Baa w’a kal le . . .

  • ñ?

  • heni?

  • bebeg?

 KII BIBEL I NKAL

“Djob . . . a’ tos gwiiha gwobisôna mis map; nyemb y’a ba ha bé, to malep, to nlondok, to njiiha ki, b’a ba ha bé.”Masoola 21:3, 4, Kaat Nyambe.

HALA A NLA KOBLA LAA INYU YOÑ

Bikwo bi nkaa le mandutu més ma nlôl bé ni Djob.Yakôbô 1:13.

Hogbe le Djob a nôgda njiiha yés ngéda di nsiida.Sakaria 2:8.

Botñem le mandutu momasôna ma ga mal.Tjémbi 37:9-11.

 BAA DI NLA TOI HÉMLE KII BIBEL I NKAL?

Ñ di nla, inyu manjom to ’ma:

  • Djob a ñoo mandutu ni ngitelepsép. Ngéda Bibel i tilbana, hoñol kii Yéhôva Djob a bé nôgda ngéda litén jé li bé son njonok inyu ndéénga ba bé kôs. Bibel i nkal le a bé nog njôghe lakii “ba ba téñga ni tét bo.”Bakéés 2:18, Kaat Nyambe.

    Djob a mpidbe bôt ba mboñ bape béba. Kii héga, Bibel i nkal le “moo ma nkôp matjél ma nginsohi” ma nsungaha nye ñem.Bingéngén 6:16, 17.

  • Djob a ntôñ ni hi wada wés. Bôt ba binam ba ta bé botama i yi hi mut “himala hié nyemede ni njôghe yé.” Yag Yéhôva a nyi mo!2 Miñañ 6:29, 30.

    Ni njel Ane yé, ndég ngéda Yéhôva a’ mélés mandutu ma hiki mut. (Matéô 6:9, 10) Ndi hanano, ni liyômba a nlédés miñem mi bet ba nyéñ nye ni maliga.Minson mi baôma 17:27; 2 Korintô 1:3, 4.

 HOÑOL LE

Inyuki Djob a nwas le mandutu ma ba?

Bibel i ntimbhe mbadga i i RÔMA 5:12 ni 2 PÉTRÔ 3:9.