Yéhôsafat, kiñe Yuda, a bi bôk muu ma bisesema ma Baal lôñni bisat ikété loñ yosôna. A bééna ngôñ le bôt ba yi mambén ma Yéhôva. Jon a bi om dikoo di mbok ni bon ba Lévi ikété loñ Yuda yosôna inyu niiga mambén ma Yéhôva.

Biloñ bi bé bebee ni Yuda bi bé kon woñi i suu nye gwét, inyule bi bé yi le Yéhôva a yé ni litén jé. Bi bé lona Kiñe Yéhôsafat makébla. Ndi bon ba Môab, ba Amôn, ni ba ba nlôl i Séir ba bi ke jôs Yuda. Yéhôsafat a bé yi le a gwé ngôñ ni mahôla ma Yéhôva. A ti kiñ le bôlôm, bôda, ni boñge ba kodba i Yérusalem. Bisu bi bôt bobasôna, a soohe le: ‘A Yéhôva, ngi we, di nla bé yémbél gwét. Jon soho, kal bés kii di boñ.’

Yéhôva a bi timbhe masoohe, a kal le: ‘Ni kon bañ woñi. Me ga hôla bé. Hiki mut a amb nyuu i homa wé, a telep nwee, ni béñge lelaa me ntohol bé.’ Lelaa Yéhôva a bi kobol bo?

Kel i bé noñ ha, Yéhôsafat a pohol ngim batôp tjémbi, a kal bo le ba bôk ntôñ gwét bisu. Ba bi ke liké, ibôdôl i Yérusalem ikepam i homa gwét le Tékôa.

Kiki batôp tjémbi ba bé bégés Yéhôva makeñi ni maséé, Yéhôva a sôñ litén jé. A yubda bon ba Amôn ni ba Môab, kayéle ba kahal nolna bo ni bo, to wada wap a bi pei bé. Ndi i pes i Yuda, mut to wada a bi wo bé, to bajogwét, to biprisi. Ngéda bôt ba biloñ bi bi bé bebee ni Yuda ba bi nok jam Yéhôva a bi boñ, ba yi le Yéhôva a nginda sôñôk litén jé. Lelaa Yéhôva a nkobol litén jé? A ngwélél ngandak manjel. A gwé bé ngôñ ni mahôla ma bôt ba binam inyu boñ hala.

“Ni ga bana bé ngôñ le ni jo sañ i. Hi mut a amb nyuu i homa wé, a telep nwee, ni béñge tohi i nlôl bé yak Yéhôva.”​—2 Miñañ 20:17, MN