LIBAMBLAK
Matila
Titii

I bisu bi ngéda, kaat Ezékiel i bi pôdôl yak ikété disii di mam inyu tjiba i Tir.

  • 26:7-11

    Ndék ngéda i mbus 607 B.N.Y., a bi tjé pes i tison i Tir i i bé i ngwañ lép

  • 26:4, 12

    I nwii 332 B.N.Y., a bi gwélél minyégla mi tison i Tir inyu oñ nyaañga, u u bi ti nye pôla i ke tjé pes i tison i Tir i i bé ôn

U nsômbôl tehe biyônôl bi imbe mbañ?