1. Ñañ nlam u nlôl ni Djob u yé le kii?

Djob a ngwés le bôt bobasôna ba kon masé hana isi. A bi heg hisi ni gwom gwobisôna inyule a ngwés bôt ba binam. Ndég ngéda, a ga boñ jam inyu lona lisuk lilam inyu bôt ba biloñ gwobisô. A ga mélés mandutu ma bôt ba binam.​—Yérémia 29:11.

Ane to yada i bi la bé héa njôô, makon, ni nyemb. Ndi ñañ nlam u yé le: Ndég ngéda, Djob a ga tjé biane bi nkoñ isi wonsôna le ndi a lona Ane yé. Bôt ba manôgla ba ga niñ ikété nsañ ni mbôô u yôni.​—Yésaya 25:8; 33:24; Daniel 2:44.

2. Inyuki miñañ minlam mi yé nseñ i len ini?

Mandutu ma ga mal ndik ngéda Djob a ga nup bibéba bi bôt hana isi. (Sôfônia 2:3) Ndi imbe ngéda? Bibel i bi bôk pot le bibéba bi mam bi ga tééñga bôt ba binam i len ini. Mam ma mbôña nano ma ñunda le ngeñ i Djob inyu héñha mam i yé bebe.​—2 Timôtéô 3:1-5.

3. Kii di nlama ni boñ?

Di nlama nigil i yi Djob ni njel bañga yé le Bibel. I yé kii kaat le isañ nu gwéha a ntilna bon bé. I nkal bés lelaa di nla niñ ikété masé i len ini, ni lelaa di nla bana niñ boga i hisi yondo. Bebeg le bôt bape ba ga ba bé masé i nok le u nigil Bibel. Ndi u nwas bañ le mut nye ki nye a sôñga we le u nigil Bibel inyu kôhna niñ boga.​—Bingéngén 29:25; Masoola 14:6, 7.