Mbén Môsi i bé bat mut a bé sômbôl bos le a kôôba kaat sagal libii. Hala a bé boñ le bôt ba pala bañ bos ni basobiina bap. Ndi i ngéda Yésu, baéga bibase ba bi boñ le mabos ma yila jam li ntomb. Bôlôm ba bééna kunde i bos ni baa bap inyu to imbe njom. (“kaat sagal libii” biniigana inyu yigil i Markô 10:4, nwtsty; “a bos ni nwaa wé,” “a nke ndénk” biniigana inyu yigil i Markô 10:11, nwtsty) Yésu a bi bigdaha bôt le libii li bi tina ni Yéhôva, nye ki nyen a bi téé jo. (Markô 10:2-12) Nwaa bo nlôm ba bé lama yila “nsôn wada,” ba bak ki ñadak niñ yap yosôna. Inoñnaga ni ñañ u Matéô u u nkiha ni u Markô, Bibel i gwé ndik njom yada i i nti kunde i bos, i njom i, i yé ‘malal ma nyega.’​—Matéô 19:9.

I len ini, ngandak bôt i ntehe bé libii kiki Yésu, ndi ba ntehe jo kiki Farisai. I ngéda mandutu ma nkwo, bôt ba nkoñ isi ba yé bebee i bos. Ndi, babiina ba ba yé bikristen ba ntehe bé likak ba bi ti i ngéda libii jap kiki njôha. I ngéda mandutu ma nkwo, ba mboñ biliya i ha matiñ ma Bibel i bisélél. I mbus le u mbéñge vidéô i gwé ño le Gwéha ni njôôñ lipém bi ñat mahaa, timbhe mambadga mana:

  • Lelaa u nla gwélél Bingéngén 15:1 mu libii joñ, ni inyuki hala a yé nseñ?

  • Lelaa u nla gwélél Bingéngén 19:11 inyu keñgle mindañ?

  • I ngéda libii li yé bebee ni ôbi, iloole u hoñol le: ‘Baa me nlama bos?’ mambe mambadga u nlama wan?

  • Lelaa u nla gwélél Matéô 7:12 inyu ba loñge nlôm tole loñge nwaa?