Ke i miñañ

Ke i miño mi bibuk

Bonjee ba mboñ sômbôl i Yéhôva i len ini?

Mbôgi Yéhôva i nlôl matén ni biloñ bi nkoñ isi wonsôna. Kii i ñat bôt ba bobasôna?

Kii i yé sômbôl i Djob?

Djob a ngwés le sômbôl yé i yiba ni nkoñ isi wonsôna. Kii i yé i sômbôl i, ni bonjee ba niiga yo i len ini?

Mimbe mintén mi bôt Mbôgi Yéhôva i yé?

Baa Mbôgi Yéhôva yañen u nyi? Kii u nyi toi inyu yés?

Inyuki di nsébla le Mbôgi Yéhôva?

Wan manjom maa inyuki di bi yoñ jôl di.

Lelaa maliga ma Bibel ma bi tiimba nene?

Kii nkwés bés nkaa le di ntibil nok i yom Bibel i niiga toi?

Inyuki di bi kobol Bibel?

Kii i mboñ le ini ngobol Bibel i yé tôbôtôbô?

Umbe nseñ di nkôhna i makoda més ma bikristen?

Di mbomna inyu nigil Bitilna, ni lédés wada ni nuu. D’a ba maséé i leege we!

Umbe nseñ di gwé i ba lôñni lôktata yés i hémle?

Lipôdôl li Djob i nti bés makénd i kodba. Bénge umbe nseñ u nla bana ni nya makoda i.

Kii i mbôña i makoda més?

Baa u ma badba le kii i mbôña makoda més? U ga kôhna biniigana bilam bi Bibel. Di yé nkwook nkaa le bi ga hélés we.

Inyuki di nhaba loñge inyu ke makoda més?

Baa haba wés u gwéé nseñ i mis ma Djob? Wan biniigana bi Bibel bi ñéga bés inyu jam li mambot ni bienk gwés.

Lelaa di nla tibil kôôba inyu makoda?

Kôôba bisu bi ngéda i nhôla i kôhna bañga nseñ i makoda.

Lelaa lihaa li nla bégés Djob ntôñ?

Béñge lelaa bitelbene bini bi nla nhôla we i kôôge Djob bebee ni i lédés maada ma ndap yoñ lihaa.

Inyuki di nke i makoda makeñi?

Hiki ñwii, di gwé makoda makeñi imaa. Umbe nseñ u nla kôs mu makoda ma?

Mambe manjel di ngwélél inyu añal ñañ nlam?

Di noñ ndémbél Yésu i ngéda a bé hana isi. Mambe manjel di ngwélél?

Njee a yé nsañal mapan?

Mbôgi Yéhôva ihogi i ntégbaha 30, 50 ma ngeñ, tole iloo ha, i téé likalô hiki sôñ. Kii i ntinde bo?

Bimbe bisuklu bi yé inyu basañal mapan?

Bimbe bisuklu bi tôbôtôbô bi yé inyu bet ba ntéé likalô ngéda yosôna?

Lelaa mimañ mi nhôla likoda?

Mimañ mi yé minhôôlak mi bôt i pes i mbuu. Ba nyoñ ño ikété likoda. Mambe mahôla ba nti?

Imbe bôlô bahôla nson ba nsal?

Bahôla nson ba nsal inyu boñ le likoda li kee loñge. Béñge kiki nson wap u nhôla bet bobasô ba nlo makoda.

Kii i yé nson u bagwélél ba makiiña?

Inyuki bagwélél ba makiiña ba nyuuga makoda? Umbe nseñ u nla kôs i mayuuga map?

Mambe mahôla di nti lôktata i ngéda bikuu bi nkwél bo?

Ngéda kuu i nkwo homa, di mpala lo inyu ti bet ba yé ikété njiiha hogbe, ni mahôla i pes mbuu. Mambe mahôla di nti?

Njee a yé nkol u maliga ni u pék?

Yésu a bi bôn le a a ga téé nkol inyu kap bijek bi mbuu ngéda i kôli. Lelaa nkol u nkap bijek i len ini?

Lelaa Juu li bakena ntôñ li nsal i len ini?

I hiai bisu, ndég bôt, baôma ni mimañ mi ntôñ, i bé bot Juu li bakena ntôñ bikristen. I len ini, bonjee ba mbot juu li?WEB:OnSiteAdTitleLelaa Juu li bakena ntôñ u Mbôgi Yéhôva li nsal i len ini?

Kii i yé Bétel?

Bétel i yé homa nu a yé tôbôtôbô. I bôlô i nséla nyoo i ngwé ndig njom yada. Kônde nigil inyu yi bet ba nsal nyoo.

Kii i mbôña i hikuu hi loñ?

Bet ba nlo i yuuga hikuu hi loñ, ba yé malo malam. Di yé maséé le yak we u loo i peble hikuu hi loñ!

Lelaa di ntila ni kobol Bikaat?

Di nkobol bikaat gwap ikété iloo 700 dilémb. Inyuki di boñ bilia bi?

Hee moni mi nlôl inyu nson wés?

Inyuki ntôñ wés u yé mahéñha ni bibase bipe inyu mam ma moni?

Ndap Ane—Inyuki ni lelaa di ñoñ mo?

Inyuki di nsébél homa di nkodba inyu bégés Djob le Ndap Ane? Kônde wan lelaa mandap ma, ma nhôla makoda.

Lelaa di nla hôla i bôngôl ndap yés ane?

Ndap ane i mapubi i nti Yéhôva lipém. Bimbe bitelbene bi nyôña inyu tééda Ndap Ane i liboga jés mapubi?

Lelaa kobot bikaat i Ndap Ane i nhôla bés?

Baa u nyéñ boñ ngim nyiña inyu kéñbaha yi yoñ i Bibel? Béñge kii i yé kobot i ndap ane!

Kii ba nléba i site yés i internet?

U nla kônde nigil mam ma mbéñge hémle tole nson u Mbôgi Yéhôva ni mandimbhe inyu mambadga u badba i Bibel.

Baa u ga boñ sômbôl Yéhôva?

Yéhôva a ngwés we ngandak. Lelaa u nla unda le u gwé ngôñ i lémél nye i niñ yoñ hiki kel?