Satan a soman Hiôb le a nla bé téñép ni ñem wé maliga i bisu bi Yéhôva Djob, ndi to hala Hiôb a téñba ni telepsép yé

BAA mut binam a nla tééda telepsép i bisu bi Djob to ikété bikuu? Baa a nla téñép ni ñem wé maliga tobale nôgôl mambén ma Djob ma nlona bé nye ñkus to lingwañ? Mbadga ini i bi béda, ndi i kôhna ki ndimbhe ikété niñ i mut wada ba nsébél le Hiôb.

Hiôb a bé mut lihaa li Abraham. Ngéda lôk Israél ba bé ba ngi yii i Égiptô, Hiôb a ba yééne i loñ ba nsébél i len ini le Arabia. Nlélém ngéda u, biañgel i ngii bi bi kodba i bisu bi Djob, yak Satan nu a bi ndogbene Djob a lo mu. Mu ikété ini boma, Yéhôva a kal lelaa a gwéne ngwélél wé Hiôb botñem. Ni Yéhôva a kal le mut binam numpe a téé sép ki Hiôb a ta bé. Ha nyen Satan a kal le Djob a nsayap Hiôb, a nsôñ ki nye ngandak, inyu hala nyen Hiôb a ngwélél nye. A kal ki le ibale ba nhéa gwôm gwobisô Hiôb a gwé, a’ tiihe Djob.

Ni Djob a nwas le Satan a héa lingwañ li Hiôb djolisô, a nol bon bé, ni le a kônôs nye. Hiôb a la bé nok inyuki Djob a neebe le a kôhna mana mandutu inyule a bé yi bé le Satan nyen a bé téénga nye. Ndi to kel yo kii yo, Hiôb a bi tiihe bé Djob.

Mawanda ma Hiôb maa ma bi lo i yuuga nye. Ndi ma bé mawanda ma bitembee. Ni bo ba pot ngandak mam ma yé ntilbaga i kaat Hiôb. Ba noode tinde nye i neebe le Djob nyen a nkogse nye inyu bibéba bimam a bi boñog bisôsôli. Ba pot yak le Djob a nkônôl bé bagwélél bé masé, a gwéne bé ki to bo botñem. Ndi Hiôb a tjél neebe mahoñol map mabe. Ni nye a pot ni maként le a’ nwasba bé ñem wé maliga letee ni nyemb!

Ndi Hiôb a boñ ihôha hada, a bé lôôha kaaba. Njohok mut yada ba nsébél le Élihu a bé emble bo. Ni nye a pot inyu kodol Hiôb ni mawanda mé ma bitembee. Élihu a kal Hiôb le a yimbe le yom bisu i nloo gwobisô, i yé le a nit kahab i Yéhôva Djob, iloo noode unda le mut binam a téé sép. Mbus hala, Élihu a kônt yak mawanda ma Hiôb ma bitembee.

Yéhôva Djob a pôdôs Hiôb, inyu hielel mahoñol mé. Ni Yéhôva a unda Hiôb mam ma hélha inyu niiga nye le mut binam a tabé yom, Djob nyen a yé nunkeñi. Hiôb a suhus nyemede, a neebe i yom Djob a kal nye inyu kodol maho­ñol mé. Yéhôva, nu “a yôni ni ñem ngoo ni konangoo,” a timbhe Hiôb mbôô wé. A kônde nye ngaba iba iba inyu gwom gwobisô a ba a gwé; a sayap ki nye ni jôm li bon. (Yakôbô 5:11) Kikii a téñbe ni ñem wé maliga i bisu bi Yéhôva ikété bikuu, Hiôb a bi unda le Satan a tembee ngéda a kal le bôt ba binam ba nla bé tééda telepsép i bisu bi Djob ngéda ba yé ikété ma noodana ma nlet.

​—Biniigana bini bi nyôñna i kaat Hiôb.