“Hôlhaga hémle nan i i nlôôha pubhaga . . . ni téédaga bébomede ikété gwéha Nyambe.”​—YUDA 20, 21.

1, 2. Kii di nla boñ inyu hôlôs nyuu yés le i bana ngui i bak ki mbôô, inyuki hala a yé nseñ?

Bés bobasôna di gwé ngôñ i ba mbôô ni i bana ngui. Ndi, inyu hôlôs nyuu yés le di bak mbôô, i mbéda le di je loñge, di nyamnda ki inyu pémés biibe, di yoñ ki matibla. Hala a mbat bés biliya; ndi kiki niñ yés i tiñi mu jam li, di nwaa bé boñ biliya bi. Ndi ngim mahol ipe i yé le di nlama boñ biliya i bana. Mambe ma mahol?

2 Nnigil Yuda a bi pôdôl i mahol ma, ngéda a kal bikristen le: “Ni téédaga bébomede ikété gwéha Nyambe.” Mu nlélém pes kaat, a bi unda kii i nla hôla bo i boñ hala. A bi kal le: “Hôlhaga hémle nan i i nlôôha pubhaga.” (Yuda 20, 21) Kii u nla boñ inyu boñ le hémle yoñ i bana ngui inyu tééda wemede ikété gwéha Nyambe? Di wan mam maa ma nlôôha nseñ.

NI KE NI BISU I HÔLÔS HÉMLE NAN INYU MATÉAK MA TELEPSÉP MA YÉHÔVA

3-5. (a) Lelaa Satan a gwé ngôñ le u tehe matéak ma Djob? (b) Lelaa di nlama tehe matéak ma Djob, lelaa hala a ntihba miñem nwés? Yoñ hihéga.

3 Jam li bisu li yé le di nlama lédés hémle yés inyu mambén ma Djob. Mu kiki di bak di nigil i kaat ini, di ntehe ngandak matéak ma telepsép ma Yéhôva ma ma ntihba bilem gwés. Lelaa we u ntehe mo? Satan a gwé  ngôñ i yumus we le u tehe mambén, matéak ni matiñ ma Yéhôva kiki mambegee ma nyét tole wengoñle ma nha we i mok. Kiki bôt ba nkwo mu hipa hi ibôdôl i wom Eden, Satan a ngwélél hio ngandak. (Bibôdle 3:1-6) Baa yak we, w’a kwo mu hipa hi? Ndimbhe i nlôl litehge joñ li mam.

4 Di yoñ hihéga: U yé hiôm i loñge wom ba ntéédana binuga. Kiki u mpam i ngim homa, u koba lipénd li ngahi li nkéñ we njel. Ndi, mbus lipénd, u ntehe biloñge bi mbônji. U nla bôk ndugi u tehe lipénd lini kiki yom i kéñ we njel i ke i homa u ngwés. Ndi, kiki u ntibil béñge mbus lipénd li ngahi, u tehe mbondo njéé i bémi bebee i milba mut! Nano, u nsôk tehe le lipénd li nkéñ ndigi bé we njel, ndi li nsôñ we. Baa yak bés di gwé njéé i i yé bebee i milba bés? Bañga i Djob i mbéhe le: “Ni ambak manyuu, ni yénak ki péé, inyule nkolba nan le Nsohop a nhiôm kiki mbondo njéé le i nkônd, a yéñék nwet a mil.”​—1 Pétrô 5:8.

5 Satan a nyai ngandak. Ndi, kiki Yéhôva a gwé bé ngôñ le a mil bés, a bi téé mambén ma ma nsôñ bés le di kwo bañ mu ngandak “dipa” di mut mbe nunu. (Efésô 6:11) Jon, hiki ngéda di nyoñ ngéda i tibil wan mambén ma Djob, di nlama tehe gwéha i Tata wés nu ngii mukété. Ibale di ntehe mambén ma Djob hala, ma ga yila i mis més kiki bo lingen li maséé, ni lipénd li li nsôñ bés. Nnigil Yakôbô a bi tila le: “Nu a nwan mbén i yôni, ni i kunde, a téñép yaga i boñ hala . . . nyen a’ ba nsaibak inyu liboñok jé.”​—Yakôbô 1:25.

