Ke i miñañ

Ke i miño mi bibuk

A yé tééne muda wada ni ngond yé likalô i pes hiôñk Bengal i loñ India

NIÑ YÉS NI NSON WÉS–KAAT LIKODA LI ÑEM SONDE Dipôs 2016

Dihéga inyu ti bikaat bi sôñ

Mahoñol inyu La Tour de Garde (Nkum Ntat) ni le maliga ma Bibel ma yé le Djob a ntôñ ni bés. Gwélél dihéga ti inyu bot ndémbél yoñ.

MASÔÔ MA NKUS MA BIBEL

‘Hiumul mu mbén Yéhôva’

I hiumul ikété mbén i Yéhôva i nkobla le kii? Ntila kaat Tjémbi 119 a yé ndémbél ilam inyu yés i len ini.

DI NIÑIK KIKI BIKRISTEN

Ibale mañge nyen a nyibil likôga

Lelaa di nla timbhe nye i nya i kôli kayéle di ti bagwal lipém.

MASÔÔ MA NKUS MA BIBEL

“Mahôla mem ma nlôl yak Yéhôva”

Tjémbi 121 i ngwélél titii inyu toñol lisôñ Yéhôva a nsôñ bés.

MASÔÔ MA NKUS MA BIBEL

Di yé nhegek i nya hélhana

Ikété Hiémbi 139, David a mbégés Yéhôva inyu bihégél gwé bi tôbôtôbô.

DI NIÑIK KIKI BIKRISTEN

Keñgle tjandi dini ngéda u ntégbaha yigil i Bibel

Inyu tihba ñem u nnigil wés, kii di nlama keñgle?

MASÔÔ MA NKUS MA BIBEL

“Yéhôva a yé nkeñi, a nlama ki béghana ngandak”

Hiémbi 145 hi ñunda lelaa David a bi nôgda ngéda a bi tehe lelaa Yéhôva a ntôñ bagwélél bé bobasôna ba ba tiñi ni nye.

DI NIÑIK KIKI BIKRISTEN

Hôlôs likeñge joñ inyu likalô—Ti bet ba nleege maliga makénd i lo makoda

I bet ba nleege maliga ni banigil Bibel ba mbéna hol ngandak ngéda ba mbôdôl ke i makoda.