Amérika

Suklu Giléad i tison yada i Amérika le Paterson

Panama

Bisuklu bi Ane bi yé yimbne i Mbôgi Yéhôva i bôdôl behee. Ndi bisuklu bi tôbôtôbô bi yé inyu bet ba ntéé likalô ngéda yosôna, inyu hôla bo i ‘yônôs nson wap’ u ñañal ñañ nlam u Ane.2 Timôtéô 4:5.

Suklu basañal ba ngéda yosôna. Ngéda nsañal a mélés ñwii wé bisu, ba nsébél nye i suklu i nom dilo disamal. I suklu i ntagbe ikété Ndap Ane i yéne nye bebee. I nhôla nsañal i kôôge Yéhôva bebee, i yi gwélél manjel momasôna di ntééne likalô, ni i nom ikété nson wé u nsañal.

Suklu baañal ñañ nlam u Ane. I suklu ini i nom sôñ iba. I yé inyu niiga minhôlag mi basañgal mi mi neebe i nyodi homa wap liyééne, ni i ke to hee homa ntôñ u ñep bo. Ba nkal le: “Me nunu, om me,” ba noñog ndémbél Yésu Kristô, nu a yé ñañal ñañ nlam u Ane nu bisu hana isi. (Yésaya 6:8; Yôhanes 7:29) Ngéda ba ñep bo haa ni mambai map, ngim mangéda, i nsômbla le ba suhus likala jap li niñ. Bebeg le bijek, mahéñha ma ngéda, ni bilem bi bôt, bi yé maselna ni bi ba meya. I nla ki ba bo nseñ i nigil hilémb hi mondo. I suklu ini i yé inyu basañal ba yé ipôla ñwii 23 ni 65. I nleege bôlôm ni bôda, ba ba yé mbiibaga, ni ba ba ta bé mbiibaga. I suklu i i nhôla bo i num matam ma mbuu ma ma mbéda bo ikété nson wap, ni kôs bilem bi bôlô bi ga hôla le Yéhôva ni ntôñ wé ba kônde gwélél bo.

Suklu i Giléad inyu yigil Bibel. “Giléad” ni hop Lôk Héber a nkobla le “nwind inyu mbôgi.” I Suklu i, i bi bôdôl i ñwii 1943. Ipam len ini, basañal ba nloo 8 000 le ba ma tagbene munu i suklu ini. Ba ñep ki bo kiki basañal ba tôbôtôbô i biloñ bipe. Ni mahôla map mbôgi i ntina “letee ni lisuk li ’isi.” (Minson mi baôma 13:47) Ngéda baudu ba Giléad ba bol i loñ yada i Amérika nwel mbok ba nsébél le Péru, likoda li Mbôgi Yéhôva to jada li bé bé. I len ini makoda ma nloo 1 000. Ngéda basañal ba Giléad ba bi bol i loñ ba nsébél le Yapan, Mbôgi Yéhôva i bé pam bé to jôm. I len ini, ba nloo 200 000. Suklu i Giléad i nom sôñ itan. Baudu ba nkôs njip biniigana bi Bibel. Ntôñ u nla sébél basañal ba tôbôtôbô, bagwélél ba makiiña, bagwelnson i Bétel, i suklu i Giléad. Ba nsébél bo inyu kônde ungus bo le yak bo ba lédés ntôñ u Yéhôva ni nkoñ isi wonsôna.

  • Inyuki bisuklu bi basañal bi yé?

  • Suklu i bañañal ñañ nlam u Ane i yé inyu bo njee?