Ngéda u nkon woñi, u mboñ kii?— Bebeg u nke yak papa yoñ ni mama yoñ inyu yéñ mahôla. Ndi ngim mut ipe ki i nla hôla we. A gwé ngui lee bôt bobasôna. Baa u nyi njee a yé?— Yéhôva Djob nu. Di pôdôl hiloga hiada ba nsébél le David. Ñañ wé u yé i Bibel. A bé a nyi le Yéhôva a mba a nhôla nye hiki ngéda, jon a bé kon bé woñi.

Ibôdôl ni ngéda David a bé nkéñéé man, bagwal bé ba bi niiga nye i gwés Yéhôva. Hala a bi hôla David le a kon bañ woñi to ngéda mam ma nkônha woñi ma mpémél nye. A bé yi le Yéhôva a yé liwanda jé ni le a ga hôla nye. Kel yada, ngéda David a bé a ntééda mintômba, mbondo njéé i begel ntômba wada ni nyo wé! Baa u nyi kii David a bi boñ? A noñ mbondo njéé, a nol yo, bebeg ni moo mé momede! Mbus, ngéda soso nuga bikai ba nsébél le ours i bi yéñ gwel ntômba, David a nol yak yo! U nhoñol le njee a bi hôla David?— Yéhôva nyemede nu.

Ndi David a bi unda makénd ma tôbôtôbô kel ipe. Lôk Israél i bé jôs bôt ba Filistia. Wada ikété bisônda bi Filistia a bééna mbôñgô ntel ngandak, mpémba mut yaga! Jôl jé li bé le Gôliat. Mpémba mut u, u bé yahal Yéhôva ni mintôñ mi gwét mi Lôk Israél. Gôliat a bi sébél bisônda bi Lôk Israél le ba lo ba jôs nye ibale ba nla. Ndi Lôk Israél yôsôna i bé kon nye woñi. Ngéda David a bi nok jam li, a kal Gôliat le: ‘Me ga jôs we! Yéhôva a ga hôla me, me bép we!’ Baa u nhoñol le David a bé mut makénd?— Ñ, a bé mut makénd ngandak. Baa u gwé ngôñ i yi kii i bi tagbe mbus ha?

David a bi yoñ ndamb yé lôñni ngok itan. Ndi a ke jôs mpémba mut. Ngéda Gôliat a bi tehe le David a yé sii mañge, a yan nye. Ndi David a kal nye le: ‘U nlo i meeni ni pansoñ, ndi me me nlo i weeni ni jôl li Yéhôva!’ Mbus a ha ngok yada ikété ndamb yé, a ôt ngwéé i boma Gôliat, a leñ nye ngok. Ngok i ôm Goliath, i jôp nye mbom! Mpémba mut u beha isi, u wo! Bôt ba Filistia ba kon woñi  ngandak; bobasôna ba ôt ngwé. Lelaa sii mañge kii David a bé le a bana ngui i yémbél mpémba mut?— Yéhôva a bi hôla nye, Yéhôva a bééna ki ngui hikôô ngélé lee mpémba mut u!

David a bé kon bé woñi inyule a bé yi le Yéhôva a bé lama hôla nye

Kii u nla nigil munu ñañ u David?— Yéhôva a gwé ngui lee bôt bobasôna. Ni le a yé liwanda joñ. Jon i kel u ntémb u kon woñi, hoñol le, Yéhôva a nla hôla we i ba makénd!

AÑ IKÉTÉ BIBEL YOÑ