Di boñ wee di yé i tison i Yérikô. I tison ini i yé i loñ i Kanaan, i het bôt ba nhémle bé Yéhôva. Muda wada a nyééne munu, jôl jé le Rahab.

Ngéda Rahab a bé mañge, a bi nok miñañ mi bé mi mpôdôl lelaa Môsé a bi bagal Tuye Nkôibaga i pémés Lôk Israél i Égyptô. A bi nok ki lelaa Yéhôva a bi hôla bo i bum baoo bap gwét. Hanano a yé nok le bon ba Israél ba nyééne libôga li Yérikô!

Rahab a bi sôñ bôt ba mbep inyule a bé hémle Yéhôva

Kôkôa yada, bon ba Lôk Israél iba ba ke i hiñil tole i béñge tison i Yérikô bisôsôli. Ba nsébél bo le bôt ba mbep. Ba pam i ndap Rahab. A bat bo le ba jôp, ba yén. Nlélém u, kiñe i Yérikô i nok le bôt ba mbep ba yé i tison, ni le ba yé i ndap Rahab. Jon kiñe i ep bôt i gwel bo. Rahab a sôô bo i nyôl u ndap yé, a kal bôt ba kiñe le: ‘bôt ba mbep ba bak hana, ndi ba mal nyodi i tison. Ibale ni nhoo hanano, ni ga gwel bo!’ Baa u nyi inyuki Rahab a bé sôñ bôt ba mbep?— Inyule a bé hémle Yéhôva, a yik ki le Yéhôva a ga ti Lôk Israél loñ i Kanaan.

Ilole bôt ba mbep ba nyodi ndap Rahab, ba bôn le nye ni lihaa jé ba ga pei ngéda Yérikô a ga tjiba. Baa u nyi jam ba bi kal nye le a boñ?— Ba kal le: ‘Yoñ nkôô nkôibaga unu, u téñ wo i winda yoñ. Ibale u mboñ hala, tonje a yé ikété ndap yoñ a’ pei.’ Hala ki nyen Rahab a bi boñ. Baa u nyi kii bi tagbe mbus ha?—

Yéhôva a tohol Rahab ni bôt bé ba lihaa

Mbus ndég dilo, Lôk Israél ba bi bôdôl kiiña lipént li tison, ba bak nwee. Ba bi kiiña tison dilo disamal, hiki kel ngélé yada. Ndi hilo hi nyônôs disaambok, ba kiiña ngélé saambok. Mbus bobasôna ba lont ni ngui. Yéhôva a boñ le mabap ma tison ma kuuba. Ndi ndap ni nkôô nkôibaga u tiñi i winda yon i yégle i téé! Baa u ntehe yo i titii?— Rahab ni lihaa jé ba mpei!

 Kii ñañ u Rahab u nla niiga we?— Rahab a bi hémle Yéhôva inyule a bi nok bihélha bi mam inyu yé. Yak we ki u nigil ngandak bihélha bi mam bi Yéhôva. Baa u nhémle nye kiki Rahab?— Di nyi le u nhémle Yéhôva!