Yésu a mal bañ tep baôma bé 12, a sôs hikôa ikepam i tegep homa het limut li bé li kôdi. Bôt ba bi lôl i Galiléa, i Yudéa, i Tir, i Sidôn, i Siria, ni uu nwi u Yordan. Ba bi lona nye bakokon ni bôt mimbuu mimbe mi bé tééñga. Yésu a mélés bobasôna. I mbus, a bet ki ndék i ngii hikôa, a yén, ndi a bôdôl pot. A toñol mam di nlama boñ ibale di gwé ngôñ i ba mawanda ma Djob. Di nlama yi le di gwé ngôñ ni Yéhôva, ndi di nlama ki nigil i gwés nye. Ndi di ta bé le di gwés Djob ibale di ngwés bé bôt bape. Di nlama ba liyômba ni maliga ni hiki mut, yak baoo bés.

Yésu a bi kal le: ‘Hala a kôli bé le u gwés ndik mawanda moñ. Ndi u nlama ki gwés baoo boñ ni nwéhél bôt ni ñem woñ wonsôna. Ibale mut a ñunbene we, ke pala tehe nye, u bat ki nye nwéhél. Bôñôl bôt bape mam nlélém kiki u nsômbôl le ba bôñôl we.’

 Yésu a bi ti ki bôt maéba malam inyu mam ma nkus. A bi kal le: ‘I ba liwanda ni Djob i nlel ngandak moni. Mut a nla nip moni minan, ndi mut nye ki nye a ta bé le a nip maada manan malam ni Yéhôva. Ni tôñ bañ inyu yom ni ga je, to nyo, to haba. Nuna-ki dinuni. Djob a nti tjo bijek hiki kel. Nduña nan i nla bé kônde to hilo hiada i biniñ binan. Ni hôya bañ le, Yéhôva a nyi mam ma nsômbla bé.’

Bôt ba bé ngi nok mut numpe a mpot kiki Yésu. Baéga bibase gwap ba bi niiga bé bo mam ma. Inyuki Yésu a bé i nya malét nkeñi i? Inyule biniigana gwé gwobisôna bi bé lôl ni Yéhôva.

“Yoña kop yem nson, ni niglene ki meeni; inyule me yé nwee ni ñem nsôhga; ndi to le miñem minan nw’a noi.”​—Matéô 11:29