Kiñe Siria le Ben-hadad a bé béna suu Lôk Israel gwét. Ndi mpôdôl Élisa a bé béhe kiñe Israel hiki ngéda, inyu hala nyen i bé pei. Kiki a bi yi jam li, Ben-hadad a yoñ makidik le a ngwel mpôdôl Élisa. Ngéda a bi yi le Élisa a yé i tison Dôtan, a ep ntôñ gwét inyu gwel nye.

Bôt ba Siria ba bi pam i Dôtan juu. Bikegla bi bé noñ ha, ngwélél Élisa a pam i tan, a tehe tison yosôna i bé nkéñék ni soso ntôñ gwét. A kon woñi ngandak, a lond le: ‘A Élisa, d’a boñ laa?’ Élisa a timbhe nye le: ‘Ba ba yé lôñni bés ba yé ngandak iloo ba ba yé lôñni bo.’ Ha nyen Yéhôva a bi boñ le ngwélél Élisa a nuna, a tehe kiki dikôa tjodisôna, di di bé kéñ tison, di bé nyonok ni bihosi, ni bikak bi hié.

Ngéda bisônda bi Siria bi bé sômbôl gwel nye, Élisa a soohe le: ‘A Yéhôva soho kwés bo ndim.’ Kunda yada, to hala kiki ba bé tehna, bisônda bi bé yi ha bé i homa bi bé bi tééne. Élisa a  kal bisônda le: ‘Ni nyoba tison. Noña me, me nkena bé yak mut ni nyéñ.’ Ba bi noñ nye ikepam Samaria, i homa kiñe Israel i bé yééne.

Ngéda mis ma bi yibla bo, ba yi het ba yé, njel i bé ha bé le ba so. Kiñe Israel i bat Élisa le: ‘Baa me nol bo?’ Ndi baa Élisa a bi tehe le ngéda ini nano le a punba i moo ma baoo bé? To. Élisa a timbhe le: ‘U nol bañ bo. Ndi ti bo bijek, u nwas bo ba témb.’ Kiñe i naña soso ngand inyu yap, i mbus a timbis bo i boni.

“Ndi makénd di gwé bisu gwé, mo mana le ibale di nyagal nye jam kingéda sômbôl yé, wee a ñemble bés.”​—1 Yôhanes 5:14, MN