Ngéda Yésu a bé hana isi, a bi yigye mbén ini le: “U tinak isoñ bo nyuñ lipém.” (Manyodi 20:12; Matéô 15:4) Yésu a bi la pôdôl mu jam li inyule a bi ba ‘manôgla’ ipañ bagwal bé ngéda a bé mañge. (Lukas 2:51) Kiki néñha mut, a bi yoñ bitelbene inyu boñ le nyañ a bana matééda malam i mbus nyemb yé.​—Yôhanes 19:26, 27.

Yak i len ini, njohok bikristen i i nôgôl bagwal bap i kwélhak ki bo ni suhulnyu, i nti bo lipém. I pot maliga, litiñ lini li li mbat bés le di nôgôl bagwal bés li ntagbe bé ngéda. Yak mbus le bagwal bés ba ñun, di nke ni bisu i ti bo lipém, di ôdôk nseñ ni pék yap. (Bingéngén 23:22) Di nti bagwal bés lipém ngéda di ntôñ ni yom ba nôgda, di tinak ki bo moni ngéda ba gwé ngôñ ni nwo. (1 Timôtéô 5:8) To ibale di yii njohok tole di ñun, d’a unda le di nti bagwal bés lipém ngéda di nke ni bisu i kwel ni bo.

BÉÑGE BITITII BI NWEGHE LIBAM BI BI GWÉ ÑO LE LELAA ME NLA KWEL NI BAGWAL BEM? I MBUS NI TIMBHE MANA MAMBADGA:

  • Inyuki i kwel ni bagwal boñ i nla lédél we?

  • Lelaa u nla ti bagwal boñ lipém ngéda u nkwel ni bo?

  • Inyuki hala a yé nseñ i boñ biliya i kwel ni bagwal boñ? (Bingéngén 15:22)

    I kwélés bagwal boñ i nla hôla we i bana loñge mu niñ yoñ