6. Kii i yé bañga njel i lédés hémle yés inyu mambén ni matiñ ma telepsép ma Djob? Ti hihéga.

6 I niñ inoñnaga ni mambén ma Djob li yé bañga njel inyu lédés hémle yés inyu Ntéémbém ni inyu nôgda pék i mambén mé. Kiki hihéga, “mbén Kristô” i ñénél bés i  niiga bôt i tééda ‘mam momasôna a bi kal.’ (Galatia 6:2; Matéô 28:19, 20) Bikristen bi ndiihe ki oda i ke i makoda inyu bégés Djob ni lédhana bo ni bo. (Lôk Héber 10:24, 25) Mambén ma Djob ma nti ki bés makénd i soohe Yéhôva ni ñem wés wonsôna hiki ngéda. (Matéô 6:5-8; 1 Tésalônika 5:17) Ibale di nôgôl mambén ma, di ga kônde tehe le ma yé toi bitelbene bi gwéha. I nôgôl mambén ma, li nlona maséé ma di nla bé léba homa numpe munu béba nkoñ isi. Ngéda ni nhoñol bisai bébomede ni bi kôs inyule ni niñ inoñnaga ni mambén ma Djob, baa hala a bi kônde bé lédés hémle nan inyu mambén ma?

7, 8. Bôt ba mbadba too ba ga la nôgôl mambén ma Djob ñwii mbus ñwii, lelaa Bañga i Djob i nla ti bo makénd?

7 Ngim mangéda, bahogi ba mbadba too ba ga téñbe i nôgôl mambén ma Djob ñwii mbus ñwii. Ba nkon woñi le ba nla boñ hihôha. Ibale u ma hoñol hala, tééda bibañga bini i ñem woñ: “Men me yé Yéhôva Nyambe woñ, nu a niiga we, le hala a bahle we, nu ki a nhiômna we njel u kôli kil. Éé, ki u bi léglak [sédne] to matiñ mem maôô. Ha nyen nsañ woñ u ga yila kiki lom, yak  telepsép yoñ kiki minongo mi tuye.” (Yésaya 48:17, 18) Baa u ma telep munu bibañga bini inyu tehe lelaa bi ntina makénd?

8 Yéhôva a nhônlaha bés mu pes kaat ini le di nkôs nseñ i nôgôl nye. A mbôn bés bisai biba ibale di mboñ hala. Sai i bisu i yé le, nsañ wés u ga ba kiki lom​—tole lép u u nsa bé, u kulak ki nwee. Sai i nyônôs iba i yé le, telepsép yés i ga ba kiki minongo tole mangudga ma tuye. Ibale u ntelep i ngwañ u tuye, ndi u tehe lelaa mangudga ma nlo, ma kenek, ibabé nkaa u ga nôgda le ngim mam i mal bé. U nyi le mangudga ma ga lo, ma kenek ha ngwañ tuye i boga ni boga. Yéhôva a nkal le telepsép yoñ​—hala wee biliya gwoñ i boñ mam ma téé sép​—i nla nom i boga ni boga ibale u nôgôl Yéhôva. Ntel u ga téñbe ni nye, a ga tjôô bé we. (Añ Tjémbi 55:23.) Baa mimbônga minlam mini mi nhôlôs bé hémle yés inyu Yéhôva ni matéak mé ma telepsép?

“DI LIGIP I NAÑ KÔÑ KÔÑ”

9, 10. (a) Inyuki libak li nhôôlak mut i pes mbuu li yé jam bikristen bi nlama bana? (b) Lelaa libak li mut mbuu li nhôla i bana maséé?

9 Jam li nyônôs iba li yé le di nlama noñ bibañga bini bi nlôl ni Djob: “Di ligip i nañ kôñ kôñ.” (Lôk Héber 6:1) I boñ biliya inyu yila nhôôlak mut i pes mbuu li yé bañga jam kristen i nla yéñ kôhna. Mahéñha ni libak li peles li mut binam a nla bé bana nano, libak li nhôôlak mut li yé jam di nla bana. Bikristen bi yé nhôôlak i pes mbuu bi nkônde nôgda maséé ma yé i gwélél Yéhôva. Inyuki hala?

10 Nhôôlak kristen u yé mut mbuu. A ntehe mam kiki Yéhôva. (Yôhanes 4:23) Paul a tila le: “Inyule ba ba yé isi ane minsôn ba ntôñ ndigi ni mam ma minsôn; ndi ba ba yé isi ane mbuu ba ntôñ ni mam ma mbuu.” (Rôma 8:5) Mut nu a gwé mis ma minsôn a nôgda bé bañga maséé  inyule a niñ inyu nyemede, a ntehe ndigi mam ma nene i mis, ni le biliya gwé gwobisôna bi yé ndigi inyu njômbi nkus. Ndi mut mbuu a yé maséé inyule a mbok mis mé yak Yéhôva nu a yé Djob li maséé. (1 Timôtéô 1:11) Mut mbuu a yé bebee i lémél Yéhôva, a ntééda ki maséé mé ikété manoodana. Inyuki? Inyule manoodana ma nti bés pôla i unda le Satan a yé mut bitembee ni i sôñ libak jés li nginsohi inyu kônha Tata wés nu ngii maséé.​—Bingéngén 27:11; Yakôbô 1:2, 3.

