1. Inyuki Djob a bi heg hisi?

Yéhôva a bi ti mut binam hisi. Liyééne jés li. Ngéda a bi heg Adam bo Éva, a bi heg bé bo inyu yônôs ngii—Djob a bi bôk a heg biañgel le ba niñ i ngii. (Hiôb 38:4, 7) Ndi, a bi yoñ mut binam nu bisu, a ha nye ikété loñge paradis ba bé sébél le wom Éden. (Bibôdle 2:15-17) Yéhôva a bi ti nye ni bon bé botñem i niñ hana isi i boga ni boga.​—Tjémbi 37:29; 115:16.

I bibôdle, ndik wom Éden won u bé paradis. Munlôm ni muda nu bisu ba bé lama yônôs nkoñ isi wonsôna ni bon bap. Ndi ni ngéda, ba bé lama suhus nkoñ isi wonsôna, ni yilha hio paradis. (Bibôdle 1:28) Hisi hi ga tjiba bé kekikel. Hi ga ba ndap yés i boga ni boga.​—Tjémbi 104:5.

2. Inyuki hisi i ta bé paradis i len ini?

Adam bo Éva ba bi nôgôl bé Djob, jon Yéhôva a bi pémés bo i wom Éden. Ba bi nimis paradis. To mut to wada a bi la bé timbis yo. Bibel i nkal le, “hisi hi nséma i moo ma bibéba bi bôt.”—Hiôb 9:24.​—Bibôdle 3:23, 24.

Baa Yéhôva a bi tjôô bitééne gwé inyu hisi? To! A yé Bayemlikok. A ga yônôs ndik sômbôl yé. (Yésaya 45:18) A ga timbis bôt ba binam kii a bé gwés le ba ba.​—Tjémbi 37:11, 34.

3. Lelaa hisi i ga yila paradis?

Hisi y’a yila paradis ngéda Yésu a ga énél kiki Kiñe Djob a ntep. Ni njel gwét ba sébél le Armagédôn, Yésu a ga éga biañgel inyu tjé ba bobasôna ba nkolba Djob. Mbus hala, Yésu a ga ha Satan i mog inyu 1 000 ñwii. Bon ba Djob botama bon ba ga pei tjiba inyule Yésu nyen a ga kena bo,  a tat ki bo. Ba ga kon masé i niñ i boga ni boga ikété Paradis hana isi.​—Masoola 20:1-3; 21:3, 4.

4. Imbe ngéda mandutu ma ga mal?

Imbe ngéda Djob a ga mélés béba hana isi? Yésu a bi ti “yimbne” i y’a unda le lisuk li yé bebe. Mam mabe di ntehe len ini ma ntééñga bôt ba binam, ma ñunda ki le di niñil i “lisuk” li hiai hini.​—Matéô 24:3, 7-14, 21, 22.

Ngéda ane i 1 000 ñwii, Yésu a ga ba i ngii inyu énél hisi. Ni njel énél yé, a nke mélés mandutu momasôna. (Yésaya 9:6, 7; 11:9) Yésu a ga ba ndik bé Kiñe, a ga ba ki Prisi i Keñi, inyule a ga sas bibéba bi ba ba ngwés Djob. Hala we, ni njel Yésu, Djob a ga mélés makon, biuni ni nyemb.​—Yésaya 25:8; 33:24.

5. Njee a ga niñ ikété paradis i nlo?

Ikété Ndap Ane, w’a boma bôt ba gwés Djob, ba gwés ki nigil i lémél nye

Ba ba nôgôl Djob bon ba ga niñ ikété Paradis. (1 Yôhanes 2:17) Yésu a bi om banigil bé i toñ bôt ba suhul nyu, i niiga bo lelaa ba nla lémél Djob. I len ini, Yéhôva a nkôôba didun di bôt, inyu niñ i boga ni boga ikété Paradis hana isi. (Sôfônia 2:3) Ikété Mandap ma Ane ma Mbôgi Yéhôva, balôm ni baa bap, basañ ni banyañ, ba nigil i yônôs nson wap loñge. Boñge ni bagwal ba mbégés Djob ntôñ, ba nigil ki i gwélél Bibel ikété niñ yap.​—Mika 4:1-4.