Lelaa mbañ ini i yônôl bon ba Israél

  • To ni mahuu map ma minkôm i Babilôn to ngéda ba bi témb ba bôdôl oñ nkoñ wap, Lôk Yuda i bé lama bé kon nuga bikai woñi to i bôt ba bé pôôna nuga ikété maboñog map.Esra 8:21, 22

Lelaa mbañ ini i nyon i len ini

  • Yi i Yéhôva i ma héñha libak li ngandak bôt. Bôt ba bé gwés bisañ kôba, ba yé bôt ba nsañ nano. Yi Djob i mboñ le di niñ ikété paradis i pes mbuu

Lelaa mbañ ini i ga yon dilo di nlo

  • Hisi hiosôna hi ga yila paradis i het ñwee ni nsañ bi mba inoñnaga ni bitééne bi Djob. Hégél yo ki yo, i ba mut binam tole nuga, i ga boñ bé mut nye ki nye béba

Yi Djob i bi héñha libak li Paul