Yéhôva a kal Môsé le: ‘Bet i meeni, nyono i hikôa. M’a tila mambén mem i ngii dibambha di ngok.’ Môsé a bet ngii hikôa, a yén nyoo 40 ma dilo, juu ni njamuha. Nyoo ngii hikôa, Yéhôva a bi tila jôm li mambén i ngii dibambha di ngok diba, a ti tjo Môsé.

I mbus ngim ngéda, bon ba Israel ba hoñol le Môsé a ntjôô bo. Ba kal Arôn le: ‘Di gwé ngôñ ni mut a nkena bés. Bôñôl bés nyambe!’ Arôn a kal bo le: ‘Tina me gôl nan.’ A bi ligis gôl letee i nyimbi, a boñ man nyaga nu gôl. Litén li kal le: ‘Man nyaga nunu nyen a yé Djob jés li li bi héya bés i Égiptô!’ Ba bôdôl bégés man nyaga nu gôl, ba boñ yak ngand. Baa hala a bé béba jam? Ñ, inyule litén li bi bôn le li ga bégés ndigi Yéhôva. Ndi nano, bo bana ba yé bôk mbônga wap.

Yéhôva a bé tehe i jam li bé tagbe, a kal ki Môsé le: ‘Sôs, ke koba litén. Ba yé i ndogbene me, ba béghak ki kwéha  djob.’ Môsé a bi sôs hikôa, a bak a bééga dibambha di ngok diba.

Kiki a mpam bebee ni libôga, Môsé a nok bôt ba ntôp tjémbi. A tehe bo ba nsak, ba ômôk maboñ bisu bi man nyaga. Môsé a unup ngandak. A leñ dibambha di ngok diba isi, di bugi ngéñ ngéñ. A tjé man nyaga nu gôl kunda yada. I mbus a bat Arôn le: ‘Ndi lelaa litén li ntinde we i boñ i nya béba ini?’ Arôn a kal le: ‘Soho u unup bañ. Wemede u nyi lelaa bana bôt ba yé. Ba sômblak ngim djob, jon me nleñ gôl yap ikété hié, ndi man nyaga nunu a pam!’ Arôn a bé lamga bé boñ hala. Môsé a bi témb a bet ngii hikôa, a soohe ki Yéhôva le a nwéhél litén.

Yéhôva a bi nwéhél i bet ba bé bebee i nôgôl nye. Baa u ntehe inyuki hala a bé nseñ inyu bon ba Israel le ba nwas le Môsé a éga bo?

“Ngéda u nkégél Nyambe likak, u tiñha bañ i yônôs jo, inyule a nkon bé maséé ni bijôñ bi bôt. Yônôs likak u bi yega.”​—Ñañal 5:4