11, 12. (a) Kii Paul a bi kal inyu “mahoñol” ma kristen, i buk ini le “nhianda” i nkobla le kii? (b) Umbe ntén lihianda nyuu i gwé ngôñ inyu hôlôl?

11 Libak li mut mbuu ni libak li nhôôlak mut bi nlôl ni ngandak biliya. Béñge pes kaat ini: “Bañga bijek i yé inyu binéñha bi bôt, bi bi nhianda ikété mahoñol map le ba yi bagal jam lilam ni jam libe.” (Lôk Héber 5:14) Ngéda Paul a nkal le bôt ba “nhianda ikété mahoñol map,” i mpôôna le a ngwélél buk i hop Lôk Grikia ba ba gwélél bahoma ba lihianda. Hala wee, i het batuk ba makeñge ma nyuu ba bé kôôba i hiai hi bisu inyule ba nla ki kobol yo le ‘kôôba kiki mut lihianda.’ Di hégda biliya i nya ngôôba i bé badak.

Nyuu i mut lihianda i nlet mu kiki a nsélés yo

12 Ngéda di bi gwéé, nyuu yés i bé ngi tibil let. Kiki hihéga, nkéñéé man u nla bé nyiñgis moo ni makôô mé kiki a ngwés. A nyiñgis mo tolaa tolaa. Ngim mangéda, nkéñéé man u nla bébba mabai i su ni moo mé nye ngi kôôba, bebeg nyemede a témb a séhba ki. Ndi, mbeñel mbeñel, mu kii a noode boñ biliya, a yé a sôk a yi kena nyuu yé. Ha nyen nkéñéé man u yé u kwaaye, i mbus a ntelep, a kahal ke, yak ngwéé ki a kahal ke. Ndi, kii di nla kal inyu mut lihianda kiki nunu a yé i titii? Ngéda u ntehe nye a mpind, a bôôbaga i ngii ni makeñge, ibabé nkaa, u nyi le a bi hôlôs minsôn mi nyuu yé ibôdôl  behee inyu pam i boñ makeñge mana. Makeñge mé ma nlo ndigi bé motama​—ndi ma mbat ngandak dilo di ngôôba. Inyu hianda i minsôn kiki ini, Bibel i nkal le “i mbahal ndég,” hala wee i yé nseñ ndég. * Ndi hianda inyu hôlôl i yi bagal loñge ni béba i yé nseñ iloo héga.​—1 Timôtéô 4:8.

13. Lelaa di nla hôlôs ngap yés i yi bagal loñge ni béba?

13 Munu kaat ini, di mpôdôl ngandak mam i ga hôla we i sélés pék yoñ i bagal mam inyu boñ le u ba mut mbuu nu a ntéñbe ni Yéhôva. Wan mambén ni matiñ ma Djob ikété masoohe hiki kel ngéda u nyoñ makidik. Hiki ngéda u nyoñ makidik, badba le: ‘Mambe matiñ tole mambén ma ntihba jam lini? Lelaa me nla bii mo bisélél? Kii i ga lémél Tata wem nu ngii?’ (Añ Bingéngén 3:5, 6; Yakôbô 1:5.) Hiki makidik u ga yoñ hala, ma ga hôlôs ngap yoñ i yi bagal loñge ni béba. Hala a ga hôla ki we i yila ni i yén bañga mut mbuu.

