Ke i miñañ

Ke i miño mi bibuk

Ba yé i tégbaha yigil Bibel i Kili

NIÑ YÉS NI NSON WÉS–KAAT LIKODA LI ÑEM SONDE Libuy li nyéé 2016

Dihéga inyu ti bikaat bi sôñ

Mahoñol inyu ti mbamble ni hop pulasi le Réveillez-vous! (Tôde ‘ilo!) ni inyu niiga maliga ikolba inyuki mandutu ma nai. Gwélél dihéga ti inyu bot ndémbél yoñ.

MASÔÔ MA NKUS MA BIBEL

“Bôga bés di bedek hikôa hi Yéhôva”

Mpôdôl Yésaya a bi pôdôl bijôl bi gwét bi ba yilha bisélél bi nwom, inyu unda le bagwélél ba Yéhôva Djob b’a yéñ nsañ. (Yésaya 2:4)

DI NIÑIK KIKI BIKRISTEN

Di hôlôs likeñge jés inyu nson u ñañ nlam—Ni tihba miñem ni kaat ba nsébél le “Ni téédaga bébomede ikété gwéha Nyambe”

Kaat le “Gwéha Nyambe” i nhôla banigil Bibel i yi lelaa ba nla bii matiñ ma Bibel i bisélél ikété niñ yap.

MASÔÔ MA NKUS MA BIBEL

Mbañ inyu Mésia i bi yon

Mpôdôl Yésaya a bi bôk a legel le Mésia a bé lama téé likalô i libôga li Galiléa. Yésu a bi yônôs mbañ ini ngéda a bi hiôm inyu añal ñañ nlam.

DI NIÑIK KIKI BIKRISTEN

“Me nunu! Om me!”

Lelaa di nla kôna libak lilam li Yésaya nu a bé bebee i boñ sesema, ni hémle yé? Di ôt biniigana i ndémbél i lihaa jada li li bi ke i homa batéé likakô ba ta bé ngandak.

MASÔÔ MA NKUS MA BIBEL

Hisi hiosôna hi’a yon ni yi i Yéhôva

Lelaa mbañ Yésaya ini i bi yon ngéda kôba, i len ini, ni dilo di nlo?

DI NIÑIK KIKI BIKRISTEN

Biniigana bi Djob bi nyémbél mbagla

Bôt ba bé oona behee ba nyila linyañ i pes mbuu—jam li ti ngui i biniiga bi Djob i at bôt lipém.

MASÔÔ MA NKUS MA BIBEL

I bep gwélél kunde u gwé i ngii bôt i mboñ le u nimis yo

Lelaa Sébna a bé le a gwélél kunde yé? Inyuki Yéhôva a héñha ni Éliakim?