“Nu a heg ngii ni hisi” a ngwés emble masoohe més.​—Tjémbi 115:15

1, 2. Inyuki u nhoñol le masoohe ma yé kiki likébla li tôbôtôbô, ni inyuki di nlama yi kii Bibel i niiga inyu masoohe?

HISI hi yé hisii ngandak ngéda u nhégha hio ni ngiinda yosôna. Ngéda Yéhôva a mbéñge hisi, a ntehe ndigi le bôt bobasôna ba yé kiki litôi li malép ikété nlônga. (Tjémbi 115:15; Yésaya 40:15) To hala kii di nene isii ngéda di nhégha bésbomede ni ngiinda yosôna, kaat Tjémbi 145:18, 19 i nkal le: “Yéhôva a yé bebee ni bôt bobasôna ba nsébél nye, ba bobasôna ba nsébél nye ni maliga. A’ yônôs ngôñ i ba ba nkon nye woñi, a emble nlondok wap, a tohol ki bo.” Kinje bisai bikeñi di gwé! Yéhôva, Nheg nu ngui yosôna, a nsômbôl le di ba bebee ni nye, a ñemble ki masoohe més. Ñ, masoohe ma yé toi bisai ni likébla li tôbôtôbô le Yéhôva a nti hiki wada wés.

2 Ndi, Yéhôva a ga emble bés, ndik ibale di ngwélél njel i i nlémél nye inyu pôdôs nye. Lelaa di nla boñ hala? Di tehe jam Bibel i mpot inyu masoohe.

INYUKI DI NLAMA SOOHE YÉHÔVA?

3. Inyuki u nlama soohe Yéhôva?

3 Yéhôva a ngwés le u soohe tole u pôdôs nye. Lelaa di nyi hala? Soho kaat Filipi 4:6, 7. Noode le hoñol unu loñge nsébla. Ñane nu ngiinda yosôna a ntôñ toi we, a gwéhék ki le u kal nye lelaa u nôgda, u toñle ki nye mandutu moñ.

4. Lelaa masoohe u nti Yéhôva hiki ngéda ma nlédés liwanda joñ ni nye?

 4 Masoohe ma nhôla bés i bana maada ma tôbôtôbô ni Yéhôva. Ngéda mawanda ma mbéna kalna nduña yap, mahoñol map, ni lelaa ba nôgda, maada map ma nkônde yaga let. Hala a yé nlélém jam ngéda di nsoohe Yéhôva. Ni njel Bibel, Yéhôva a nkal bés mahoñol mé, ni lelaa a nôgda. A nkal ki bés mam a ga boñ i dilo di nlo. U nla kal Yéhôva nduña yoñ yosôna ngéda u mpôdôs nye hiki ngéda. Mu kii u ga boñ hala, liwanda joñ ni Yéhôva li ga kônde yila bas bas.​—Yakôbô 4:8.

KII DI NLAMA BOÑ LE NDI DJOB A EMBLE MASOOHE MÉS?

5. Lelaa di nyi le Yéhôva a ñemble bé masoohe momasôna?

5 Baa Yéhôva a ñemble masoohe momasôna? Heni. I dilo di mpôdôl Yésaya, Yéhôva a bi kal Lôk Israél le: “Ngéda ni nsoohe ngandak, m’a emble bé me; moo manan ma nyoo matjél.” (Yésaya 1:15) Jon, ibale di  nyoñ bé yihe, di yé le di boñ mam ma nla kena bés haa ni Yéhôva, ma tin-ge ki nye i tjél emble masoohe més.

6. Inyuki hémle i nlôôha ba nseñ? Lelaa u nla unda le u gwé hémle?

6 Ibale di nsômbôl le Yéhôva a emble masoohe més, di nlama hémle nye. (Markô 11:24) Jon ñôma Paul a ntoñol le: “Ibabé hémle mut a ta yaga bé le a lémél nye; inyule mut a nkôôge bebee ni Nyambe a nlama hémle le a yé, ni le a yé mbom bôt ba nyéñ nye.” (Lôk Héber 11:6) Ndi, i kal ndigi ni nyo le di nhémle i nkola bé. Di nlama toi unda le di gwé hémle ngéda di nôgôl Yéhôva hiki kel. ​—Yakôbô 2:26.

