PES KAAT

MBAÑ

BIYÔNÔL

Tjémbi 22:2

Wengoñle Djob a bi tjôô nye

Matéô 27:46; Markô 15:34

Tjémbi 22:8, 9

Ba bi nol nye hiol tolakii a bé i ngii kék

Matéô 27:39-43

Tjémbi 22:17

Ntômlak i ngii kék

Matéô 27:31; Markô 15:25; Yôhanes 20:25

Tjémbi 22:19

Ba leñ mbam inyu mambot mé

Matéô 27:35

Tjémbi 22:23

A bé mut nu bisu inyu añal jôl li Yéhôva

Yôhanes 17:6