Nyemb i yé mahéñha ni niñ. Nyemb i yé kiki ndip hilo. (Yôhanes 11:11-14) Bawoga ba nla bé nok, to tehe, to pot, to hoñol jam jo ki jo. (Ñañal 9:5, 10) Base i bitembee i niiga le bawoga ba nke i nkoñ u mimbuu i niñ nyoo ni basôgôl bap. Hala bé nyen Bibel i niiga.

Bawoga ba nla bé hôla bés, ba nla bé ki to boñ bés béba. Bôt ba mbéna bôñôl bilem ni ti bisesema bi ba nhoñol le bi nlémél bawoga. Maboñog mana ma bébél Djob inyule ma umne i ngi tembee i Satan yada. Ma nlémél bé to bawoga bomede inyule ba niñ ha bé. Di nlama bé kon bawoga woñi, to bégés bo. Di nlama bégés ndik Djob.—Matéô 4:10.

Bawoga b’a témb ba niñ. Yéhôva a’ tugul bawoga le ba niñ i paradis hana isi. Ndi i ngéda i nke lo. (Yôhanes 5:28, 29; Minson mi Baôma 24:15) Djob a nla tugul bawoga nlélém kii yak we u nla tôdôl mut a yé hilo.—Markô 5:22, 23, 41, 42.

Mahoñol mana le di nwo bé ma yé tembee Satan Nsohop a bi tjam. Satan ni mimbuu nwé mimbe ba mboñ le bôt ba hoñol le mimbuu mi bawoga mi niñ, ni le nwon mi mboñ le bôt ba kon ni le ba kôs mandutu. Satan a nlôk bôt mangéda mape ni njel bieem ni bindéé. Yéhôva a’ pémhene i bet ba noode pot ni bawoga mbagi nôgôs.—Ndiimba Mbén 18:10-12.