 20 ma nwii ngéda ñôma Paul a bi naña nye i yila solôñ yé mu kii a bé hiôm inyu nson ñañ nlam. I bibôdle, kiki a bé a ngi yii mañge wanda, Timôtéô a bé lama badba too a’ laa yônôs nson wé u mondo, a badbaga ki lelaa a bé le a yônôs wo. (1 Timôtéô 4:11, 12; 2 Timôtéô 1:1, 2, 7) Yom kiki bo jôm li nwii mbus, Paul a bi kal bilôk bikéé bi Filipi le: “Me mbôdôl Nwet wés Yésu ñem le me yé le me om Timôtéô béni mbus ndék ngéda . . . Inyule me gwé bé me mut numpe nye ki nye, nu a gwé minlélém mi mahoñol kiki nye.”​—Filipi 2:19, 20.

Kii i bé boñ le Timôtéô a yila loñge mañ? Di wan mam masamal ma ma nla hôla bés i ôt nseñ mu hihéga hié.

1. A bé tôñ toi ni bôt. Paul a bi kal lôk kéé i Filipi le: “[Timôtéô] a yé le a tôñ inyu nan ni maliga.” (Filipi 2:20) Ñ, Timôtéô a bé tôñ toi ni bôt. A bé tôñ inyu loñge yap i pes mbuu ni ñem wé wonsôna, a bak bebee i ti nyemede nkikip inyu hôla bo i kôôge bebee ni Yéhôva.

Di ba bañ kiki nluk matôa nu a nkiña tison, ni nu a nlôôha ntôñ i pam mabémél ma matôa i ngeñ, iloole a begee bôt i matôa mé. William, nu a yé mañ iloo 20 ma nwii len, ni nu lôk kéé i nlôôha diihe ki, a nti ba ba ntip kôs nson likoda maéba mana le: “Ni gwés lôk kéé nan. Ni tôñ ki ni mam ma nkon bo ngôñ, iloole ni tôñ ni mam ma nlama bôña.”

2. A bé bugus mam ma mbuu i niñ yé. Mu kii a bé unda maselna ipôla ndémbél i Timôtéô ni bape, Paul a kal le: “Ba bobasôna ba nyéñ ndigi mam map bomede, ndi ha mam ma Yésu Kristô bé.” (Filipi 2:21) Paul a bi yimbe le lôk kéé i Rôma, i het a bé tila, ba bé ba pégi i boñ mam map. I ngim likala, ba bé bañal biliya gwap i pes mbuu. Ndi ha Timôtéô bé! Ngéda a bééna pôla i nit gwéñe bi ñañ nlam, a bééna libak li Yésaya, nu a kal le: “Me nunu! Om me!”​—Yésaya 6:8.

Lelaa u nla kôlha mam ma mbéda le u boñ i pes minsôn ni i pes mbuu? Pog, téé mam ma nlama bôk. Paul a nyigye le: “Ni yi bagal mam.” (Filipi 1:10) Boñ le mam ma nlôôha ba nseñ i mis ma Djob mon ma bôk i niñ yoñ. Iba, suhus likala joñ li niñ. Héya gwom bi bi nip we ngéda ni ngui. Paul a mbéhe Timôtéô le: “Ke minheña mi mañge wanda ngwéé, u ligip  i bana telepsép, ni hémle, ni gwéha, ni nsañ.”​—2 Timôtéô 2:22.

3. A bé sal ni ngui inyu nit bibégés bipubi. Paul a bi hôñlaha bikristen bi Filipi le : “Ni nek bé mbôgi lam a gwé, le a bi gwel nson lôñ yada ni me kiki man a ngwélél isañ, le ndi miñañ minlam mi ke ni bisu.” (Filipi 2:22) Timôtéô a bé bé mut yeñgi. A bi sal ni ngui lôñ yada ni Paul, kayéle hala a bi kônde hôlôs gwéha i i bé ipôla yap.

Bôlô bé yon i nhañ ntôñ Djob i len ini. Nson u, u ntina toi maséé, u nla ki boñ le u ba bebee ni bilôk bikéé bi bôlôm ni bi bôda. Jon, yoñ bitelbene le u ‘ligip ni nson Nwet.’​—1 Korintô 15:58.