14. Imbe ngôñ di nlama bana inyu hôlôl i pes mbuu, ndi di nlama yoñ yihe ni kii?

14 To ibale di mal yila nhôôlak mut i libak li mbuu, di gwé ngandak manjel i kônde kena mahol ni bisu. Inyu hôlôl i mbéda le di je loñge. Inyu hala nyen Paul a tila  le: “Bañga bijek i yé inyu binéñha bi bôt.” Inyu hôlôs hémle yoñ, i mbéda le u je bañga bijek bi mbuu. Ibale u mbii mam u nigil i bisélél, pék yoñ i ga nene, jon Bibel i nkal le: ‘Pék i nlôôha ba nseñ iloo mam momasôna di gwé.’ Jon, di nlama bana ngôñ ikeñi i nigil tik biniigana bi maliga bi Tata wés a nti bés. (Bingéngén 4:5-7; 1 Pétrô 2:2) Ñ, i yé mbale le, i nwet a nkôs ngandak yi ni pék mu yigil i, a nlama bé nyegep to ngôgôp. Hiki ngéda, di nlama wanba, i tiga le ngôk tole bibomb bipe bi kahal o ikété ñem wés. Paul a bi tila le: “Bébomede, noodana miñem minan, le to hémle nan i yé bañga; wana yaga bébomede.”​—2 Korintô 13:5.

15. Inyuki gwéha i yé nseñ i pes mbuu?

15 Mut a nla bana ngui, a bak ki mbôô. Ndi a nlama kônde ke ni bisu i je ni i bôñgôl nyuu yé. Kii di nlama boñ inyu hôlôs ni tééda libak jés li mbuu? Jam li bisu li yé gwéha. Di nlama ke ni bisu i hôlôs gwéha yés inyu Yéhôva ni lôktata yés. Ibale di gwé bé gwéha, yi yosôna di gwé ni mam momasôna di mboñ ma yé yañga​—kiki ngandak liyôgbe i nloña maôô. (1 Korintô 13:1-3) Ndi ni gwéha, di nla pam i libak li nhôôlak mut i pes mbuu, ni i kônde ki hôlôl.

NI TÉÉDA MIS MANAN MBOGOK I NGII BOTÑEM YÉHÔVA A NTI

16. Satan a ntinde bôt i bana mambe mahoñol, imbe jôl i gwét Yéhôva a nti bés?

16 Jam li nyônôs aa li yé le, di nlama tééda mis més mbogok ngii botñem Yéhôva a nti. Inyu boñ hala, di nlama tat mahoñol més. Satan, ñane nkoñ isi, a yé malét inyu tinde bôt i yodop ikété mahoñol map, i hoñol le ndigi mam mabe mon ma ga pémél bo, i hoñol le ba ta bé to jam, ni i lehel ñem. (Efésô 2:2) Mintén mi mahoñol mini, mi yé béba inyu kristen kiki masek ma yé béba inyu  ndap mabam. Ndi, masoda ma yé le Yéhôva a nti bés jôl i gwét i i nla sôñ bés​—yon i yé botñem.

17. Himbe hihéga Bañga i Djob i nyoñ inyu unda nseñ u botñem?

17 Bibel i nsima bijôl bi gwét bi mbéda kristen inyu kolba Satan ni nkoñ isi unu. Jôl i gwét yada i i nlôôha ba nseñ i yé mbéla tole hikôtô le “botñem i tohi.” (1 Tésalônika 5:8) I ngéda ba bé tila Bibel, sônda i bé yi le ngi mbéla i gwét a bé le a hoo wo. Mbéla yé i bé mbañak ni kei i ngii, ndi ni mamuna ikété. I bé hôla inyu lém makoñ ma hié, ni boñ le a nok bañ njôghe ngéda gwom bi bép mu. Kiki mbéla i nsôñ ño, hala nyen botñem i nla tééda mahoñol manan, ni pék nan.

18, 19. Yésu a bi yigle bés imbe ndémbél inyu tééda botñem, lelaa di nla nigle nye?

18 Yésu a bi ti ndémbél ilam inyu jam li tééda botñem. Ni hoñol ndutu a bi hônba i u u nsôk hana isi. Liwanda jé li liibana nye inyu moni. Numpe a tañ le a nyi bé nye. Bana bape ba tjôô nye, ba ôt ngwéé. Bôt ba litén jé ba tañba nye, ba londok le a kôli ni nyemb i ngii kék i moo ma bisônda bi Rôma. Ibabé nkaa di ga kôhna bé manoodana kiki Yésu. Ndi kii i bi hôla nye i nihbe? Lôk Héber 12:2 a ntimbhe le: “Inyu maséé ma ba ma niñi nye bisu, a hônba [kék njiiha], a bida bé ni wonyu, ndi a yén isi i woo walôm u yééne Ane i Nyambe.” Yésu a héya bé mis mé kekikel i ngii “maséé ma ba ma niñi nye bisu.”

