Argañtina

Siéra Léon

Belgium

Malésia

Ngandak bôt i nke ha bé i base inyule ba nkôhna bé mandimbhe i mambadga makeñi ma niñ, to hogbe ba gwé bé. Inyuki ni u nlama ke makoda ma Mbôgi Yéhôva? Umbe nseñ w’a kôhna nyoo?

Maséé i ba ipôla bôt ba ngwés we, ba tôñôg ki we. I hiai bisu, bikristen bi bé ntjegek ikété makoda. Ba bé bomna inyu ti Djob bibégés, inyu nigil Bitilna, ni inyu lédés wada ni nuu. (Lôk Héber 10:24, 25) Gwéha i bé ipôla yap, kayéle ba bé nôgda le ba yé toi i pôla mawanda ma ñem nyuu, ni bañga lihaa li hémle. (2 Tésalônika 1:3; 3 Yôhanes 14) Di noñ nlélém ndémbél, jon di nkôhna minlélém mi maséé.

Nigil i bii biniigana bi Bibel i bisélél. Kiki i bé bôña i ngéda Bibel i tilba, bôlôm, bôda, ni boñge batitigi ba nkodba i len ini. Minhôôlak mi baniiga mi ngwélél Bibel inyu niiga bés i tibil nok lelaa di nla bôñôl biniigana bi Bibel hiki kel. (Ndiimba Mbén 31:12; Néhémia 8:8) Hiki mut a nla timbhe i yigil, ni tôp tjémbi. Ni i njel i yon di mpahal hémle yés.Lôk Héber 10:23.

Masooda i bana hémle ngui. I ngéda yé, ñôma Paul a tilna likoda jada le ‘ngôñ i gwé nye i tehe bo inyu lédés bo.’ A kônde ki le: “hala a yé ndigi le, me kôs hogbe ikété nan lôñ yada ni bé hi wada wés inyu hémle i numpe, i nan ni yem ki.” (Rôma 1:11, 12) Makoda ma nlédés hémle yés, ma nti ki bés makénd i niñ inoñnaga ni biniigana bi Bibel.

Baa u nla lo likoda jés li noñ ha, le yak we u tehe ni jis joñ kiki mam ma ntagbe? D’a ba maséé i leege we. U gwé bé le u saa to jam i makoda més. Njañgi yo ki yo i ta bé.

  • Makoda més ma noñ imbe ndémbél?

  • Umbe nseñ di nkôs i lo makoda més?