Dômnika

Yapan

Ayiti

I ngéda kuu i nkwo homa, kiki nyenk disi tole mbuk mbebi, Mbôgi Yéhôva i mpala lo inyu hôla lôktata yap i yé ikété njiiha. Bilia bi, bi ñunda bañga gwéha ipôla yés. (Yôhanes 13:34, 35; 1 Yôhanes 3:17, 18) Mambe mahôla di nla ti?

Di nit ni moni. I ngéda njal ikeñi i ba Yudéa, bikristen bi bisu bi Antiôka bi bi ômle lôktata yap moni inyu hôla bo. (Minson mi baôma 11:27-30) Nlélém i len ini, ngéda di nkôs ñwin le njiiha i ntihba lôktata yés i nkoñ isi, di ñom makébla ni njel likoda jés inyu nit bet ba yé ikété ndutu.2 Korintô 8:13-15.

Di nti mahôla mape. Mimañ mi likoda homa njiiha i nkwo, mi ntoñ lôktata inyu yi ibale ba mpei tole ba yé mbôô. Ntôñ u nla téé juu li mimañ inyu kap bijek, malép ma nyo, mambot, homa liyééne, ni matibla. Ngandak Mbôgi Yéhova i i nyi ngim bibôlô, i nsaa ndiyô yap bomede inyu lo i ti mahôla, ni i oñ Mandap ma Ane ni mandap mape ma ma mbugi. Adna ikété ntôñ wés ni pék di gwé i sal lôñ, bi nhôla bés i pala kot bisélél ni bagwelnson. To ibale di nti mahôla inyu “ba ba yé lihaa li hémle,” di nhôla ki bôt ba yé i bibase bipe, kingéda la yés.Galatia 6:10.

Di nti hogbe, ni mahôla i pes mbuu. Ngéda njiiha i nkwél mut, a gwé ngôñ le ba lédés nye ñem. Ha nya ngéda, di nyôñôl ngui yak Yéhôva, “Nyambe nu lédésñem yosôna.” (2 Korintô 1:3, 4) Di yé maséé i kap mimbônga mi Bibel ni ba ba yé ikété njiiha. Di nhôla bo i bana botñem le ndég ngéda, Ane Djob i ga mélés bikuu gwobisôna bi nlona njôghe ni ndutu.Masoola 21:4.

  • Inyuki Mbôgi Yéhôva i mpala lo i mahôla ngéda njiiha i nkwo?

  • Imbe hogbe i pes mbuu di nla lona i bet ba nkôs njiiha?