Ke i miñañ

Ke i miño mi bibuk

Ba yé i tégbaha yigil i Bibel i loñ i Tjékia

NIÑ YÉS NI NSON WÉS–KAAT LIKODA LI ÑEM SONDE Matôp 2018

Dihéga di minkwel

Minkwel mi mbéñge Bibel ni niñ i maséé.

MASÔÔ MA NKUS MA BIBEL

Ngand Pasa ni Bilôp bi Nwet​—Kii i mpôôna ni kii i yé maselna?

To hala kiki i ta bé yimbne i Bilôp bi Nwet, ngim mam i i bé bôña i kel ngand Pasa i ngi béñgege bés.

MASÔÔ MA NKUS MA BIBEL

Kena, ni yilha bôt banigil​—Inyuki, hee, ni lelaa?

I yilha bôt banigil i nsômbôl kal le di niiga bôt bape i gwélél mam momasôna Yésu a bi niiga. Nson wés i yilha bôt banigil u mbat bés le di niiga banigil Bibel i ha biniigana bi Yésu i bisélél ni i kôna ndémbél yé.

DI NIÑIK KIKI BIKRISTEN

I añal ni niiga: Mam ma yé nseñ inyu yilha bôt banigil

Yésu a bi kal bet ba bé noñ nye le ba ke, ba yilha bôt banigil. Hala a bé bat le kii? Lelaa me nla hôla bôt i hol i pes mbuu?

MASÔÔ MA NKUS MA BIBEL

“Bibéba gwoñ bi nwéhlana”

Kii hélha jam kaat Markô 2:5-12 i gwé i niiga bés? Lelaa ñañ unu u nla hôla bés i hônba ngéda di nkon?

MASÔÔ MA NKUS MA BIBEL

I mbuubaha mut i kel Sabat

Inyuki libak li baéga base i Lôk Yuda li bé tééñga Yésu ngandak? Mambe mambadga ma nla hôla bés i yi ibale di nkôna ñem ngôô i Yésu?

MASÔÔ MA NKUS MA BIBEL

Yésu a gwé ngui i tugul bagwéha bés ba ba bi wo

I soñda mu miñañ mi bitugne mi Bibel i ga lédés hémle yés inyu bitugne bi bôt di ngwés.

DI NIÑIK KIKI BIKRISTEN

Tibil gwélél bisélél u gwé inyu niiga

Inyu tibil niiga, di nlama nigil i gwélél bisélél gwés loñge. Kii i yé sélél yés i bisu? Lelaa di nla hôlôs ligwéélak jés li bisélél di gwé inyu niiga?