Ke i miñañ

Ke i miño mi bibuk

NKUM NTAT—INYU YIGIL Dipos 2017

I yigil ini i gwé gwigil inyu 23 Biôôm-26 Maye Sép 2017.

Nigil i gwel wemede

Lelaa dihéga di Bibel di nhôla bés i hôlôs ni unda lem ini? Inyuki bikristen bi nlama sal yo?

Di kôna ñem ngôô i Yéhôva

Kel yada, Yéhôva a bi unda Môsi njee a yé, a kal nye jôl jé, a unda ki nye bilem gwé. Lem yada ikété bilem gwé bi bisu i bé hôtnyuu. Kii lem i, i nkobla, ni inyuki di nlama gwés yo?

ÑAÑ U NIÑ I BÔT

Me bi kôs bisai i sal ni minhôôlak mi bôt i pes mbuu

David Sinclair a mbigda maséé ni nsima i sal ni lôk kéé i bôlôm ni i bôda i i bi téñbe ni maliga 61 nwii mi a bi tégbaha i Bétel Brooklyn

“Bañga i Nyambe wés i ga nom i mba ni mba”

Bibel i ngi yii kaat ba nlôôha pémés mbus nwii ndi nwii, tolakii dilémb di bé héñha, tolakii mam ma m’bô ma bé héñha, ni tolakii ba bi kolba ngobol yé.

“Bañga i Nyambe . . . i yé ngui”

Ngandak i bi boñ mahéñha ma ngui inyule i bi nigil Bañga i Nyambe. Kii di nlama boñ inyu boñ le Bañga Djob i tihba bés?

“Ha ngui . . . u boñ ki hala”

Inyuki di gwé ngôñ ni ñem ngui, ni lelaa di nla kôhna yo?