4. A bé ha mam a bé nigil i bisélél. Paul a tilna Timôtéô le: “U bi noñ maéba mem, ni bihiumul gwem, ni mahoñol mem, ni hémle yem, ni woñgut yem, ni gwéha yem, ni hônba yem.” (2 Timôtéô 3:10) Kiki Timôtéô a bé bii mam a bé nigil i bisélél, hala a bi hôla nye i kôhna minson minkeñi mimpe.​—1 Korintô 4:17.

Baa u gwé nhôôlak mankéé u ñuñgus we, tole u u nhôla we i hol i pes mbuu? Ibale to, inyuki u nla bé yéñ wada nano? Tom nu a yé mañ, nano a yé ngandak nwii, a mbigda le: “Nhôôlak mañ wada u bi yoñ me i si bipapai gwé, a uñgus ki me loñge loñge. Me bé bat nye maéba hiki ngéda, me hak ki mo i bisélél. Hala a bi hôla me i héya nduña me bééna, inyule maada ma ma bi hôla i yi ntiik i yom me bé lama boñ.”

5. A bé hianda nyemede i mam ma mbuu. Paul a kal Timôtéô le: “Ndi wemede, hianda letee u yi [pam i] siñge Nyambe ñem.” (1 Timôtéô 4:7) I yé maliga le nke ngwéé a nlama bana nniiga nye, ndi nyemede a nlama hianda ni ngui. Paul a ti Timôtéô maéba le: “Ligip yaga i añ, ni béhe, ni niiga, letee me lo. . . . Nduña yoñ yosôna i ba yaga munu mam mana, u pagap ki mukété le ndi mahol moñ ma nene bisu bi bôt bobasôna.”​—1 Timôtéô 4:13-15.

U nlama ke ni bisu i hôlôs likeñge joñ. Hémle yoñ i yééne ndik bañ ha homa wada, tole u nlama ke ni bisu i nigil bitééne bi ntôñ bi nsôk pam inyu hiki jam. Ni ki le, keñgle lem i boñ wengoñle u nyi mam momasôna​—bebek, u nhoñol le u nlôôha yi mam kayéle u yéñ tibil mo wemede ibabé i boñ nyiña. Mu kii u nkôna Timôtéô, “yihe yaga inyu yoñ wemede, ni inyu mam u niiga.”​—1 Timôtéô 4:16.

6. A bé bôdôl mbuu Yéhôva ñem. Mu kii Paul a bé hoñol nson u Timôtéô, a bigdaha nye le: “Tibil yaga tééda yo ni ngui mbuu mpubi, u u nyén ikété yés.” (2 Timôtéô 1:14) Inyu tééda nson wé, Timôtéô a bé lama soohe inyu kôs mbuu Djob.

Donald nu a yé mañ nano a yé ngandak nwii, a nkal le: “Bagwelnson ba nlama diihe maada map ni Djob. I bet ba mboñ hala, ‘ngui yap i nkeñep.’ Ibale ba nsoohe inyu kôhna mbuu Djob, ba boñok biliya i bana bilem bi litam li mbuu, b’a ba bisai inyu lôk kéé yap.”​—Tjémbi 84:8; 1 Pétrô 4:11.

DIIHE NSIMA U GWÉ

Kinje maséé di nkôs i tehe ngandak lôk kéé yés i bôlôm, kiki we, i nke ni bisu i hol i pes mbuu. Jason, nu di mbôk sima, a nkal le: “Mu ngéda yosôna me ntégbaha kiki mañ, me nigil ngandak mam, me mpam yak i yônôs minson nwem nwominsôna ibabé nduña yo ki yo. Me nok toi maséé i sal kiki mañ, me tehge ki nson u kiki nsima nkeñi!”

Baa u ga ke ni bisu i hol? Boñ le hala a ba njômbi yoñ i kôna Timôtéô. Ni njel i nyen w’a ba bisai inyu bagwélél ba Djob.