Baa u nhoñol le i nlet i boñ mam ma téé sép?— Ngandak bôt i nhoñol le i nlet. Bibel i nkal bés le i boñ mam ma téé sép i bé let ngandak inyu mañge munlôm wada ba bé sébél le Yôsia. Ndi a bééna biloñge bi mawanda bi bi bi hôla nye. Di pôdôl mam ma mbéñge Yôsia ni mawanda mé.

Isañ Yôsia a bé Amôn, kiñe yada i Lôk Yuda. Amôn a bé béba ngandak, a bé bégés bisat. Ngéda isañ Yôsia a bi wo, Yôsia a yila kiñe i Yuda. Ndi a bééna ndik ñwii juem! Baa u nhoñol le a bé béba kiki isañ?— Heni, a bé bé béba!

Sôfônia a bi béhe bôt le ba bégés bañ bisat

Yak ngéda a bé sii mañge, Yôsia a bééna ngôñ i nôgôl Yéhôva. Jon a pohol kiki mawanda, ndik bôt ba bé gwés Yéhôva. Mawanda ma, ma bi hôla Yôsia i boñ mam ma téé sép. Bonje ba bé mawanda ma Yôsia?

Liwanda jé jada li bé Sôfônia. Sôfônia a bé mpôdôl nu a bi béhe bôt ba Yuda le bibéba bi mam bi bé lama pémél  bo ibale ba mbégés bisat. Yôsia a bi emble Sôfônia, ni nye a bégés Yéhôva ha bisat bé.

Liwanda lipe li Yôsia li bé Yérémia. Ba bééna bebee le minlélém mi ñwii. Ba bé yééne bebee le nlélém homa ngéda ba bé ba nañ. Ba bé biloñge bi mawanda kayéle ngéda Yôsia a bi wo, Yérémia a bi tila hiémbi tôbôtôbô i unda ngélé yañen Yôsia a bé héñél nye. Yérémia bo Yôsia ba bé hôlna i nôgôl Yéhôva ni boñ mam ma téé sép.

Yôsia bo Yérémia ba bi hôlna i boñ mam ma téé sép

Ndémbél i Yôsia i niiga we kii?— Yak ngéda a bé sii mañge, a bééna ngôñ i boñ mam ma téé sép. A bé yi le a nlama ba liwanda ni bôt ba ngwés Yéhôva. Yoñ yihe le u pohol mawanda ikété bôt ba ngwés Yéhôva, mawanda ma nla hôla we i boñ mam ma téé sép!

AÑ IKÉTÉ BIBEL YOÑ