19 Mambe maséé ma bé ma niñi nye bisu? Yésu a bé yi le ibale a nhônba, a bé lama yoñ ngaba i téé jôl li Djob lipubi. A bé lama ki unda ibabé pééna le Satan a yé mut bitembee. Botñem ipe i bé bé le i ti Yésu maséé kiki ini! A bé yi ki le ibale a téñbe i pam lisuk, Yéhôva a bé lama kôp nye bisai​—a bé bigda ki maséé makeñi ma bé bem nye ngéda a ga koba Isañ. Ikété mandutu mé momasôna, Yésu a bi tééda i loñge botñem i mahoñol mé. Di nlama  boñ nlélém. Yak bés di gwé maséé i bisu gwés. Yéhôva a nti hiki wada wés lipém i yoñ ngaba i téé jôl jé lipubi. Yak bés di nla unda le Satan a yé mut bitembee ibale di mpohol Yéhôva kiki Ñane wés, di tééda ki bésbomede ikété gwéha i Tata wés to ibale di mboma mambe mandutu tole mambe manoodana.

20. Kii i nla hôla we i tééda mahoñol malam ni botñem?

20 Yéhôva a nsômbôl bé ndigi bom bagwélél bé ba ba ntéñbe ni nye​—a nyamnda ni ngôñ i boñ hala. (Yésaya 30:18; Malaki 3:10.) A yé maséé i ti bagwélél bé i mam ma nkon bo ngôñ. (Tjémbi 37:4) Jon tibil yaga bok mahoñol moñ i ngii botñem i yé we i bisu. Ni nwas bañ le mahoñol mabe, ni minkoda mi bipék mi nkoñ isi mi yuu bé. Ibale ni nôgda le mbuu u nkoñ isi u yé jôp m̀beñel mbeñel ikété mahoñol ni ñem nan, ni soohe Yéhôva ni miñem minan nwominsôna le a ti bé “nsañ Nyambe u u nloo mahoñol momasôna.” Nsañ u, u ga tat miñem minan ni mahoñol manan.​—Filipi 4:6, 7.

21, 22. (a) Imbe loñge botñem i bet ba yé ikété “limut li bôt likeñi” ba ndiihe? (b) Bimbe bisai u mbem tôbôtôbô i mbok yondo, ni mambe makidik u nyoñ?

21 Kinjee loñge botñem di gwé! Ibale u yé ikété “limut  li bôt likeñi” li li ga pémél i “njiiha keñi,” hoñol ki niñ ilam u ga bana ndég ngéda. (Masoola 7:9, 14) Ngéda Satan ni mimbuu mimbe ba ga ba ha bé, u nla bé to bigda i hogbe u ga bana ha ngéda i. Njee ikété yés a nyi lelaa niñ i yé ngi manoodana ma Satan? Ngéda manoodana ma ma ga ba ha bé, kinjee maséé di ga nôgda i sal lôñ inyu hielel hisi paradis, hisi hi Yésu ni bikiñe gwé 144 000 ba ga énél nyoo i liyééne jap i ngii! Kinjee mahak di nôgda ngéda di nhoñol le bakokon ni bibôk bi bôt bi ga ba ha bé, tole ngéda di ga tehe bôt di ngwés ba mpémél i bisoñ, ni ngéda di ga sôk bana i niñ Djob a bééna ngôñ le di bana i bibôdle! Kiki di mba di nhôlôl inyu pam i libak li peles, di ga bana ki bibom bikeñi bipe bi bi yé ikété mbônga u Rôma 8:21​—“ba ngwélés ikété lipém kiki bon ba Nyambe.”

22 Yéhôva a gwé ngôñ i ti bés kunde i, iloo kiki di nla hégda. Njel i nkena i kunde i, i yé manôgla. Baa i ta bé nseñ le di nôgôl Yéhôva hiki kel inyu kôhna i kunde i? Jon, ni boñ biliya gwobisôna i ke ni bisu i hôlôs hémle nan i i nlôôha pubhaga inyu boñ le ni tééda bébomede ikété gwéha Nyambe i boga ni boga!

^ liboñ 12 Bayi nyuu i mut binam, ba nkal le, ndég ni ndég di nkôs ngap yada ba nsébél ni pulasi le “proprioception,” hala wee ngap nyuu i mut binam i gwé inyu i nôgda hee bijô bi nyuu bi tééne, ni i nyiñgis nyuu yé kiki a ngwés. Kiki hihéga, ngap i yon i mboñ mut le a nimil bé njel nyo to a nyip mis. Kon u bi boñ nhôôlak mut wada le a nimis i ngap i, a bé la ha bé ki telep, to ke, to yén.