Yéhôva a bi gwés le libii ipôla munlôm ni muda li nom niñ yap yosôna. (Bibôdle 2:22-24) Ndéñg yotama yon i bé lama lona mabos. (Malaki 2:16; Matéô 19:9) Mu kiki Yéhôva a nsômbôl le libii li bana maséé, jon a bi ti matiñ ma ma nla hôla kristen i tibil tep sobiina wé, ni inyu bana loñge libii.​—Ñañal 5:4-6.

BÉÑGE VIDÉÔ I GWÉ ÑO LE KII I YÉ BAÑGA GWÉHA?, I MBUS TIMBHE MAMBADGA MANA:

  • Inyuki maéba Frank bona Bônnie ba bi ti ngond yap, Liz, ma bé maéba ma pék ni ma gwéha?

  • Inyuki hala a yé hihôha i hoñol le u nla héñha mut u nléñél inyu libii?

  • Mambe maéba malam Paul bo Priscilla ba bi ti Liz?

  • Inyuki mindañ mi bi gwéé ikété ndap libii i Zak bo Mégan?

  • Mambe mam John bo Liz ba bééna ngôñ i yônôs i pes mbuu?

  • Inyuki u nlama yi i yom mut a yé ikété yé, ilole u ñadba libii ni nye? (1 Pétrô 3:4)

  • Kii i yé bañga gwéha? (1 Korintô 13:4-8)