7. (a) Inyuki di nlama bana suhulnyu, di tinak Yéhôva lipém ngéda di nsoohe nye? (b) Lelaa di nla unda le di yé maliga ngéda di nsoohe?

7 Di nlama bana suhulnyu ni ti Yéhôva lipém ngéda di nsoohe nye. Inyuki? Ibale di gwé le di nlama pot i bisu bi kiñe tole ñane nkoñ, di ga pôdôs nye, di tinak nye lipém. Kiki Yéhôva a yé Djob Nu ngui yosôna, baa di nlama bé kônde bana suhulnyu ni ti Yéhôva lipém ngéda di mpôdôs nye? (Bibôdle 17:1; Tjémbi 138:6) Di nlama ki ba maliga, di soohege Yéhôva ni ñem wés wonsôna, ha tiimba ndigi bé minlélém mi masoohe hiki ngéda.​—Matéô 6:7, 8.

8. Ngéda di nsoohe inyu ngim jam, kii ipe di nlama boñ?

8 Jam li nsôk li yé le, ngéda di nsoohe inyu ngim jam, maboñog més ma nlama kiha ni masoohe més. Kii héga, ibale di nsoohe Yéhôva inyu bigwel moo bi hiki kel, di ga ba bé bôt ba yeñge, di bemek le Yéhôva a ti bés mam momasôna, ki le di nla sal inyu bana mam ma. Di nlama sal ni ngui ni neebe to umbe ntén bôlô di nla boñ. (Matéô 6:11; 2 Tésalônika 3:10) Tole ibale di nsoohe Yéhôva le a hôla bés le di boñ ha bañ yom i yé  béba, di nlama keñgle hiki jam li li nla tinde bés i boñ i béba i. (Kôlôsé 3:5) Nano, di wan le ndék mambadga ma mbéna béda inyu masoohe.

MAMBADGA BÔT BA MBÉNA BAT INYU MASOOHE

9. Njee di nlama soohe? Kii kaat Yôhanes 14:6 i niiga bés inyu masoohe?

9 Njee di nlama soohe? Yésu a bi niiga banigil bé le ba nlama soohe “Tata . . . nu a yé ngii.” (Matéô 6:9) A bi kal ki le: “Men me yé njel, me yé maliga, me yé ki niñ; mut nye ki nye a mpam bé yak Tata, hababé inyu yem.” (Yôhanes 14:6) Jon di nlama ndik soohe Yéhôva ni njel Yésu. Kii i soohe ni njel Yésu i nkobla? Yéhôva a bi ti Yésu nson u tôbôtôbô. Inyu boñ le Yéhôva a neebe masoohe més, di nlama ti i nson u lipém. Kiki di bi nigil, Yésu a bi lo hana isi inyu héa bés i minkôm mi béba ni mi nyemb. (Yôhanes 3:16; Rôma 5:12) Yéhôva a bi téé ki Yésu Prisi Keñi ni Nkéés.​—Yôhanes 5:22; Lôk Héber 6:20.

U nla soohe to imbe ngéda

10. Baa di nlama yén, tole telep, tole gwélél njel ipe i tôbôtôbô ngéda di nsoohe? Toñol le.

10 Baa di nlama yén, tole telep, tole gwélél njel ipe i tôbôtôbô ngéda di nsoohe? To, Yéhôva a mbat bé bés le di ôm maboñ, di yén, tole di telep ngéda di nsoohe. Bibel i niiga bés le di nlama pôdôs Yéhôva i nya i nti nye lipém. (1 Miñañ 17:16; Néhémia 8:6; Daniel 6:10; Markô 11:25) To ibale di téé, tole di yii, tole di ngwélél njel ipe inyu soohe nye, jam li nlôôha ba nseñ i mis ma Yéhôva li yé le di tééda libak lilam ngéda di mpôdôs nye. Di nla pahal bibuk ngéda di nsoohe, tole di nla soohe ikété yés ñem, to numbe homa di yéne, to imbe ngéda, juu kiki njamuha. Ngéda di nsoohe Yéhôva, di  nlama bôdôl nye ñem le a ga emble bés, to ibale bôt bape ba nok bé bés.​—Néhémia 2:1-6.

