Ke i miñañ

Ke i miño mi bibuk

Ba yé ti lipep bebee ni tison Monrôvia, i loñ Libéria

NIÑ YÉS NI NSON WÉS–KAAT LIKODA LI ÑEM SONDE Kondoñ 2018

Dihéga di minkwel

Dihéga di minkwel di di mpôdôl inyu nseñ u Bibel i len ini.

MASÔÔ MA NKUS MA BIBEL

“Ane i ngii i gwé ni moo”

Yôhanes a bééna niñ nsôhga, a boñok ki sômbôl i Djob ni ñem wé wonsôna. I ngéda yés, i suhus likala jés li niñ i ga hôla bés i kéñbaha nson wés inyu Djob.

MASÔÔ MA NKUS MA BIBEL

Biniigana di ñôt mu nkwel Yésu a bi ti i ngii hikôa

I tôñ ni mam ma mbéda bés i pes mbuu i nkobla le kii? Lelaa me nla lémés bilem me gwé i je bijek bi mbuu?

DI NIÑIK KIKI BIKRISTEN

Ke kôp ndugi nsañ ni maasoñ​—Lelaa?

Bimbe biniigana Yésu a bé ti inyu unda maada ma yé ipôla nsañ lôñni lôk kéé, ni bibégés Djob a neebe?

MASÔÔ MA NKUS MA BIBEL

Kena ni bisu i yéñ ndugi Ane

Ikété mam momasôna di nla soohene, mambe ma nlama ba ma bisu inyu yés?

DI NIÑIK KIKI BIKRISTEN

Ni waa tôñ

Ikété nkwel wé i ngii hikôa, kii Yésu a bééna mahoñol ngéda a bi kal banigil bé le ba waa tôñ?

MASÔÔ MA NKUS MA BIBEL

Yésu a bi gwés bôt

Ngéda Yésu a bé tibil bôt, a bé unda ngui yé, ndi jam li nlôôha ba nseñ li yé le a bé unda gwéha yé keñi ni loñge yé ñem inyu bôt bape.

MASÔÔ MA NKUS MA BIBEL

Yésu a bi ti hogbe

Ngéda di neebe kop nson i Yésu i kel sôble yés, di nsaba minson ni bibôlô bi nyét. Ndi i boñ hala i nti hogbe ni ngandak bisai.