Bañga i Nyambe i yé yômi ni ngui.”​LÔK HÉBER 4:12.

TJÉMBI: 96, 94

1. Inyuki di nla bé pééna to ndék le Bañga i Djob i yé ngui ? (Béñge titii i bibôdle.)

BÉS bagwélél ba Yéhôva, di mpééna bé le Bañga i Nyambe, hala wee nwin wé inyu bôt ba binam, “i yé yômi ni ngui.” (Lôk Héber. 4:12) Ngandak ikété yés i yé ndémbél i ñéba le ngui Bibel i bi héñha niñ yap. Bilôk bikéé gwés bihogi bi bé, bôt ba wip, ba ôt hibañga, tole bôt ba bé gwés malal ma nyega. Bôt bape ba bi kôs lipém munu nkoñ ’isi tole ngandak moni, ndi ba bé nôgda le ngim jam i bé i ngi hañak i niñ yap. (Ñañal 2:3-11) Ngandak ngélé, bôt ba ba bé nene wengoñle ba bé minimlak, ba bi léba njel niñ, ni mahôla ma ngui Bibel i gwé i héñha i niñ i bôt. Bebek le u yé u ngwés añ miñañ mi niñ i bôt mi mi mpam i mbamble unu le Nkum Ntat i pes i i gwé ño nkwel ni Pulasi le “La Bible transforme des vies.” U tehe ki le, mbus ba bi neebe maliga, bikristen bi, bi nke ni bisu i hol i pes mbuu ni mahôla ma Bitilna.

2. Lelaa Bañga i Djob i bi tihba bôt i hiai bisu?

2 Baa di nlama ba nhelek i tehe le ngandak bôt i len ini, i nlona mahéñha ikété niñ yap ni njel yigil i Bañga i Djob? To jam! Dihéga ti, di nhôñlaha bés Lôk kéé yés i bôlôm ni i  bôda i hiai bisu, i i bé minhook. (Añ 1 Korintô 6:9-11.) Mbus a bi sima mintén mi bôt mi mi ga kôdôl bé Ane Nyambe, ñôma Paul a bi kônde le: “Bé bahogi ki ni ndôñ bôt ini.” Ndi ba bi héñha ni mahôla ma Bitilna ni ma mbuu mpubi u Djob. Mbus ba bi mal neebe maliga, bôt bape ba bé lama ki jôs mam ba bi bôk ba tjôô. Bibel i mpôdôl nhook kristen wada u hiai bisu u ba bi pémés ntôñ; mbus ngéda, a témb ki ntôñ. (1 Korintô 5:1-5; 2 Korintô 2:5-8) Baa hala a nti bé bés makénd i tehe le, lôk kéé yés i bôlôm ni i bôda i bi boma manoodana, ndi mbus i la boñ mahéñha i niñ yap inyule Bañga i Nyambe i bi tihba miñem nwap?

3. Kii di ga tehe munu yigil ini?

3 Inyule Bañga i Nyambe i yé ngui, ni le di gwé yo, di gwé ngôñ i gwélél yo loñge. (2 Timôtéô 2:15) Munu yigil ini, di ga tehe lelaa di nla nwas le ngui Bañga i Nyambe i hôla bés (1) i niñ yés, (2) ngéda di yé nson u ñañ nlam, ni (3) ngéda di niiga i hikôma. Mam ma di ga nigil, ma nhôla bés i unda gwéha yés ni mayéga ipañ Isañ wés Nungingii, nu a niiga bés inyu loñge yés.​—Yésaya 48:17.

I NIÑ YÉS

4. (a) Kii di nla boñ inyu boñ le Bañga i Nyambe i tihba bés? (b) Lelaa u ntjek ngéda inyu soñgol Bibel?

4 Ibale di ngwés le Bañga i Nyambe i tihba bés, di nlama bana lem i añ yo​—hiki kel ibale di nla. (Yôsua 1:8) Libim li bôt ikété yés li pégi ngandak. Ndi to hala, di nlama bé nwas le jam jo ki jo​—to mam di yé nyégsaga i boñ​—le li tééñga lem yés i añ Bibel hiki kel. (Añ Efésô 5:15, 16.) Ngandak bagwélél ba Yéhôva i bi léba manjel malam i tjek ngéda yap inyu añ Bibel hiki kel, bahogi bikegla tutu, bape ilole ba nañal, to imbe ngéda ipe ikété ngim kel. Ba nôgda kiki ntôp tjémbi, nu a tila le: “Kinje gwéha me ngwés mbén yoñ! I yé mahoñol mem kel yosôna.”​—Tjémbi 119:97.

5, 6. (a) Inyuki lisoñda li Bibel li yé nseñ? (b) Lelaa di nla tibil soñda mam di nsoñgol? (c) Lelaa u ñôt nseñ ni lisoñgol joñ li Bañga i Nyambe, ni mu kii u nsoñda yo?

