1. Yéhôva a heg Adam ni Éva le ba niñ boga ni boga ikété paradis. Satan a ñôbôs jôl li Djob, a pééna ki le Djob a kôli bé énél. Adam bo Éva ba noñ Satan mu i ngolba yé. Hala a lona bo ni bon bap béba ni nyemb

  2. Yéhôva a kéés ba bobasô ba ndogbene nye, a bôn ki le Mbôô tole Ntohol wada a ga telep i tjé Satan ni mélés mandutu ma nlôl i béba ni i ndog yap

  3. Yéhôva a bôn Abraham bo David le ba ga yila basôgôsôgô ba Mbôô tole Mésia nu a ga ane kii Kiñe i boga ni boga

  4. Yéhôva a gwélél bapôdôl bé inyu pôt bindéé le Mésia a ga héa béba ni nyemb. Mésia a ga ba Kiñe i Ane Djob, a ga ane ki lôñni bôt bape. Ane yap y’a mélés gwét, makon ni nyemb

  5. Yéhôva a ep Man wé hana isi, a unda ki le Yésu nyen a yé Mésia. Yésu a añal inyu ane Djob, a ti yak niñ yé sesema. Yéhôva a tugul nye i libak li mbuu

  6. Yéhôva a téé Man wé Kiñe i ngii. Hala yé bibôdle bi dilo di nsôk di hiai hini. Yésu a ñéga banigil bé i bôlô yap i añal Ane Djob ni hisi hiosôna

  7. Yéhôva a ep Man wé i lona Ane yé hana isi. I Ane i ga tét biane bi béba hiai ini, i lona paradis ni yilha ki bôt ba binam peles. Yéhôva a unda le a kôli énél, yak jôl jé ki li ntééba lipubi i boga ni boga