Kontentə keç

Mündəricatı göstər

Yehovanın Şahidləri

Dili seçin Azərbaycan

Yaradılış 36:1—43

MÜNDƏRİCAT

  • Eysin nəsli (1—30)

  • Ədumun padşah və şeyxləri (31—43)

36  Eysin, yəni Ədumun tarixçəsi belədir.+  Eys Kənan qızlarından het İlunun+ qızı Adahı+, hivi Sibunun nəvəsi, Anahın qızı Əhulibaməni+  və İsmayılın qızı, Nəbayütün+ bacısı Bəsməni+ almışdı.  Adah Eysə Əlifəzi, Bəsmə Ruili,  Əhulibamə Yəuşu, Yalamı və Qarunu doğdu.+ Bunlar Eysin Kənan torpağında doğulan oğullarıdır.  Eys arvadlarını, oğul və qızlarını, bütün ev əhlini, sürülərini və qalan mal-heyvanını, eləcə də Kənan torpağında topladığı cəmi mal-dövlətini+ götürüb qardaşı Yaqubun yanından başqa diyara köçdü.+  Çünki onların mal-mülkü o qədər çoxalmışdı ki, bir yerdə yaşamaları mümkün deyildi. Sürüləri artdığından yaşadıqları torpaq onlara darlıq edirdi.  Beləliklə, Eys Sair+ dağlıq bölgəsinə köçüb orada məskən saldı. Eysə həmçinin Ədum da deyirdilər.+  Bu, Sair dağlıq bölgəsində yaşayan ədumilərin atası Eysin tarixçəsidir.+ 10  Eysin oğullarının adları belədir: arvadı Adahdan doğulan oğlu Əlifəz, arvadı Bəsmədən doğulan oğlu Ruil.+ 11  Əlifəzin oğulları bunlar idi: Təhman+, Ömər, Səfi, Qətam və Qənaz.+ 12  Eysin oğlu Əlifəzin Timnə adlı cariyəsi var idi. O, Əlifəzə Əmaliki+ doğdu. Bunlar Eysin arvadı Adahın oğulları* idi. 13  Ruilin oğulları bunlar idi: Nəhat, Zarah, Şamah və Mizah. Bunlar Eysin arvadı Bəsmənin+ oğulları idi. 14  Anahın qızı, Sibunun nəvəsi Əhulibamənin Eysə doğduğu oğullar bunlar idi: Yəuş, Yalam və Qarun. 15  Eysin nəslindən çıxan şeyxlər* bunlardır:+ Eysin ilki Əlifəzin oğulları: şeyx Təhman, şeyx Ömər, şeyx Səfi, şeyx Qənaz,+ 16  şeyx Qarun, şeyx Qətam və şeyx Əmalik. Əlifəzin bu oğulları Ədum diyarında şeyx idilər.+ Bunlar Adahın oğullarıdır. 17  Eysin oğlu Ruilin oğulları bunlardır: şeyx Nəhat, şeyx Zarah, şeyx Şamah və şeyx Mizah. Ruilin bu oğulları Ədum+ diyarında şeyx idilər. Bunlar Eysin arvadı Bəsmənin oğullarıdır. 18  Eysin arvadı Əhulibamənin oğulları bunlardır: şeyx Yəuş, şeyx Yalam və şeyx Qarun. Bu şeyxlər Eysin arvadı Anahın qızı Əhulibamənin oğullarıdır. 19  Bunlar Eysin, yəni Ədumun+ oğulları və onun nəslindən çıxan şeyxlərdir. 20  Həmin torpaqda yaşayan xuri Sairin oğulları bunlardır:+ Lutan, Şubal, Sibun, Anah,+ 21  Dişon, İsər və Dişən.+ Bunlar Sairin oğulları, Ədum diyarında yaşayan xurilərin şeyxləridir. 22  Lutanın oğulları Xuri və Heyməm idi. Timnə Lutanın bacısı idi.+ 23  Şubalın oğulları bunlardır: Alvan, Manahat, Eybal, Şəfi və Unam. 24  Sibunun+ oğulları Ayah və Anah idi. Bu, atası Sibunun eşşəklərini otaranda səhralıqda isti bulaqlar tapan həmin Anahdır. 25  Anahın övladları bunlardır: oğlu Dişon, qızı Əhulibamə. 26  Dişonun oğulları bunlardır: Həmdan, Əşban, İfran və Kəran.+ 27  İsərin oğulları bunlardır: Bilhən, Zəvan və Əqan. 28  Dişənin oğulları bunlardır: Uz və Aran.+ 29  Xurilərin şeyxləri bunlardır: şeyx Lutan, şeyx Şubal, şeyx Sibun, şeyx Anah, 30  şeyx Dişon, şeyx İsər və şeyx Dişən.+ Sair diyarında yaşayan xurilərin şeyxləri bunlardır. 31  İsrail oğullarının üzərində padşah olmazdan əvvəl Ədum+ diyarında padşahlıq edənlər bunlar idi:+ 32  Baur oğlu Bələh Ədumda padşah idi. Onun şəhəri Dinhab adlanırdı. 33  Bələh öləndə onun yerinə bozrahlı Zarah oğlu Yubab padşah oldu. 34  Yubab öləndə onun yerinə təhmanilərin diyarından olan Huşəm padşah oldu. 35  Huşəm öləndə onun yerinə Muab torpağında mədyəniləri+ məğlub edən Bədad oğlu Hədad padşah oldu. Onun şəhəri Avit adlanırdı. 36  Hədad öləndə onun yerinə məsriqalı Səmla padşah oldu. 37  Səmla öləndə onun yerinə çay* kənarındakı Rəhbutdan olan Şaul padşah oldu. 38  Şaul öləndə onun yerinə Ahbur oğlu Baalhənan padşah oldu. 39  Ahburun oğlu Baalhənan öləndə onun yerinə Hədar padşah oldu. Onun şəhəri Pay adlanırdı. Arvadı Mehzab qızı Mətrədin qızı Mehitab idi. 40  Ailələrinə, məskunlaşdıqları ərazilərə görə Eysin nəslindən çıxan şeyxlərin adları belədir: şeyx Timnə, şeyx Alva, şeyx Yəttat,+ 41  şeyx Əhulibam, şeyx İlah, şeyx Finun, 42  şeyx Qənaz, şeyx Təhman, şeyx Mibsar, 43  şeyx Məqdiil və şeyx İram. Sahib olduqları torpaqlarda yaşadıqları yerlərə görə Ədum şeyxləri bunlardır.+ Bu, ədumilərin atası Eysdir.+

Haşiyələr

Yəni nəvələri. Bu həmçinin 13, 16, 17-ci ayələrə də aiddir.
Qəbilə başçıları.
Fərat çayı.