5 U héya i añ Bibel, i yé bés nseñ i soñda mam di nsoñgol. (Tjémbi 1:1-3) Ni hala nyen di ga la bii mam di nigil i bisélél ikété niñ yés. Too di nsoñgol Bibel i mapep, tole i tafel, njômbi yés i yé le, di héya Bañga i Nyambe mu i sélél yés, inyu jubus yo miñem nwés.

6 Lelaa di nla tibil soñda mam di nsoñgol? Ngandak i bi tehe nseñ i telep ndék ngéda i ñañ ngim minlôñ mi Bibel, inyu batba le: ‘Kii hala a niiga  me inyu Yéhôva? Mambe manjel me ngwélél nano inyu bii litiñ lini me ntip soñgol munu Bibel i bisélél ikété niñ yem? Mambe mahéñha me nla ki boñ inyu hol i pes mbuu?’ Mu kii di nsoñda , di soohege ki inyu mam di nigil, hala a ga tinde bés i ke ni bisu i bii maéba ma bisélél. Ni hala nyen, di ga lôôha tehe ngui Bibel ikété niñ yés.​—2 Korintô 10:4, 5.

I NSON U ÑAÑ NLAM

7. Lelaa di nla gwélél Bañga i Nyambe ngéda di yé nson u ñañ nlam?

7 Kii i nla hôla bés i tibil gwélél Bañga i Nyambe ngéda di yé nson u ñañ nlam? Jam li bisu li yé le di gwélél Bibel ngéda di ntéé likalô, yak ngéda di ntégbaha gwigil bi Bibel. Mankéé nu munlôm wada a kal le: “Ibale u ñañal ñañ nlam mandap ni mandap ni Yéhôva nyemede, Baa u ga pot ndik wetama, tole u ga nwas le Yéhôva nyen a pot?” A bé sômbôl kal le: ‘Ngéda di soñgle mut Bañga i Djob yomede likalô, di nwas le Yéhôva nyen a pôdôs nye. Ngéda u ntibil pohol nlôñ u Bibel u mbéñge mut, hala a ntihba nye ngandak iloo yom u nla kal nye.’ (1 Tésalônika 2:13) Badba le, ‘Baa me nyéñ manjel momasôna i éñél bôt nlôñ u Bibel ngéda me ñañle bo miñañ minlam?

8. Inyuki di nlama ndik bé soñgol Bitilna ngéda di ñañal miñañ minlam?

8 I yé ntiik le, éñél bôt nlôñ Bibel i nkola bé ngéda di ntééne bo likalô. Inyuki? Inyule ngandak i gwé ndék nokna tole i nok bé Bibel hies. Hala a bé bôña i hiai bisu, hala a yé nlélém jam i len ini. (Rôma 10:2) Jon di nlama bé hoñol le mut a ga nok Bitilna ndik inyule di ñéñél nye nlôñ Bibel. Di gwé le di yoñ ngéda i pémés balôm ba bibuk mu lisoñgol jés​—di nla yak tiimba soñgol balôm ba bibuk mu nlôñ​—di toñol ki  bo. Ngéda di mboñ hala, di nlôôha ti Bañga i Nyambe pôla i tihba mahoñol ni miñem mi bet ba ñemble bés.​—Lukas 24:32.

9. Lelaa di nla jubus Bitilna i nya i nla tinde bôt i diihe Bibel? Ti hihéga.

9 Majubul més ma nkwel ilole di ñañ Bitilna ma nla hôla bôt i diihe Bibel. Kiki hihéga, di nla kal le: “Di béñge le yom Nhek wés a nkal mu jam li.” Ngéda di nkwel ni mut nu le a ta bé kristen, di nla kal le: “Béñge jam Bitilna bipubi bi nkal bés.” Tole ibale di yé añle mut ñañ nlam, nu a ngwés bé mam ma base, di nla bat nye le: “Baa u ma nok unu nlômbi ngén?” Ñ, ngéda di nyoñ hiki mut kiki a yé, d’a boñ kii yosôna di nla inyu lémés majubul més ma Bitilna.​—1 Korintô 9:22, 23.

10. (a) Kii i bi pémél mankéé nu munlôm wada? (b) Lelaa ni bi nôgda ngui i Bañga i Nyambe mu kii ni ñañal ñañ nlam?

10 Ngandak bilôk bikéé i bi yimbe le, ngéda di ngwélél Bañga i Nyambe i nson ñañ nlam, hala a nla tihba i bet di ntééne likalô. Di wan ndémbél yada. Mankéé nu munlôm a bi ke mapeple yak mañ mut wada, nu a bé añ mimbamble, hala a bé ngandak nwii. Iloo le a ti ndik nye Nkum Ntat nu nsôk, mankéé nu a bi éñél nye nlôñ Bibel wada u u bé mukété. A bi añ 2 Korintô 1:3, 4, nu a nkal le: “Tata nu konangoo, ni Nyambe nu lédésñem yosôna, nu a nlédés yaga bés miñem ikété njiiha yés yosôna.” Bibañga bi, bi bi lôôha tihba isañ mbai nu, kayéle a bat ki mankéé le a tiimba éñél nye nlôñ u. Mut nu, a bi kal lelaa nye ni nwaa wé, ba bééna ngôñ ni hogbe, a unda ki ngôñ i nigil Bibel. Baa ni ntehe bé le ngui i Bañga i Nyambe i nene mu kii di ñañal ñañ nlam?​—Minson mi baôma 19:20.