11. Di nla soohe Yéhôva inyu mambe mam?

11 Di nlama soohe inyu mambe mam? Di nla soohe inyu kii yosôna Yéhôva a neebe. Bibel i nkal le: “Ndi makénd di gwé bisu gwé, mo mana le ibale di nyagal nye jam kingéda sômbôl yé, wee a nôgôl bés.” (1 Yôhanes 5:14) Baa di nla soohe inyu mam ma mbéñge bés? Ñ. U nlama pôdôs Yéhôva kiki u nla pôdôs liwanda joñ li tôbôtôbô. Di nla kal Yéhôva mam momasôna ma yé bés i mahoñol ni ikété yés ñem. (Tjémbi 62:9) Di nla soohe nye le a ti bés ngui i mbuu mpubi wé, inyu hôla bés i boñ mam ma téé sép. (Lukas 11:13) Di nla ki bat le Yéhôva a ti bés pék inyu yoñ makidik malam. Di nla ki soohe le a ti bés ngui i hônba mandutu. (Yakôbô 1:5) Di nlama bat Yéhôva le a nwéhél bibéba gwés. (Efésô 1:3, 7) Di nlama ki soohe inyu bôt bape, yak inyu lihaa jés ni bilôk bikéé bi bôlôm ni bi bôda bi likoda.​—Minson mi baôma 12:5; Kôlôsé 4:12.

12. Di nlama soohe inyu mambe mam ma tôbôtôbô?

12 Di nlama soohe inyu mambe mam ma tôbôtôbô? Inyu Yéhôva ni sômbôl yé. Di nlama ti nye mayéga ni ñem wés wonsôna inyu hiki jam a mbôñôl bés. (1 Miñañ 29:10-13) Di nyi hala inyule ngéda Yésu a bi lo hana isi, a bi niiga banigil lelaa ba nlama soohe. (Añ Matéô 6:9-13.) A bi kal le jam li bisu li yé le, ba soohe le jôl li Djob li tééba lipubi, hala wee, li ba nsaibak. Mbus, Yésu a bi unda le di nlama soohe le Ane Djob i loo, ni le sômbôl i Yéhôva i bôña ni hisi hiosôna. Yésu a bi kal le ndik ngéda di ga mal soohe inyu mam mana ma nlôôha ba nseñ, nyen  di nlama soohe inyu mam més bésbomede. Ngéda di mbii Yéhôva ni sômbôl yé i bisu ni njel masoohe més, di ñunda limbe jam li nlôôha ba nseñ inyu yés.

13. Baa masoohe més ma nlama ba ntandaa tole kidik?

13 Baa masoohe més ma nlama ba ntandaa tole kidik? Bibel i ntéé bé ngim mbén inyu jam li. Masoohe més ma nla ba kidik tole ntandaa, inoñnaga ni mam ma nkwél bés. Kiki héga, ngéda di nsômbôl je,  masoohe més ma nla ba kidik. Ndi ngéda di gwé nduña ikété ñem tole di nsômbôl ti Yéhôva mayéga, masoohe més ma nla ba ntandaa. (1 Samuel 1:12, 15) Di ngwés bé le masoohe més ma ba ntandaa ndik inyu nene i mis ma bôt bape, kiki ngim bôt i bé boñ i ngéda i Yésu. (Lukas 20:46, 47) I nya masoohe i, i nla bé tihba Yéhôva. Jam li yé nseñ i mis ma Yéhôva li yé le masoohe més ma lôl ikété miñem nwés.

14. Di nlama soohe ngélé yañen hiki kel, ni kii hala a niiga bés inyu Yéhôva?

14 Di nlama soohe ngélé yañen hiki kel? Yéhôva a mbat bés le di bana lem i pôdôs nye. Bibel i nkal bés le: “soohana,” ni “téñbege ni masoohe,” ni “nwas bañ i soohe.” (Matéô 26:41; Rôma 12:12; 1 Tésalônika 5:17)  Yéhôva a yé bebee i emble bés. Di nla ti nye mayéga hiki kel inyu gwéha yé ni lem yé i kap. Di nla ki soohe le a éga bés, a ti ki bés ngui ni hogbe. Ibale di ndiihe toi bisai di gwé, di nlama soohe Yéhôva, di gwélél ki hiki njel ni pôla di gwé inyu pôdôs nye.

