2:5-12

I hélha jam ini i niiga kii bés?

  • Kon u nlôl ni béba di bi kôdôl

  • Yésu a gwé kunde i nwéhél bibéba, a gwé ki ngui i mélés makon ma bôt

  • I si Ane Djob, Yésu a ga héya béba ni makon ngélé yada inyu ngélé yosôna

Lelaa kaat Markô 2:5-12 i nla hôla me i hônba i ngéda me nkon?