NGÉDA U NIIGA I HIKÔMA

11. Imbe mbegee, lôk kéé yés i bôlôm i nti minkwel i hikôma i gwé?

11 Bés bobasôna di ngwés ke makoda més ma sonde, ma makiiña, ni ma ndôn. Jam li bisu li yé le, di nke nyoo inyu bégés Yéhôva. Di ñôt ki nseñ mu biniigana bi mbuu di nkôs. Bilôk bikéé bi bôlôm bi bi ntégbaha minkwel i hikôma bi nkon maséé ni nsima nkeñi u. Nlélém ngéda, ba nlama yi le ba gwé mbegee ikeñi. (Yakôbô 3:1) Ba nlama kwo nkaa le i yom ba niiga, i umne siñ i ngii Bañga i Nyambe. Ibale ba nti we nkwel u u nlama tégbaha i hikôma, lelaa u nla gwélél ngui i Bibel inyu tihba bôt ba ñemble we?

12. Lelaa nti nkwel a nla boñ le Bitilna bi ba hikuu bi nkwel wé?

12 Boñ biliya le Bitilna gwon bi ba hikuu hi nkwel woñ. (Yôhanes 7:16) Kii hala a nkobla? Di yoñ yihe le yom yo ki yo​—kiki bo miñañ mi niñ yés, dihéga, litinak jés li nkwel​—i lôôha bañ lémél baemble, kayéle ba hôya minlôñ mi Bibel u ngwélél. Bigda ki le i soñgol ndik ngandak minlôñ mi Bitilna i ta bé nseñ inyu kal le u niiga Bibel. I yé maliga le, ngéda u ñañ ngandak minlôñ mi Bibel, libim li baemble li ga hôya nwo. Jon, tibil pohol minlôñ mi Bibel mi nlôôha nseñ, yoñ ngéda i añ nwo, u toñol nwo, u ti dihéga di nhôla i nok nwo, éba ki lelaa ba nla bii nwo bisélél. (Néhémia 8:8) Ngéda ntôñ ba nti we lipep li nkwel, yoñ ngéda i nigil jo ni minlôñ mi Bibel mi mi yé mu. Yéñ yi maada ma yé ipôla balôm ba mam ni minlôñ mi Bibel ba nsima. Mbus gwélél minlôñ mi u mpohol inyu niiga balôm ba mam ba ba yé mu lipep li nkwel. (U nla léba maéba mape i gwigil 21 ipam 23 bi kaat i hop Pulasi le Tirez profit de l’École du  ministère théocratique.) Jam li nlôôha nseñ, bat Yéhôva ni njel masoohe, le a hôla we i kal bôt bape biniigana bi mahee bi bi mpémél i Bañga yé.​—Esra 7:10; Bingéngén 3:13, 14.

13. (a) Lelaa ligwéélak li Bitilna i likoda li bi tihba mankéé nu muda wada? (b) Lelaa yak we u bi ôt nseñ ni Biniigana bi Bibel mu makoda més?

13 Ligwéélak li Bibel li bi tihba mankéé nu muda wada i Ôstrélia, ngéda a bé i likoda. Tolakii mam mabe ma bi pémél nye ngéda a bé nañak, a bi neebe i mam a bé nigil i Bibel, a sôblana ki. To hala, i bé nye ndutu i neebe le Yéhôva a ngwés toi nye. Ndi mbus ngéda, a bi kwoo nkaa le Yéhôva a bé gwés nye. Kii i bi hôla nye i nok hala? Jam li tôbôtôbô li bi pémél nye ngeñ a bé soñda nlôñ Bibel wada u u bi gwéélana likoda, ni u a bi hégha ni minlôñ mi Bibel mimpe. * Baa ligwéélak li Bañga i Djob li ma tihba yak we ngéda u bé i ngim likoda li sonde, li makiiña, ni li ndôn?​—Néhémia 8:12.

14. Lelaa di nla éba le di ndiihe Bañga i Djob?

14 Baa di kôli bé ti Yéhôva mayéga inyu Bañga yé, le Bibel? A bi unda ndik bé gwéha inyu bôt ba binam ngéda a bi ti bo Bibel, ndi a bi yônôs ki mbônga wé le i ga nom. (1 Pétrô 1:24, 25) I yé maliga le, di mboñ loñge ngéda di nsoñgol Bañga i Nyambe hiki ngéda, ngéda di mbii yo bisélél i niñ yés, ni ngéda di ngwélél yo i hôla bôt bape. Ni hala, di ñunda ndik bé le di ngwés tole di ndiihe lisôô li nkus li nlôl ni Nyambe, ndi jam li nlôôha ba nseñ li yé le, di uñda le ndi ngwés yak Nwet a bi ti jo, hala wee Yéhôva Nyambe.

^ liboñ 13 Béñge minkéñég mi matila ni ño nkwel le “ Jam li tôbôtôbô.”