Yiinda i Ezékiel i bi bôk i yon ni tjiba i nlômbi Yérusalem. Lelaa i nlama ki yon i ngéda yés?

9:1, 2

  • Mut nu a gwé pôs tiñté i matila, a yé Yésu Kristô

  • Bôt basamal ni tjil yap bôt i moo, ba yé mintôñ mi gwét mi biañgel, mi Yésu a nkena

9:3-7

  • Limut likeñi li ga kôhna yimbne i tohi, ngéda ba ga ba toi i pes i mintômba, i njiiha keñi

Mambe makidik me nlama yoñ inyu kôhna yimbne i tohi?