INYUKI HALA A YÉ NSEÑ: Bôt ba nlama nigil matiñ ma Yéhôva, ba nôgôl ki mo inyu boñ le a neebe bibégés gwap. (Yésaya 2:3, 4) Kaat yés i nyônôs biba di ngwélél inyu tégbaha gwigil le “Ni téédaga bébomede ikété gwéha Nyambe” i nhôla banigil i yi lelaa ba nla bii matiñ ma Bibel i bisélél ikété niñ yap. (Lôk Héber 5:14) Di nlama boñ biliya gwobisôna inyu tihba miñem mi banigil bés ngéda di niiga bo inyu boñ le ba boñ mahéñha ma mbéda.Rôma 6:17.

LELAA DI NLA BOÑ:

  • Kôôba loñge, u bigdaga mam nnigil woñ a gwé ngôñ. Kôôba mambadga ma ma ntinde nye i kal jam a nhoñol mu mam ni yé nigil, hala a ga hôla we i yi mahoñol mé ma kété kété.Bingéngén 20:5; be 259

  • Gwélél minkéñég mi matila mi mi nlébna mu kaat i yosô inyu hôla nnigil woñ i tehe nseñ i bii matiñ ma Bibel i bisélél

  • Hôla nnigil woñ i soñda i ngii mam ma mbéñge hiki mut ni kiññem yé, ndi u yôñôl bañ nye makidik ma ma mbéda le a yoñ ni nyemede.Galatia 6:5

  • Ibabé i babaa nye, noode wan too nnigil woñ a gwé ngôñ ni mahôla inyu bii ngim matiñ ma Bibel i bisélél ikété niñ yé. Ni gwéha, ti nye makénd i nwas le gwéha yé inyu Yéhôva yon i tinde nye i lona mahéñha mu mam ma.Bingéngén 27:11; Yôhanes 14:31