Mam ma hélha Yésu a bi boñ ma ñéba lelaa a ga gwélél ngui yé ngéda a ga ba Kiñe

DJOB a bi ti Yésu ngui le a boñ mam bôt ba binam bape ba nla bé boñ. A bé béna boñ mo i mis ma ngandak bôt. Mana mam ma hélha ma éba le Yésu a gwé ngui i mélés mandutu bagwééne ikété béba ba nla bé mélés. Béñge ki dini dihéga.

Yésu a jés bôt, a nyus ki bo. Hélha jam nu bisu Yésu a boñ i bé le a yilha malép wai. Ngélé iba a gwélél ndik ndég koga ni bon ba tjobi i jés dikôô ni dikôô di bôt ba ba kon njal. Mu i ngélé iba, bijek bi yégle.

Yésu a mélés makon. Yésu a tibil bôt ba bééna “hi ki kon ni biyiñye gwobisôna.” (Matéô 4:23) A tibil bandim, bandok, bakonlô, biyiñye, bibôk, bôt ba bilem. Kon to wada u yañal bé nye.

Yésu a mômôs mbuk mbebi. Ki Yésu ni banigil bé ba nyap tuye Galiléa ni môñgô, mbuk mbebi nunkeñi a kahal hôñ. Banigil bé ba kon woñi ngandak. Ndi Yésu a kônt mbebi, a kal lom le: “Hogbe, mom nwee.” Ni mbebi i mal, yak lom ki u temep yaga nwenwee. (Markô 4:37-39) Kel ipe ki, a ba ke ni makôô i ngii lom, soso mbuk mbebi a hôñôg.​—Matéô 14:24-33.

Mimbuu mimbe. Mimbuu mimbe mi nlôôha loo bôt ba binam ngui. Ngandak bôt i bi la bé kobol bomede i dinoo di bana babala Djob. Ndi ngandak ngélé, Yésu a bi ti mimbuu mimbe oda le ba nyodi i manyu ma bôt, ba nwas ki bo nwee. Yésu a bé kon bé bo woñi. Mimbuu mimbe ñwon mi bé kon Yésu woñi inyule mi bé yi le a nloo bo ngui.

Nyemb. Nyemb i kôli sébla le “ñoo a nsôk,” inyule mut binam to wada nu a nla yémbél yo a ta bé. (1 Korintô 15:26) Ndi Yésu a bi tugul ngandak bôt. A bi tugul man munlôm wada, a ti nye nyañ nu a bé yik mudaa. A tugul ki man mudaa numpe, a ti nye bagwal bé. Kel ipe ki, Yésu a boñ jam li bé tôbôtôbô ngéda a tugul liwanda jé likeñi le Lasarô. A bi boñ ki hala Lasarô a ma nom i nyemb dilo dina. A tugul nye i bisu bi limut likeñi li ba ee! Yak baoo Yésu ba hémle le Yésu a boñ toi hélha jam i.​—Yôhanes 11:38-48; 12:9-11.

Ndi inyuki Yésu a boñ bini bihélha bimam? baa bôt bobasô a tugul, ba témb yaga ba woo? Ñ, ba bi wo. Ndi mana mam ma hélha ma bé loñge jam ngandak inyule ma bé unda le mam momasôna bapôdôl ba bi pôt inyu Ane Mésia ma bé bé bipôpôda. Mut a nlama bé pééna le Kiñe Djob a ntéé i nla mélés njal, makon, bikék bibe, mimbuu mimbe, ni nyemb. Kiñe ini i bi mal unda le Djob a nti nye ngui i boñ to kinje jam.

​—Biniigana bini bi nyôñna i bikaat bi Matéô, Markô, Lukas, ni Yôhanes.