11:28-30

‘Kop yem nson i ntomb i begee’

Kiki a bé kapinda, Yésu a bé yi lelaa ba mbañ kop nson, bebek ba bé le ba ha yo mabadô inyu boñ le ba gwélél yo ibabé ndutu. Ngéda di neebe kop nson i Yésu i kel sôble yés, di nsaba minson ni bibôlô bi nyét. Ndi i boñ hala i nti hogbe ni ngandak bisai.

Bimbe bisai u ma kôhna ibôdôl nu u yé isi kop nson i Yésu?