Yésu a bi sima mam ma ga ba yimbne le a yii yééne ane ni le lisuk li hiai hini li yé bebe

YÉSU a bé ni baôma bana i Hikôa Ôlivé, i homa ba bé téhél Yérusalem loñge. Ha nyen baôma ba bat nye mambagda inyu gwom a bôg pot. Yésu a tip kal le témpel i Yérusalem i ga tjiba. Ndi ilole a nyis bo hala, a bi bôg a kal bo mam ma mbéñge “lisuk li hiai hi mam hini” (Matéô 13:40, 49, MN) Jon baôma ba bat nye le: “Kii y’a ba yimbne le u nlo, ni i lisuk li hiai hi mam hini?”​—Matéô 24:3, MN.

Yésu a kal bo mam ma ga bôña ilole Yérusalem a ntjiba. Ndi ndimbhe yé i bé pôdôl ki inyu mam ma ga tagbe i nkoñ isi wonsôna mbus tjiba Yérusalem. Mana mam Yésu a bi pot, ni kii y’a bôña i nkoñ isi ha ngéda i, gwon bi ga ba yimbne. Ini yimbne i ga éba bayén nkoñ isi le Yésu a mbôdôl ane i ngii. Hala we, ini yimbne i ga éba le Yéhôva Djob a ntéé Yésu Kiñe i Ane Mésia kii a bôn behee. Ini yimbne i nkobla ki le Ane Mésia i yé bebe ni mélés béba ni lona nsañ i pôla bôt ba binam bobasô. Bindéé Yésu a bi pot bi ga unda le ngéda lisuk li hiai hi mam hini i nkola, hala we lisuk li bibase, li pôlitik ni matéak ma bibéba bi bôt ma ngéda yés. Ndi mbus hala nyen mam ma yondo ma ga lo.

Yésu a bi toñol mam ma ga ba hana isi ngéda a ga ba Kiñe i ngii. A bi kal le gwét, njal keñi, nyeñg disi ni makon ba ga ba nkoñ isi wonsôna. Liyanmbén li ga bôl. Bañga banigil ba Yésu ba ga añal miñañ minlam i nkoñ isi wonsôna. Mam mana m’a ga bet, bet ni bet letee ni bibôdle bi “njiiha keñi” ndoñ i i ma ba bé.​—Matéô 24:21.

Lelaa banigil ba Yésu b’a yi le njiiha keñi i yé bebe? Yésu a timbhe le: “Bé niglana ngén inyu e faigé.” (Matéô 24:32) Mintjep ni tjai di e faigé mi nyis bôt le sép i yé bebe. Nlélém ki nyen, ngeñ mam momasôna Yésu a pôt bindéé ma ga yon i nlélém ngéda, hala a ga ba yimbne i i nene, i ñéba le lisuk li yé bebe. Mut nye ki nye a nyi bé kel to ngeñ njiiha keñi i mbôdôl, ndik Isañ nyetama. Jon Yésu a béhe banigil bé le: “Ni yénak péé . . . inyule ni nyi bé mbe ndéé ngéda y’a boma.”​—Markô 13:33.

—Biniingana bini bi nyôñna i bikaat bi Matéô pes 24 ni 25; Markô pes 13; Lukas pes 21.

^ liboñ 14 Le u kôhna biniigana bipe bi mpôdôl inyu bindéé Yésu a pot, béñge mapep 94-104 ikété kaat Mbôgi Yéhôva ba pémés le Kii Bibel i niiga bés?