Hala a nla ba jam li ntomb i hoñol le libak li mañge wanda li ga mal bé, ni le di ga boma bé “dilo dibe” di biuni bi nlona munu nkoñ isi u Satan. (Ñañal 12:1) Ibale u yé mañge wanda, baa u nyi le u gwé ngandak ngéda inyu yônôs mam i pes mbuu kiki bo bôlô nsañal ngéda yosôna?

“Mpuhge ngéda u mpémél” bés bobasôna, yak boñge ba wanda. (Ñañal 9:11) ‘Ni nyi bé lelaa niñ nan y’a ba yani.’ (Yakôbô 4:14) Jon, ni timbis bañ mam ma mbuu ni nla yônôs i mbus ibale jam li nyéksa bé bé i boñ hala. ‘Ni jôp i nwemel nkeñi u nyibil njel inyu nson’ ngéda u ngi néhi inyu nan. (1 Korintô 16:9) Ni ga tam bé makidik ma.

Ngim mam ni nla yônôs i pes mbuu:

  • Nigil hilémb hipe inyu téé likalô

  • Bôlô nsañal

  • Ke i bisuklu bi ntôñ

  • Bôlô i maoñ

  • Bôlô i Bétél

  • Bôlô ngwélél makiiña

Mam me ntéé le me nyônôs.