HÉGDA le u nhiôm juu, i ngim njel i gwé jiibe. To ibale hiañgaa hi ma nañal behee, u nkon bé woñi, inyule u gwé lambe i ngui mu woo. I ngéda u nand lambe yoñ isi, u ntibil tehe i mam momasôna ma yé we i mbombom. Ndi i ngéda u nand yo nonok, mapubi mé ma ngui ma mbéyés njel yoñ haa.

I ngandak manjel, Bibel i yé kiki lambe i ba nhiômna. Kiki di mbôk di tehe, mu minkwel mi bisu mu kaat ini, Bañga i Nyambe i nla hôla bés i jôs mandutu ma ma yé bés i mbombom​—mandutu ma hiki kel, munu nkoñ isi unu u u nhéñha hiki ngéda. Ndi Bibel i nla boñ iloo ha. Mapubi mé ma mbéyés bés njel inyu dilo di nlo. Bibel i nhôla bés i tehe ni i nôñôl mu njel i i nkena i bañga maséé, i het di ga togbene minson nwés i mba ni mba. (Tjémbi 119:105) Lelaa Bibel i nla boñ hala?

Di wan manjel ima i het Bibel i nti bés bañga mapida inyu dilo di nlo: 1 i nhôla bés i léba inyuki di niñil, ni 2 i niiga ki bés lelaa di yé le di boñ inyu ba mawanda ma Nhek wés i mba ni mba.

1 INYUKI DI NIÑIL

Bibel i nti maéba malam ma ma nhôla bés i jôs mandutu ma niñ, i nloo yañga kaat, bañga liloak. Iloole i tinde bés i bok ndik mahoñol més i mam ma mbéñge bés, i niiga bés i tehe bésbomede kiki ngôña ikété ngim lisee. Ibale di mbana litehge li, ha nyen niñ yés y’a bana bañga njômbi.

Kii hihéga, di yoñ le litiñ li Bibel lini: “Ti i yé masoda iloo yoñ.” (Minson mi baôma 20:35) Baa u mbigda lisañ jada, i ngéda u bi hôla mut nu a bééna ngôñ ni mahôla i pes minsôn? Tole bebek, u bi yoñ ngéda i emble liwanda joñ jada, kiki a bé yiblene we ñem wé? Baa u bi nôgda bé maséé mu ñem woñ, inyule u bi hôla i béyés kel i mut numpe?

Bañga maséé i nlôl, i ngeñ u nti, ibabé bem yom yo kiki yo i mbus. Ntila kaat wada, nyen a tila le: “U ta bé le u ti ni wemede, ndi u kôs bé iloo  kiki u nti​—he mah le i ngéda u tinak, u bemek bé yom i mbus.” Jon, i ngéda di nti bésbomede​—téntén yak bôt ba nla bé timbhe bés loñge yés​—di ga kôs bibom. Di yila ngôña ikété ngim lisee. Ntiik, di nsal woo ni woo ni Nhek nyemede, nu a ntehe maboñok malam ma kiki pil, le a gwé le a saa. (Bingéngén 19:17) I yom di mbôñôl hiyeyeba, i gwé mahee i mis mé kiyaga, a mbôn ki bés le a nke i timbhe bés ni niñ boga hana isi, hi ma yila paradis​—kinje loñge botñem inyu bilôl!​—Tjémbi 37:29; Lukas 14:12-14. *

Téntén, Bibel i niiga bés le di nla léba bañga njômbi i niñ ibale di mbégés bañga Nyambe le Yéhôva. Bañga yé i nti bés makénd le, di ti nye bibégés, lipém, di nôgôl ki nye, inyule a kôli ni gwo. (Ñañal 12:13; Masoola 4:11) I ngéda di mboñ hala, di nyônôs ngim jam i yé hélha ngandak: Di nkônha nye ñem maséé. Ñ, a nkal bés le: “A man wem, bana pék, u kônha ñem wem maséé.” (Bingéngén 27:11) Hoñol ki le​—i ngeñ matiñ ma Bibel mon ma nhôla we i yoñ makidik ma pék, u nkônha ñem u Tata woñ nu gwéha, nu a yé i ngii, maséé. Inyuki di nkal hala? Inyule a ntôñ ni bés, a gwé ki ngôñ le, maéba mé ma bane bés nseñ. (Yésaya 48:17, 18) Hodo, baa yéñe i nloo ini le di gwélél Nwet nu ngiinda yosôna, ni le di niñ i nya i nkônha ñem wé maséé?

2 LIWANDA NI NHEK WÉS

Bibel i nti ki bés makénd le di bot mawanda ni Nhek wés. Bitilna bi nkal le: “Kôôgana bebee ni Nyambe, ndi yak nye a’ kôôge bé bebee.” (Yakôbô 4:8) Ngim mangéda di nla bana ndék pééna i ñem, di badbaga too di nla toi ba mawanda lôñni Nhek nungingii. Ndi Bibel i nti bibep le, ibale di ‘nyéñ Nyambe,’ di ga “léba nye,” inyule ‘a ta bé nonok ni hiki wada wés.’ (Minson mi baôma 17:27) I ngéda Bibel i nti maéba le di ba mawanda ma Nyambe, hala a yé loñge inyu yés i dilo di nlo. Lelaa?

Béñge le i jam lini: Too di njoba nga lelaa, di ta bé le di sembba ñoo wés nu nsôk le​—nyemb. (1 Korintô 15:26) Ndi Nyambe nye, a yé i boga ni boga. Nye a ga wo bé kekikel, a gwé ki ngôñ le mawanda mé ma niñ i boga ni boga kiki nyemede. Kaat Tjémbi 22:27 i ngwélél bini bibuk bilam, bi bi ñunda kii Yéhôva a ngwés inyu i bet ba ba ntoñ nye, le: “Miñem minan mi ba i mba ni mba!”

Ndi lelaa u nla boñ inyu bana i nya ntén liwanda lini ni Nyambe? Kenek ni bisu i nigil i yi njee mut a yé ni njel Bañga yé le Bibel. (Yôhanes 17:3; 2 Timôtéô 3:16) Bat mahôla mé inyu nok Bitilna. Bibel i nti bibep le, ibale di ‘nyagal Nyambe’ pék, a ga ti bés yo ni ñem maséé. * (Yakôbô 1:5) Sôk i nsôk, joba i bii i bisélél mam u nigil, u nwahak le Bañga i Nyambe i bane we kiki ‘tungeñ i makôô moñ’ ni ‘mapubi ma njel yoñ’​—len ni i boga ni boga.​—Tjémbi 119:105.

^ liboñ 8 Inyu kôs biniigana bipe bi bi mpôdôl mbônga u Nyambe u Paradis hana isi i boga ni boga, nun yigil 3 ikété kaat Mbôgi Yéhôva i bi pémés le, Kii Bibel i niiga bés?

^ liboñ 13 Mbôgi Yéhôva i nti mahôla inyu kéñbaha yi yoñ i Bibel, ibabé we saa. Inyu yi lelaa yigil Bibel i ntagbe, béñge ini vidéô le, Yigil Bibel i ntagbe lelaa? U nla léba yo ibale u nke i jw.org, u hihe litoñ li nyiña, ndi u bép ño vidéô.

Nyambe a yé i boga ni boga, a gwé ki ngôñ le mawanda mé ma niñ i boga kiki nyemede