Ke i miñañ

Ke i miño mi bibuk

Soho, témb yak Yéhôva

Yéhôva a yé toñ mintômba ñwé mi mi bi nimil. Jon a nsébél we i témb i nyeni.

Léta i Juu li Bakena Ntôñ

Ini léta i yé nsébla u Juu li Bakena Ntôñ inyu bet ba bi bagba ni bémba.

PES 1

“M’a yéñ u u bi nimil”

Baa inyu Yéhôva, nimlak ntômba u yé ntômba le a nlehel ñem?

PES 2

Nduña—“Di nkiiña ni njiiha bipes gwobisôna”

Ibale hala a ntééñga we le u nla bé gwélél Yéhôva kii ngéda bisu, yom yada i nla hola we i kôhna ngui i lol yak Yéhôva.

PES 3

Hiun—“Ibale mut a ntogha inyu maasañ”

Matiñ ma Bibel maa ma nla hôla we ngéda man tata a ñunbaha we.

PES 4

Kiñ ñem i nkéés we—“Sas matjank mem”

Lelaa u nla bana hogbe i nlôl ni kiñ ñem i mpôp?

PES 5

Soho, témb yak “Ntééda ni Mbénge nom nan”

Ibale me nsômbôl témb yak Yéhôva, kii yé yom bisu me nlama boñ? Lelaa likoda li ga leege me?

Mamélél

Baa u ngi hoñlak mangéda malam i bé tégbaha ni litén li Yéhôva?