Kontentə keç

Mündəricatı göstər

Yehovanın Şahidləri

Dili seçin Azərbaycan

1 Salnamələr 11:1—47

MÜNDƏRİCAT

  • Davud bütün İsrailin padşahı olur (1—3)

  • Davud Sionu ələ keçirir (4—9)

  • Davudun igidləri (10—47)

11  Bir müddət sonra israillilər Həbruna,+ Davudun yanına gəlib dedilər: «Ətimiz, qanımız birdir.+  Əvvəllər Talut padşah olanda İsraili yürüşlərə sən aparıb-gətirirdin.+ Allahın Yehova da sənə demişdi: “Xalqım İsrailə sən çobanlıq edəcəksən* və xalqım İsrailin başçısı sən olacaqsan”».+  Beləcə, bütün İsrail ağsaqqalları Həbruna padşahın yanına gəldilər. Davud Həbrunda Yehovanın önündə onlarla əhd bağladı. Sonra Yehovanın İşmuil vasitəsilə dediyi kimi, Davudu məsh edib İsrailin padşahı etdilər.+  Davud və bütün İsrail Yerusəlimə, yəni Yəbusa yürüş etdilər.+ Orada yəbusilər+ yaşayırdı.  Yəbus sakinləri rişxəndlə Davuda dedilər: «Heç vaxt bura girə bilməzsən!»+ Davud isə indi Davud şəhəri+ adlanan Sion+ qalasını ələ keçirdi.  Davud dedi: «Kim yəbusilərə birinci hücum etsə, başçı və əmir olacaq». Sərya oğlu Yuab+ birinci ora getdi və başçı oldu.  Sonra Davud qalada məskən saldı, buna görə ora Davud şəhəri adlandı.  Davud Təpədən* tutmuş onun bütün ətraf yerlərinə qədər şəhəri tikdi. Yuab isə şəhərin qalan yerlərini bərpa etdi.  Beləcə, Davud getdikcə gücləndi.+ Ordular Allahı Yehova onunla idi. 10  Davudun igidlərinin başçıları bütün İsraillə birlikdə onun padşahlığına güclü dayaq idilər. Onlar Yehovanın İsrailə verdiyi vədə uyğun olaraq, Davudu padşah etmişdilər.+ 11  Davudun igidləri bunlar idi: üç igidin başçısı, həkminlilərdən birinin oğlu Yəşubəm.+ O, nizəsini qaldırıb bir dəfəyə 300 nəfəri yerə sərmişdi.+ 12  Ondan sonra əxuhili+ Dodayın oğlu Əlyazar+ gəlirdi. O, üç igidin arasında idi. 13  O, filiştlilərin döyüşmək üçün toplaşdığı Pas-Dammimdə+ Davudla birlikdə idi. Orada arpa tarlası var idi, camaat filiştlilərin qorxusundan qaçıb getmişdi. 14  O isə tarlanın ortasında durub oranı qorumuş və filiştliləri qırmışdı. Onda Yehova böyük qələbə vermişdi.+ 15  Otuz başçıdan üçü qayaya, Davudun yanına Ədullam mağarasına getmişdi.+ Bu vaxt Filişt ordusu Rəfayim dərəsində ordugah qurmuşdu.+ 16  Davud qalada idi. Filiştlilərin keşikçi dəstəsi isə Beytləhmdə idi. 17  Onda Davud həsrətlə demişdi: «Kaş Beytləhm+ darvazasının yanındakı hovuzun suyundan olaydı, içəydim!» 18  Onda həmin o üç igid filiştlilərin ordugahına soxulmuş və Beytləhm darvazasının yanındakı hovuzdan su çəkib Davuda gətirmişdi. Lakin Davud suyu içməmiş, Yehovanın önündə yerə töküb 19  demişdi: «Allahıma ağır gedər! Bunu edə bilmərəm! Su gətirmək üçün həyatlarını oda atan bu adamların qanını necə içim?+ Axı onlar bu suyu gətirmək üçün canlarını təhlükəyə atıblar». Davud suyu içməmişdi. Bəli, o üç igid bu işləri görmüşdü. 20  Yuabın qardaşı Abşay+ başqa üç igidin başçısı idi. O, nizəsini qaldırıb 300 nəfəri öldürmüşdü. Abşay da birinci üç igid kimi ad qazanmışdı.+ 21  O, üç igidin arasında o biri iki nəfərdən məşhur idi və onların başçısı idi. Amma birinci üç igidə çatmırdı. 22  Yəhyaday oğlu Bənayi+ cəsur adam idi. O, Kəbzildə+ qəhrəmanlıqlar göstərmişdi. O, muabi Əryilin iki oğlunu öldürmüşdü. Qarlı gündə su quyusuna enib şir öldürmüşdü.+ 23  O həmçinin boyu beş qulac*+ olan bir pəzəvəng misirlini vurub öldürmüşdü. Misirlinin əlində toxucu ağacı boyda nizə vardı.+ Bənayi kəndirlə onun üstünə getmiş, nizəni misirlinin əlindən alıb onu öz nizəsilə gəbərtmişdi.+ 24  Yəhyaday oğlu Bənayi bunları etmişdi. O da üç igid kimi ad qazanmışdı. 25  Otuz igiddən də məşhur idi, amma üç igidə+ çatmırdı. Davud onu baş mühafizi qoymuşdu. 26  Ordunun igid döyüşçüləri bunlar idi: Yuabın qardaşı Asail+, beytləhmli Doday oğlu İlkənan,+ 27  harorlu Şamut, fəlunlu Hələz, 28  təquhlu İqəş oğlu İrah+, ənatutlu Əbusər+, 29  huşahlı Sibbikay+, əxuhili İlay, 30  nətufahlı Məharay+, nətufahlı Bəənnah oğlu Hələd+, 31  binyaminlilərin+ Gibah şəhərindən Ribay oğlu İsay, firətunlu Bənayi, 32  Caaş+ vadilərindən Xuray, ərəbəli Əbiil, 33  bahurimli Əzmut, şalbunlu İlyəhba, 34  gizonlu Haşim oğulları, hərarlı Şaqi oğlu Yonatan, 35  hərarlı Səkar oğlu Əxyam, Ur oğlu Əlifal, 36  mehralı Həfər, fəlunlu Əxiyyə, 37  karmelli Hizru, İzbay oğlu Naaray, 38  Natanın qardaşı Yuil, Həcri oğlu Mibhar, 39  əmuni Saliq, Sərya oğlu Yuabın silahdarı biirotlu Naharay, 40  itrili İrah, itrili Qarib, 41  het Uryay+, Əhlay oğlu Zəbad, 42  rubənlilərin başçısı rubənli Şiza oğlu Ədhin və onunla olan otuz nəfər, 43  Məkah oğlu Hənan, metenli Yuşafat, 44  əştərutlu Uzzay, aruirli Hotam oğulları Sama və Yaəl, 45  Şimri oğlu Yədail, tislinin qardaşı Yoha, 46  mahavlı Əliil, İlnam oğulları Əribay və Yuşəyya, muabi İsmah, 47  Əliil, Abid, misobalı Yəsiil.

Haşiyələr

İbr. Milloh. Ehtimal ki, qalayabənzər tikili.
Təx. 2,23 m. B14 əlavəsinə bax.