Yéhôva a bi bôn Yakôb le a ga sôñ nye kiki a bi sôñ Abraham bo Isak. Yakôb a bé yééne i homa ba nsébél le Haran, nyoo nyen a bi bii, a bana lihaa likeñi, a yila ki ngwañ ngandak.

Yéhôva a bi kal Yakôb le: ‘Témb i Lôk yoñ.’ Jon Yakôb ni lihaa jé ba bi ke ntandaa liké. Mu njel, bôt ba lo i kal Yakôb le: ‘Manyuñ Ésau a yé lo lôñni 400 i bôt!’ Yakôb a kon woñi le Ésau a nsômbôl boñ nye ni lihaa jé béba. A soohe Yéhôva le: ‘Soho sôñ me i moo ma mankéé.’ Hilo hi bé noñ ha, Yakôb a ômle Ésau ngandak mintômba, kembee, nyaga, kamél, ni magas.

I u u, ngéda Yakôb a bé nyetama, a tehe añgel yada! Añgel i bôdôl jôs nye. Ba bi jo ipam bikegla. To lakii Yakôb a bé nok njôghe, a bi waa bé jo. Añgel i kal nye le: ‘Nwas me.’ Ndi Yakôb a timbhe le: ‘To, me nwas bé me we letee u sayap me.’

Añgel i sôk sayap Yakôb. Ha nyen Yakôb a bi yi le Yéhôva a ga nwas bé le Ésau a boñ nye béba.

Bikegla bi, Yakôb a béñge haa, a tehe Ésau ni 400 i bôt. Yakôb a bi bôk i bisu bi lihaa jé, a ôôp bisu bi manyañ ngélé isaambok. Ndi Ésau a bi ôt ngwéé i boma Yakôb, a sambla nye. Boba ba bôô maéa, ba kôp nsañ. Ni nhoñol le Yéhôva a bi nôgda lelaa ngéda a bi tehe kiki Yakôb a bi sañgal ndañ u bé ipôla nye ni Ésau?

 Mbus, Ésau a témb i mbai yé, yak Yakôb a huu. Yakôb a bééna 12 bon bôlôm. Môl map ma bé le Ruben, Siméôn, Lévi, Yuda, Dan, Naftali, Gad, Aser, Isakar, Zébulôn, Yôsep, ni Benyamin. Yéhôva a bi gwélél man Yakôb wada le Yôsep inyu péyés litén jé. Baa u nyi lelaa? Di béñge lelaa.

“Gwéha baoo banan, soohana inyu bôt ba ntééñga bé, le ni ba bon ba Isoñ nan nu a yé ngii.”​—Matéô 5:44, 45