15. Inyuki di nlama kal “amen” i mamélél ma masoohe?

15 Inyuki di nlama kal “amen” i mamélél ma masoohe? Ini buk le “amen” i nkobla le “hala a yé maliga” tole “hala a bôña.” I yé ngim njel inyu unda le di nhoñol toi mam di nsoohe, hala wee, di yé maliga. (Tjémbi 41:14) Bibel i niiga bés le i yé loñge le di kal “amen,” ikété ñem wés tole di pahal hala ni nyo, i mamélél ma masoohe i mbamba, inyu unda le di neebe mam ma mpôda mukété masoohe.​—1 Miñañ 16:36; 1 Korintô 14:16.

LELAA DJOB A NTIMBHE MASOOHE MÉS

16. Baa Yéhôva a ntimbhe toi masoohe? Toñol le.

16 Baa Yéhôva a ntimbhe toi masoohe? Ñ, a ntimbhe. Jon Bibel i nsébél nye le “A we nu u ñemble masoohe.” (Tjémbi 65:3) Yéhôva a ñemble, a timbhege ki masoohe ma nlôl ikété miñem mi didun di bôt, a gwélak ki ngandak manjel inyu timbhe bo.

17. Lelaa Yéhôva a ngwélél biañgel ni bagwélél bé hana isi inyu timbhe masoohe més?

17 Yéhôva a ngwélél biañgel ni bagwélél bé hana isi inyu timbhe masoohe més. (Lôk Héber 1:13, 14) Dihéga di bôt, ba ba bi kôhna mayuuga ma Mbôgi Yéhôva, mbus le ba bi soohe inyu bana mahôla inyu nok Bibel, di yé ngandak. Bibel i ñunda le biañgel bi nyoñ ngaba i tjam “miñañ minlam” ni nkoñ isi wonsôna. (Añ Masoola 14:6.) Ngandak ikété yés i bi soohe Yéhôva inyu  nduña i tôbôtôbô ba bééna, mbus, ba kôs ki mahôla ba bééna ngôñ ni njel mankéé wada nu munlôm tole nu muda nu a yé kristen.​—Bingéngén 12:25; Yakôbô 2:16.

Yéhôva a nla timbhe masoohe més ni njel mahôla ma bikristen bipe

18. Lelaa Yéhôva a ngwélél mbuu mpubi wé ni Bibel inyu timbhe masoohe més?

18 Yéhôva a ngwélél mbuu mpubi wé inyu timbhe masoohe més. Ngéda di nsoohe inyu bat mahôla inyu hônba ngim ndutu, a nla gwélél mbuu mpubi wé inyu éga bés ni ti bés ngui i mbéda. (2 Korintô 4:7) Yéhôva a ngwélél ki Bibel inyu timbhe masoohe més ni hôla bés i yoñ makidik malam. Ngéda di ñañ Bibel, di nla koba bipes bi bikaat bi bi ga hôla bés. Yéhôva a nla ki tinde mut nu a yé ti ndimbhe i Ndap Ane i kal ngim yom inyu ti bés makénd, tole a tinde mañ ikété likoda i toñle bés bipes bi Bibel.​—Galatia 6:1.

19. Kii i nla tinde bés i hoñol le Yéhôva a ntimbhe bé masoohe més?

19 Ngim mangéda, u nla badba le, ‘Inyuki Yéhôva a yé ngi timbhe masoohe mem?’ Hoñol le, Yéhôva a nyi imbe ngéda ni lelaa a nlama timbhe masoohe més. A nyi kii i nsômbla bés. Bebeg le i mbéda le di tégbaha ntandaa ngéda ikété masoohe ibabé waa inyu unda le di gwé toi ngôñ ni mahôla mé, ni inyu unda le di nhémle toi nye. (Lukas 11:5-10) Mangéda mape, Yéhôva a ntimbhe masoohe més ni njel di bemek bé. Kii héga, di nla soohe inyu ndutu keñi di gwé, ndi Yéhôva a nla ti bés ngui inyu hônba i ndutu i, iloole a mélés yo.​—Filipi 4:13.

20. Inyuki di nlama soohe Yéhôva hiki ngéda?

20 Kinje bisai bikeñi di gwé i soohe Yéhôva! Di nla ba nkwoog nkaa le a ga emble bés. (Tjémbi 145:18) Ni le, kii di nkônde soohe Yéhôva ni ñem wés wonsôna, hala nyen liwanda jés ni nye li nke ndik ba siñ siñ.